a+ 12:3 Vezi 1 Sa 21:1-6
b+ 12:7 Vezi Osea 6:6
c+ 12:21 Vezi Isaia 42:1-4
d+ 12:24 Vezi nota de la 10:25; și în v. 27
e+ 12:27 Probabil cu referire la iudeii care practicau exorcismul; posibil ca termenul să se refere chiar la ucenici, care erau iudei
f+ 12:33 Sau: recunoașteți
g+ 12:33 Sau: Dacă pomul este bun, și rodul lui va fi bun; dar dacă pomul este stricat, și rodul lui va fi stricat; sau, în contextul discuției cu fariseii: Fie hotărâți că pomul este bun și atunci și rodul lui va fi bun; fie hotărâți că pomul este stricat și atunci și rodul lui va fi stricat
h+ 12:38 Un semn care să dovedească că El este Mesia, ceva ce numai Dumnezeu poate să facă; în 16:1 ei cer un semn din cer; și în v. 39
i+ 12:40 Sau: creatură marină; gr.: ketos (chit)
j+ 12:46 Vezi Mc. 3:21 pentru motivul cu care Isus era căutat de mama și frații Săi
k+ 12:47 Unele mss foarte importante nu conțin v. 47

Matthew 12

Isus, Domn al Sabatului

1În vremea aceea, într-o zi de Sabat, Isus trecea printre lanurile de grâu. Ucenicii Lui erau flămânzi, așa că au început să smulgă spice de grâu și să mănânce.

2Când au văzut fariseii lucrul acesta, I-au zis lui Isus: – Uite, ucenicii Tăi fac ce nu este voie să se facă în ziua de Sabat!

3El le-a răspuns: – N-ați citit ce a făcut David a atunci când i s-a făcut foame atât lui, cât și celor ce erau cu el?

4Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile prezentării, pe care nici el și nici cei ce erau cu el nu aveau voie să le mănânce, ci doar preoții.

5Sau n-ați citit în Lege că în ziua de Sabat preoții încalcă Sabatul în Templu și totuși sunt nevinovați?

6Dar Eu vă spun că aici este Cineva mai mare decât Templul!

7Dacă ați fi știut ce înseamnă: „Milă doresc, nu jertfă!“ b, n-ați fi condamnat niște nevinovați!

8Căci Fiul Omului este Domn și al Sabatului!

9Isus a plecat de acolo și a intrat în sinagoga lor.

10Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să-L poată acuza, L-au întrebat: – Este voie a vindeca în ziua de Sabat?

11Isus le-a răspuns: – Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și-i cade într-o groapă în ziua de Sabat, să n-o apuce și să n-o scoată afară?

12Cu cât mai important deci este un om decât o oaie! Așadar, este voie a face bine în ziua de Sabat!

13Apoi i-a zis acelui om: – Întinde-ți mâna! El a întins-o, și ea a fost vindecată, la fel de sănătoasă ca și cealaltă.

14Atunci fariseii au ieșit afară și au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare.

Isus, Robul Domnului

15Însă Isus a înțeles aceasta și a plecat de acolo. După El au mers mulțimi mari deoameni. El i-a vindecat pe toți

16și i-a atenționat să nu-L facă cunoscut,

17ca să se împlinească astfel ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice:

18„Iată-L pe Slujitorul Meu, pe Care L-am ales, Preaiubitul Meu, în Care sufletul Meu Își găsește plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El le va vesti neamurilor dreptatea.

19Nu se va certa, nu va striga și nimeni nu-I va auzi glasul pe drumuri.

20Nu va rupe trestia zdrobită și nu va stinge mucul care încă mai fumegă, până când nu va face să triumfe dreptatea!

21Și în Numele Lui vor nădăjdui neamurile!“ c

22Apoi a fost adus la El un demoniac orb și mut. Isus l-a vindecat, așa că omul a putut vorbi și vedea.

23Toate mulțimile erau uimite și ziceau: „Nu cumva este Acesta Fiul lui David?“

24Însă când fariseii au auzit acest lucru, au zis: „Omul Acesta nu scoate demonii decât cu ajutorul lui Beelzebu l d, conducătorul demonilor!“

25Dar Isus le cunoștea gândurile, așa că le-a zis: „Orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși este ruinată și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înseși nu va dăinui.

26Dacă Satan îl scoate afară pe Satan, înseamnă că el este dezbinat împotriva lui însuși, deci cum va dăinui împărăția lui?!

27Și dacă Eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebu l , fiii e voștri cu ajutorul cui îi scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri!

28Dar dacă Eu scot demonii cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi!

29Sau cum poate cineva să intre în casa celui puternic și să-i ia lucrurile dacă nu l-a legat mai întâi? Abia atunci îi poate jefui casa.

30Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, iar cine nu adună cu Mine risipește.

31De aceea vă spun că orice păcat și blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.

32Dacă cineva va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, va fi iertat. Însă oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul aceasta, nici în cel care vine.

33Ori faceți f pomul bun și roadele lui bune, ori faceți pomul stricat și roadele lui stricate g. Căci pomul este recunoscut după roadele sale.

34Pui de vipere, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune, când voi sunteți răi?! Căci din belșugul inimii vorbește gura!

35Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.

36Vă spun că, în Ziua Judecății, oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor, pe care l-au rostit.

37Căci din cuvintele tale vei fi achitat și din cuvintele tale vei fi condamnat.

Semnul profetului Iona

38Atunci unii dintre cărturari și dintre farisei I-au zis: – Învățătorule, vrem să vedem un semn h de la Tine!

39Însă Isus le-a răspuns: – O generație rea și adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul profetului Iona.

40Căci așa cum Iona a stat în pântecele peștelui uriaș i timp de trei zile și trei nopți, tot așa va sta și Fiul Omului, timp de trei zile și trei nopți, în inima pământului.

41Bărbații din Ninive se vor scula la judecată alături de această generație și o vor condamna, pentru că ei s-au pocăit la predica lui Iona, iar aici iată că se află Unul mai mare decât Iona!

42Împărăteasa din sud se va scula la judecată alături de generația aceasta și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului, ca să asculte înțelepciunea lui Solomon, iar aici iată că se află Unul mai mare decât Solomon!

43Când duhul necurat iese afară dintr-un om, el umblă prin locuri pustii, căutând odihnă, dar n-o găsește.

44Atunci își spune: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit!“ Și când vine, o găsește goală, măturată și împodobită.

45Atunci se duce și mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, și intră și locuiesc acolo, iar starea din urmă a acelui om ajunge mai rea decât cea dintâi. Tot așa se va întâmpla și cu această generație rea.

Mama și frații lui Isus

46În timp ce vorbea El mulțimilor, iată că mama și frații Lui stăteau afară și încercau să vorbească cu El. j

47(Atunci cineva I-a zis: – Iată că mama și frații Tăi stau afară și încearcă să vorbească cu Tine.) k

48Dar Isus i-a răspuns celui ce-I spusese lucrul acesta: – Cine este mama Mea și cine sunt frații Mei?

49Apoi Și-a întins mâna spre ucenicii Lui și a zis: – Iată mama Mea și frații Mei!

50Căci oricine face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră și mamă.

Copyright information for NTLR