a+ 23:5 Cutiuțe din piele, purtate pe frunte și pe brațul stâng, conținând versetele din: Ex. 13:1-10; Ex. 13:11-16; Deut. 6:4-9; Deut. 11:13-21
b+ 23:7 Rab înseamnă mare, puternic, important, iar în acest context se referă la o autoritate spirituală; sau: Învățătorule, Maestre; și în v. 8
c+ 23:14 Cele mai importante mss nu conțin acest verset
d+ 23:15 Vezi nota de la 5:22
e+ 23:24 Fariseii mai stricți își strecurau cu foarte mare atenție apa de băut, ca nu cumva să înghiță vreun țânțar, cel mai mic dintre animalele necurate (vezi Lev. 11:20 ). În același timp, ei înghițeau, figurat vorbind, cel mai mare dintre animalele necurate (vezi Lev. 11:4 )
f+ 23:26 Câteva mss nu conțin aceste cuvinte
g+ 23:26 Sau: curat (vezi nota precedentă)
h+ 23:27 Mormintele erau văruite periodic pentru a fi vizibile și a nu fi atinse (vezi Num. 19:11-22 )
i+ 23:33 Vezi nota de la 5:22
j+ 23:35 Uciderea lui Abel este relatată în Gen. 4:8, iar cea a lui Zaharia, fiul lui Iehoiada, în 2 Cron. 24:20-22. În canonul iudaic al VT, Cronici era ultima carte, Isus referindu-se așadar la întreaga istorie a martirajului în VT
k+ 23:39 Vezi Ps. 118:26

Matthew 23

Vai de voi cărturari și farisei ipocriți!

1Atunci Isus le-a vorbit mulțimilor și ucenicilor Săi.

2El le-a zis: „Cărturarii și fariseii stau pe scaunul lui Moise.

3Deci să faceți și să păziți toate lucrurile pe care vi le spun ei, dar să nu faceți după faptele lor, pentru că ei zic, dar nu fac.

4Ei leagă poveri grele și dificil de dus și le pun pe umerii oamenilor, dar ei înșiși nici măcar cu degetul nu vor să le miște.

5Toate faptele lor le fac pentru a fi văzuți de oameni. Astfel, își fac filacterele a largi și ciucurii lungi și

6iubesc să li se dea locul de onoare la mese și scaunele de onoare în sinagogi,

7să fie salutați prin piețe și să fie numiți de oameni: « Rabbi » b.

8Voi însă să nu vă numiți « Rabbi », căci Unul singur este Învățătorul vostru, iar voi toți sunteți frați.

9Și «tată» să nu numiți pe nimeni pe pământ, căci Unul singur este Tatăl vostru, și anume Cel ceresc.

10De asemenea, să nu numiți pe nimeni «îndrumător», căci Unul singur este Îndrumătorul vostru, și anume Cristosul.

11Cel mai mare dintre voi va fi slujitorul vostru.

12Oricine se înalță pe sine va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat.

13Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi închideți Împărăția Cerurilor în fața oamenilor; nici voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre!

14(Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi devorați casele văduvelor și faceți rugăciuni lungi de ochii lumii. De aceea veți primi o condamnare mult mai mare.) c

15Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi înconjurați marea și uscatul pentru a face un prozelit, dar când devine astfel, faceți din el de două ori mai mult un fiu al Gheenei d decât sunteți voi!

16Vai de voi, călăuze oarbe, care ziceți: «Dacă cineva jură pe Templu, acest lucru nu înseamnă nimic, dar dacă cineva jură pe aurul Templului, este dator să-și ținăjurământul

17Nesăbuiților și orbilor! Ce este de mai mare importanță: aurul sau Templul, care sfințește aurul?

18Voi mai ziceți: «Dacă cineva jură pe altar, acest lucru nu înseamnă nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este dator să-și țină jurământul

19Orbilor! Ce este de mai mare importanță: darul sau altarul, care sfințește darul?

20Prin urmare, cel ce jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este pe el,

21iar cel ce jură pe Templu, jură pe el și pe Cel Ce locuiește în el.

22De asemenea, cel ce jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu și pe Cel Ce stă pe el.

23Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi dați zeciuială din mentă, din mărar și din chimion, dar neglijați cele mai importante lucruri din Lege, și anume dreptatea, mila și credincioșia! Pe acestea trebuia să le faceți, iar pe acelea să nu le neglijați!

24Călăuze oarbe, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila! e

25Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi curățați pe dinafară paharul și farfuria, dar pe dinăuntru sunt pline de jaf și de necumpătare!

26Fariseu orb! Curăță mai întâi pe dinăuntru paharul (și farfuria) f, ca să fie curate g și pe dinafară!

27Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi vă asemănați cu mormintele văruite h, care pe dinafară arată frumos, dar înăuntru sunt pline de oasele celor morți și de orice fel de necurăție!

28Tot așa și voi, pe dinafară vă arătați drepți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de ipocrizie și de fărădelege!

29Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi zidiți mormintele profeților și împodobiți mormintele celor drepți

30și spuneți: «Dacă noi am fi trăit în zilele strămoșilor noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui profeților!»

31Astfel, voi înșivă mărturisiți că sunteți urmașii celor ce i-au ucis pe profeți!

32Umpleți deci măsura strămoșilor voștri!

33Șerpilor! Pui de vipere! Cum veți scăpa de condamnarea la Gheenă i?!

34De aceea, iată, vă trimit profeți, înțelepți și cărturari! Pe unii dintre ei îi veți omorî și îi veți răstigni, iar pe alții îi veți biciui în sinagogile voastre și îi veți persecuta din cetate în cetate,

35ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel, cel drept, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Berechia j, pe care l-ați ucis între Templu și altar!

36Adevărat vă spun că toate aceste lucruri vor veni peste această generație!

37Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe profeți și-i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte ori am vrut să-ți adun copiii, așa cum își adună cloșca puii sub aripi, dar n-ați vrut!

38Iată că vi se lasă casa pustie!

39Căci vă spun că de acum încolo nu Mă veți mai vedea până când nu veți zice: «Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului!» k

Copyright information for NTLR