a+ 16:1 Vezi nota de la 12:38
b+ 16:2-3 Unele mss foarte importante nu conțin rândurile dintre paranteze
c+ 16:4 Vezi 12:39-41
d+ 16:13 A nu se confunda cu portul mediteranean cu același nume; cetatea a fost reconstruită de tetrarhul Filip ( 4-34 d.Cr. ), fiul lui Irod cel Mare, fiind situată la nord de M. Galileii
e+ 16:17 Sau, cf. In. 1:42; 21:15-17 : Simon, fiul lui Ioan, variantă bine atestată de mss în Evanghelia după Ioan
f+ 16:18 Petru înseamnă piatră
g+ 16:18 Acest cuvânt apare în Evanghelii doar aici și în 18:17; termenul, folosit în LXX cu privire la adunarea lui Israel, era folosit în timpul NT pentru a desemna o adunare formată din cetățenii liberi, cu drept de vot, ai unei așezări; aici Biserica apare ca o instituție, spre deosebire de 18:17, unde apare ca o adunare locală
h+ 16:18 Gr.: Hades
i+ 16:19 Sau: orice vei opri pe pământ va fi oprit în ceruri, iar orice vei permite pe pământ va fi permis în ceruri.
j+ 16:21 Probabil membri laici ai Sinedriului (vezi nota de la 5:22 ), capi ai celor mai importante familii evreiești; peste tot în carte
k+ 16:23 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vră j maș sau Acuzator
l+ 16:25 Termenul grecesc se poate referi atât la viață, cât și la suflet; și în v. 26
m+ 16:28 Posibil ca această predicție să se refere la episodul „schimbării la față“ (vezi 17:2 și 2 Pt. 1:16 ) sau la episodul „coborârii Duhului Sfânt“, din F.A. 2

Matthew 16

Fariseii și saducheii cer un semn

1Fariseii și saducheii au venit la El și, ca să-L pună la încercare, I-au cerut să le arate un semn din cer a  .

2Dar Isus le-a răspuns: („Când se înserează, voi spuneți: «Va fi vreme bună, pentru că cerul este roșu învăpăiat!»

3Iar dimineața, spuneți: «Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu întunecat!» Înfățișarea cerului știți s-o deosebiți, dar semnele vremurilor nu le puteți deosebi?) b 

4O generație rea și adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul lui Iona“ c  . Apoi i-a lăsat și a plecat.

Drojdia fariseilor și a saducheilor

5Când ucenicii au ajuns de cealaltă parte a mării, ei uitaseră să ia pâini.

6Isus le-a zis: „Fiți atenți și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor!“

7Ei au început să vorbească între ei și să spună: „Nezice așa, pentru că n-am luat pâini!“

8Înțelegând aceasta, Isus le-a zis: „Puțin credincioșilor! De ce vorbiți între voi că n-ați luat pâini?

9Tot nu înțelegeți? Nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii deoameni și de câte coșnițe ați strâns?

10Nu vă mai aduceți aminte nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii debărbați și de câte coșuri ați strâns?

11Cum de nu înțelegeți că nu despre pâini v-am vorbit?! Ci v-am spus: păziți-vă de drojdia fariseilor și a saducheilor!“

12Abia atunci au înțeles ucenicii că El nu le zisese să se ferească de drojdia pentru pâine, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.

Mărturisirea de credință a lui Petru

13Isus a venit în părțile Cezareii lui Filip d  și i-a întrebat pe ucenicii Săi: – Cine zic oamenii că este Fiul Omului?

14Ei au răspuns: – Unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, iar alții zic că este Ieremia sau unul dintre profeți.

15– Dar voi cine ziceți că sunt Eu? i-a mai întrebat El.

16Simon Petru a răspuns: – Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!

17Isus i-a zis: – Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona e  , pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, Care este în ceruri.

18Iar Eu îți spun că tu ești Petru f  și pe această piatră Îmi voi zidi Biserica g  , iar porțile Locuinței Morților h  n-o vor birui.

19Îți voi da cheile Împărăției Cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. i 

20Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Cristosul.

Isus vorbește despre moartea și învierea Sa

21De atunci încolo, Isus a început să le spună ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere mult din partea bătrânilor j  , din partea conducătorilor preoților și din partea cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat.

22Petru L-a luat atunci deoparte și a început să-L mustre: – Ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu cumva să Ți se întâmple așa ceva!

23Dar Isus S-a întors și i-a zis lui Petru: – Înapoia Mea, Satan k  ! Tu ești o piatră de poticnire pentru Mine, căci tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor!

24Atunci Isus le-a zis ucenicilor Săi: – Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze!

25Căci oricine vrea să-și salveze viața l  o va pierde, dar cel ce-și pierde viața pentru Mine o va găsi.

26Și la ce i-ar folosi unui om să câștige întreaga lume, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său?

27Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui Său, împreună cu îngerii Lui, și atunci El va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

28Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea înainte de a-L vedea pe Fiul Omului venind în Împărăția Sa. m 

Copyright information for NTLR