a+ 26:3 Mare preot între 18-36 d.Cr.
b+ 26:15 Vezi Zah. 11:12 și nota; câteva mss conțin: stateri, un stater fiind echivalentul a 4 denari sau al unui șechel
c+ 26:17 Vezi Lev. 23:5-6; masa pascală era luată în seara zilei de 14 Nisan (martie-aprilie), iar prima zi a Sărbătorii Azimelor începea în mod normal în data de 15 Nisan. Prin Sărbătoarea Azimelor, aici se face referire la ambele sărbători (vezi Eze 45:21 )
d+ 26:23 Vezi Ps. 41:9
e+ 26:25 Vezi nota de la 23:7; și în v. 49
f+ 26:27 Gr.: euharistesas, de unde derivă cuvântul Euharistie, desemnând Cina Domnului
g+ 26:28 Unele mss adaugă noului înainte de legământ, probabil pe baza lui Lc. 22:20
h+ 26:30 Masa de Paște se încheia cu Psalmii 115-118
i+ 26:31 Vezi Zah. 13:7
j+ 26:34 Probabil cu referire la a 3-a strajă din noapte ( 2 4 :00-3:00 ) sau cu referire la zorii zilei; și în vs. 74-75
k+ 26:39 Vezi nota de la 20:22; și în v. 42
l+ 26:50 Sau: Prietene, pentru ce ai venit?
m+ 26:53 O legiune romană era un contingent militar format din 6.000 de soldați
n+ 26:55 Termenul grecesc are, în acest context, sensul de rebel, instigator, revoluționar
o+ 26:63 O posibilă aluzie la Is. 53:7
p+ 26:64 Vezi Ps. 110:1 și Dan. 7:13
q+ 26:67-68 Vezi Is. 50:6

Matthew 26

Uneltire împotriva lui Isus

1După ce a terminat de spus aceste cuvinte, Isus le-a zis ucenicilor Săi:

2„Știți că peste două zile va fi Paștele, iar Fiul Omului va fi trădat ca să fie răstignit“.

3Atunci conducătorii preoților și bătrânii poporului s-au strâns în curtea marelui preot, numit Caiafa a  ,

4și au uneltit să-L aresteze pe Isus prin vicleșug și să-L omoare.

5Însă ei ziceau: „Nu în timpul sărbătorii, ca nu cumva să se facă tulburare în popor“.

Ungerea lui Isus la Betania

6În timp ce Isus se afla în Betania, în casa lui Simon, leprosul,

7a venit la El o femeie care avea un vas de alabastru, plin cu un parfum foarte scump. Ea a turnat parfumul pe capul lui Isus, în timp ce El stătea la masă.

8Ucenicii însă au fost indignați când au văzut acest lucru și au zis: „Pentru ce risipa aceasta?

9Căci parfumul acesta s-ar fi putut vinde scump, iar banii să le fie dați săracilor!“

10Isus știa ce zic ei, așa că le-a spus: „De ce îi cauzați supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de Mine!

11Căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți întotdeauna!

12Când a turnat acest parfum pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta, ca să Mă pregătească pentru înmormântare.

13Adevărat vă spun că oriunde va fi vestită această Evanghelie, în toată lumea, se va spune și ce a făcut această femeie, în amintirea ei“.

Trădarea lui Iuda

14Atunci unul dintre cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la conducătorii preoților

15și i-a întrebat: „Ce vreți să-mi dați ca să-L dau pe mâna voastră?“ Ei i-au plătit treizeci de arginți b  .

16De atunci, el a început să caute un prilej, ca să-L dea pe mâna lor.

Masa pascală

17În prima zi a Sărbătorii Azimelor c  , ucenicii au venit la Isus și L-au întrebat: – Unde vrei să-Ți pregătim să mănânci mielul de Paște?

18El le-a răspuns: – Duceți-vă în cetate la un anumit om și spuneți-i astfel: „Învățătorul zice: «Timpul Meu este aproape; voi sărbători Paștele la tine, împreună cu ucenicii Mei!»“

19Ucenicii au făcut așa cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele.

Descoperirea trădătorului

20Când s-a înserat, Isus S-a așezat la masă împreună cu cei doisprezece.

21În timp ce mâncau, Isus le-a zis: – Adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va trăda.

22Ei s-au întristat foarte tare și au început să-L întrebe unul câte unul: – Nu cumva sunt eu, Doamne?

23El le-a răspuns: – Cel ce-și pune mâna în castron împreună cu Mine, acela Mă va trăda! d 

24Da, Fiul Omului Se duce după cum este scris cu privire la El, dar vai de omul acela prin care este trădat Fiul Omului! Era mai bine pentru acel om dacă nu s-ar fi născut!

25Iuda, trădătorul, a întrebat: – Nu cumva sunt eu acela, Rabbi e  ? Isus i-a răspuns: – Este așa cum spui.

Cina Domnului

26În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luați, mâncați! Acesta este trupul Meu“.

27Apoi a luat un pahar și, după ce a adus mulțumiri f  , l-a dat ucenicilor, zicând: „Beți toți din el,

28căci acesta este sângele Meu, sângele legământului g  , care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor.

29Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui Meu“.

30După ce au cântat psalmii h  , s-au dus spre Muntele Măslinilor.

Isus prezice lepădarea lui Petru

31Atunci Isus le-a zis: – În noaptea aceasta toți vă veți poticni în Mine, pentru că este scris: „Voi lovi păstorul, iar oile turmei vor fi risipite!“ i 

32Dar după învierea Mea voi merge înaintea voastră în Galileea.

33Petru I-a răspuns: – Chiar dacă toți se vor poticni în Tine, eu nu mă voi poticni niciodată!

