a+ 7:2 Sau: adică
b+ 7:6 Nebucadnețar ( Nabucodonosor, cf. LXX, VUL) ( 604-561 î.Cr. )
c+ 7:43 Vezi 2:40; TM: Hodeva
d+ 7:61 TM: Adon
e+ 7:65 Cuvinte cu origine și sens nesigur, însemnând probabil: Lumini și Desăvârșiri; pietre cu funcție oraculară, de căutare a voii lui Dumnezeu, în timp de criză ( Num. 27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63 ); LXX le traduce cu Arătarea și Adevărul; alte indicii nu avem în VT
f+ 7:68 Câteva mss TM (vezi și Ezra 2:66 ); cele mai multe mss TM nu conțin acest verset
g+ 7:70 TM: drahme (ebr.: darkemonim ), ceea ce este puțin probabil, drahma fiind o monedă grecească din argint; aproximativ 8,5 kg
h+ 7:71 Aproximativ 170 kg; și în v. 72
i+ 7:71 Aproximativ 1,3 t
j+ 7:72 Aproximativ 1,2 t

Nehemiah 7

1După ce s-a reconstruit zidul și am fixat porțile, au fost puși în slujbele lor portarii, cântăreții și leviții.

2I-am pus responsabili peste Ierusalim pe fratele meu Hanani și a pe Hanania, conducătorul citadelei, un om care întrecea pe mulți în credincioșie și în frică de Dumnezeu,

3și le-am zis: „Să nu se deschidă porțile Ierusalimului înainte de miezul zilei! În timp ce portariicontinuă să stea de veghe, porțile să fie închise și zăvorâte! Să puneți de strajă pe locuitorii Ierusalimului, pe fiecare la locul lui de strajă, în dreptul casei lui.“

Lista exilaților repatriați

4Cetatea era largă și încăpătoare, dar poporul din mijlocul ei era puțin, iar casele încă nu fuseseră rezidite.

5Dumnezeul meu mi-a pus pe inimă să-i adun pe nobili, pe dregători și pe cei din popor ca să-i înscriu în genealogii. Am descoperit cartea cu genealogia primilor veniți din captivitate, unde am găsit scrise următoarele:

6„Iată care sunt oamenii provinciei care au plecat din captivitatea exilului, cei pe care îi dusese în captivitate Nebucadnețar b, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim, în Iuda, fiecare în cetatea sa.

7(Ei i-au însoțit pe Zerub-Babel, pe Iosua, pe Neemia, pe Azaria, pe Raamia, pe Nahamani, pe Mardoheu, pe Bilșan, pe Misperet, pe Bigvai, pe Nehum și pe Baana.) Așadar, iată care este numărul acestor oameni din poporul lui Israel:

8urmașii lui Paroș – în număr de două mii o sută șaptezeci și doi;

9urmașii lui Șefatia – în număr de trei sute șaptezeci și doi;

10urmașii lui Arah – în număr de șase sute cincizeci și doi;

11urmașii lui Pahat-Moab, dintre urmașii lui Iosua și ai lui Ioab, – în număr de două mii opt sute optsprezece;

12urmașii lui Elam – în număr de o mie două sute cincizeci și patru;

13urmașii lui Zatu – în număr de opt sute patruzeci și cinci;

14urmașii lui Zacai – în număr de șapte sute șaizeci;

15urmașii lui Binui – în număr de șase sute patruzeci și opt;

16urmașii lui Bebai – în număr de șase sute douăzeci și opt;

17urmașii lui Azgad – în număr de două mii trei sute douăzeci și doi;

18urmașii lui Adonikam – în număr de șase sute șaizeci și șapte;

19urmașii lui Bigvai – în număr de două mii șaizeci și șapte;

20urmașii lui Adin – în număr de șase sute cincizeci și cinci;

21urmașii lui Ater, dintre urmașii lui Ezechia, – în număr de nouăzeci și opt;

22urmașii lui Hașum – în număr de trei sute douăzeci și opt;

23urmașii lui Bețai – în număr de trei sute douăzeci și patru;

24urmașii lui Harif – în număr de o sută doisprezece;

25urmașii lui Ghivon – în număr de nouăzeci și cinci;

26oamenii din Betleem și Netofa – în număr de o sută optzeci și opt;

27oamenii din Anatot – în număr de o sută douăzeci și opt;

28oamenii din Bet-Azmavet – în număr de patruzeci și doi;

29oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira și din Beerot – în număr de șapte sute patruzeci și trei;

30oamenii din Rama și din Gheva – în număr de șase sute douăzeci și unu;

