a+ 4:1 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator; peste tot în carte
b+ 4:2 Vezi Ex. 24:18; 34:28; Deut. 8:2-3; vezi nota de la 2:15
c+ 4:3 Sau: D in moment ce, în ideea că diavolul nu pune la îndoială identitatea lui Isus; și în v. 5
d+ 4:3 Vezi Deut. 8:3
e+ 4:6 Vezi Ps. 91:11, 12
f+ 4:7 Vezi Deut. 6:16
g+ 4:10 Vezi Deut.6:13
h+ 4:13 Este vorba despre Marea (sau Lacul ) Galileii, cunoscută sub mai multe denumiri: Chineret, Ghenezaret, Tiberiadei; peste tot în carte
i+ 4:15 Lit.: calea mării
j+ 4:16 Vezi Is. 9:1, 2
k+ 4:23 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunității, loc public de rugăciune, de închinare și de citire a Scripturilor, acolo unde existau cel puțin zece bărbați. Ca instituție, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după 586 î.Cr. ); peste tot în carte
l+ 4:23 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
m+ 4:24 Teritoriul de la nord de Galileea, între M. Mediterană și Damasc
n+ 4:24 Gr.: lunatici, pe baza unei superstiții antice, care spunea că accesele ( atacurile ) erau datorate fazelor Lunii
o+ 4:25 Sau: Cele Zece Orașe, o ligă formată din zece cetăți elenistice, nouă dintre ele fiind situate la est de Iordan

Matthew 4

Ispitirile lui Isus

1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul a  .

2Isus a postit timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți b  și apoi a flămânzit.

3Atunci ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: – Dacă c  ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să devină pâini!

4Însă Isus i-a răspuns: – Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“ d  .

5Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus să stea pe streașina Templului

6și I-a zis: – Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: „El le va porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“și „Ei Te vor purta pe brațele lor, ca nu cumva să-Ți lovești piciorul de vreo piatră!“ e 

7Isus i-a răspuns: – De asemenea este scris: „Să nu-L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău!“ f 

8Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt și I-a arătat toate regatele lumii și splendoarea lor.

9Apoi I-a zis: – Toate acestea Ți le voi da Ție dacă te vei prosterna și mi te vei închina.

10Atunci Isus i-a răspuns: – Pleacă, Satan, căci este scris: „Domnului, Dumnezeul tău, să te închini și numai Lui să-I slujești!“ g 

11Atunci diavolul a plecat de la El. Și iată că niște îngeri au venit să-I slujească.

Începutul lucrării lui Isus în Galileea

12Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.

13A părăsit Nazaretul și S-a dus să locuiască în Capernaum, lângă mare h  , în ținutul lui Zabulon și al lui Neftali,

14ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice:

15„Ținut al lui Zabulon și ținut al lui Neftali, calea spre mare i  , dincolo de Iordan, Galileea neamurilor!

16Poporul care locuia în întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții a răsărit o lumină!“ j 

17De atunci încolo, Isus a început să predice și să zică: „Pocăiți-vă, pentru că Împărăția Cerurilor este aproape!“

Chemarea primilor apostoli

18În timp ce mergea pe malul Mării Galileii, Isus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau un năvod în mare, căci erau pescari.

19El le-a zis: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni!“

20Ei și-au lăsat imediat năvoadele și L-au urmat.

21Mergând mai departe de acolo, El a văzut alți doi frați: pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o barcă împreună cu Zebedei, tatăl lor, și își cârpeau năvoadele. Isus i-a chemat,

22iar ei au lăsat imediat barca și pe tatăl lor și L-au urmat.

Isus vindecă bolnavii

23Isus călătorea prin toată Galileea, dând învățătură în sinagogile k  lor, predicând Evanghelia l  Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință care erau în popor.

24Vestea despre El s-a răspândit în toată Siria m  . Oamenii îi aduceau la El pe toți cei ce sufereau de diferite boli sau dureri, pe cei demoniaci, pe cei epileptici n  și pe cei paralizați, iar El îi vindeca.

25Îl urmau mulțimi mari de oameni din Galileea, din Decapolis o  , din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.

Copyright information for NTLR