34Isus i-a zis: – Adevărat îți spun că în noaptea aceasta, înainte de cântatul cocoșului j  , te vei lepăda de Mine de trei ori!

35Petru I-a răspuns: – Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, eu tot nu mă voi lepăda de Tine! Și toți ucenicii au spus la fel.

Ghetsimani

36Atunci Isus a venit cu ei într-un loc numit Ghetsimani și le-a zis ucenicilor: „Stați jos aici în timp ce Eu Mă voi duce acolo să mă rog!“

37I-a luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească.

38Atunci le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine!“

39S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat: „Tată, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la Mine paharul k  acesta! Totuși, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!“

40Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El i-a zis lui Petru: „Așadar, n-ați putut veghea împreună cu Mine nici măcar o oră?

41Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită! Duhul într-adevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă!“

42S-a îndepărtat a doua oară și s-a rugat din nou, zicând: „Tată, dacă nu se poate să fie îndepărtat acest pahar de la Mine fără să-l beau, facă-se voia Ta!“

43A venit iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn.

44I-a lăsat iarăși, s-a îndepărtat și s-a rugat pentru a treia oară, spunând aceleași cuvinte.

45Atunci a venit la ucenici și le-a zis: „Încă mai dormiți și vă odihniți? Iată, s-a apropiat ceasul! Fiul Omului este trădat în mâinile păcătoșilor.

46Sculați-vă! Să mergem! Iată că se apropie cel ce Mă trădează!“

Arestarea lui Isus

47În timp ce El încă vorbea, iată că vine Iuda, unul dintre cei doisprezece, împreună cu o mulțime mare de oameni cu săbii și ciomege, trimiși de conducătorii preoților și de bătrânii poporului.

48Trădătorul le dăduse următorul semn: „Cel pe Care-L voi săruta, Acela este! Să-L arestați!“

49El a venit imediat la Isus și I-a zis: – Salutare, Rabbi ! Și L-a sărutat.

50Isus i-a zis: – Prietene, fă potrivit cu ceea ce ești aici să faci! l  Atunci ei s-au apropiat, au pus mâna pe Isus și L-au arestat.

51Și iată că unul dintre cei ce erau cu Isus a întins mâna, și-a scos sabia și l-a lovit pe sclavul marelui preot, tăindu-i o ureche.

52Însă Isus i-a zis: „Pune-ți sabia la loc, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri!

53Sau crezi că n-aș putea să-L rog pe Tatăl Meu, Care Mi-ar pune chiar acum la dispoziție mai mult de douăsprezece legiuni m  de îngeri?

54Dar cum s-ar împlini atunci Scripturile care spun că așa trebuie să se întâmple?“

55În ceasul acela, Isus a zis mulțimilor: „Ați ieșit să Mă prindeți cu săbii și ciomege, ca pe un tâlhar n  ? În fiecare zi Mă așezam în Templu și dădeam învățătură, dar nu M-ați arestat!

56Însă toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească scrierile profeților“. Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit.

Isus înaintea Sinedriului

57Atunci cei ce L-au arestat pe Isus L-au dus la Caiafa, marele preot, unde erau adunați cărturarii și bătrânii.

58Petru L-a urmat de la distanță până la curtea marelui preot. A intrat înăuntru și s-a așezat împreună cu gărzile, ca să vadă careva fi sfârșitul.

59Conducătorii preoților și întregul Sinedriu căutau vreo mărturie falsă împotriva lui Isus, ca să-L poată condamna la moarte,

60dar n-au găsit niciuna, deși veniseră mulți martori mincinoși. La urmă, au venit doi

61care au spus: „Acesta a zis: «Eu pot să dărâm Templul lui Dumnezeu și să-l reconstruiesc în trei zile!»“

62Marele preot s-a ridicat și L-a întrebat: – Nu răspunzi nimic la ce mărturisesc aceștia împotriva Ta?

63Dar Isus tăcea. o  Marele preot i-a zis: – Te pun sub jurământ în fața Dumnezeului celui Viu să ne spui dacă Tu ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu!

64Isus i-a răspuns: – Este așa cum spui. Dar vă spun că, de acum încolo, Îl veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta Puterii și venind pe norii cerului! p 

65Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a zis: – A blasfemiat! Ce nevoie mai avem de martori?! Iată, acum ați auzit blasfemia!

66Ce părere aveți? Ei au răspuns: – Este vinovat șivrednic de moarte!

67Atunci L-au scuipat în față și L-au lovit. Unii L-au pălmuit,

68zicând: „Profețește-ne, Cristoase, cine este cel ce Te-a lovit?“ q 

Lepădarea lui Petru

69Petru stătea afară, în curte. A venit la el o slujnică și i-a zis: – Și tu erai cu Isus, galileeanul!

70Însă el s-a lepădat înaintea tuturor, zicând: – Nu știu despre ce vorbești.

71Când s-a îndreptat spre poartă, l-a văzut o altă slujnică, care le-a zis celor de acolo: – Acesta era cu Isus din Nazaret!

72El s-a lepădat din nou, spunând cu jurământ: – Nu-L cunosc pe Acest Om!

73După puțin timp însă cei ce stăteau acolo au venit și i-au zis lui Petru: – Cu siguranță și tu ești unul dintre ei, căci te dă de gol accentul!

74Atunci el a început să se blesteme și să jure, zicând: – Nu-L cunosc pe Acest Om! Și imediat a cântat cocoșul.

75Atunci Petru și-a adus aminte cuvântul pe care i-l spusese Isus: „Înainte de cântatul cocoșului, te vei lepăda de Mine de trei ori!“ Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

Copyright information for NTLR