31oamenii din Micmaș – în număr de o sută douăzeci și doi;

32oamenii din Betel și din Ai – în număr de o sută douăzeci și trei;

33oamenii din celălalt Nebo – în număr de cincizeci și doi;

34urmașii celuilalt Elam – în număr de o mie două sute cincizeci și patru;

35urmașii lui Harim – în număr de trei sute douăzeci;

36urmașii lui Ierihon – în număr de trei sute patruzeci și cinci;

37urmașii lui Lod, ai lui Hadid și ai lui Ono – în număr de șapte sute douăzeci și unu;

38urmașii lui Senaa – în număr de trei mii nouă sute treizeci;

39preoții, urmași ai lui Iedaia, din familia lui Iosua, – în număr de nouă sute șaptezeci și trei;

40urmașii lui Imer – în număr de o mie cincizeci și doi;

41urmașii lui Pașhur – în număr de o mie două sute patruzeci și șapte;

42urmașii lui Harim – în număr de o mie șaptesprezece;

43leviții, urmași ai lui Iosua și ai lui Kadmiel, dintre urmașii lui Hodavia c, – în număr de șaptezeci și patru;

44cântăreții, urmași ai lui Asaf, – în număr de o sută patruzeci și opt;

45portarii, urmași ai lui Șalum, ai lui Ater, ai lui Talmon, ai lui Akub, ai lui Hatita și ai lui Șobai, – în număr de o sută treizeci și opt;

46slujitorii de la Templu, urmași ai lui Țiha, ai lui Hasufa, ai lui Tabaot,

47ai lui Cheros, ai lui Sia, ai lui Padon,

48ai lui Lebana, ai lui Hagaba, ai lui Șalmai,

49ai lui Hanan, ai lui Ghidel, ai lui Gahar,

50ai lui Reaia, ai lui Rețin, ai lui Nekoda,

51ai lui Gazam, ai lui Uza, ai lui Paseah,

52ai lui Besai, Meunim, Nefușsim,

53ai lui Bakbuk, ai lui Hakufa, ai lui Harhur,

54ai lui Bațlit, ai lui Mehida, ai lui Harșa,

55ai lui Barkos, ai lui Sisera, ai lui Temah,

56ai lui Nețiah și ai lui Hatifa;

57urmașii slujitorilor lui Solomon, urmași ai lui Sotai, ai lui Soferet, ai lui Prida,

58ai lui Iaala, ai lui Darkon, ai lui Ghidel,

59ai lui Șefatia, ai lui Hatil, ai lui Pocheret-Hațebaim, ai lui Amon;

60toți slujitorii de la Templu și slujitorii lui Solomon la un loc – în număr de trei sute nouăzeci și doi.“

61Iată-i și pe cei care au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub, din Adan d și din Imer, fără să-și fi putut dovedi familia și neamul, dacă sunt sau nu din Israel:

62urmașii lui Delaia, ai lui Tobia și ai lui Nekoda – în număr de șase sute patruzeci și doi;

63dintre preoți, urmașii lui Hobaia, ai lui Hakoț și ai lui Barzilai (cel care a luat-o de soție pe una din fetele ghiladitului Barzilai și care și-a luat numele acestuia).

64Ei și-au căutat înscrierile lor genealogice, dar nu le-au găsit, astfel că au fost îndepărtați din preoție ca fiind necurați.

65Guvernatorul le-a zis să nu mănânce din lucrurile preasfinte, până când preotul nu va hotărî lucrul acesta după Urim și Tumim e.

66În total, în toată adunarea erau patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de oameni,

67în afară de slujitorii și slujitoarele lor – în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte – și de cântăreți și cântărețe – în număr de două sute patruzeci și cinci.

68Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri, f

69patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari.

70Câteva din căpeteniile de familii au dăruit pentru lucrare. Însuși guvernatorul a depus în vistierie, următoarele: o mie de darici g de aur, cincizeci de cupe de aur și cinci sute treizeci de tunici preoțești.

71Câteva din căpeteniile familiilor au depus în vistierie, pentru lucrare: douăzeci de mii de darici h de aur și două mii două sute de mine i de argint.

72Restul poporului a dăruit: douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine j de argint și șaizeci și șapte de tunici preoțești.

73Așadar, preoții, leviții, portarii, cântăreții, unii oameni din popor, slujitorii de la Templu și întreg Israelul s-au așezat în cetățile lor. La începutul lunii a șaptea, israeliții erau în cetățile lor.

Copyright information for NTLR