a+ 26:17 PentSam și Siriacă (vezi și Gen. 46:16); TM: Arod
b+ 26:23 PentSam, LXX, VUL, Siriacă (vezi și 1 Cron. 7:1); TM: prin Puva, clanul puvaiților
c+ 26:39 Câteva mss ale TM, PentSam, LXX, Siriacă, VUL; cele mai multe mss ale TM: prin Șefufam, clanul șefu f amiților

Numbers 26

Al doilea recensământ al lui Israel

După această urgie, Domnul le-a zis lui Moise și preotului Elazar, fiul lui Aaron:

„Faceți numărătoarea întregii adunări a israeliților, potrivit familiilor lor, a tuturor acelora din Israel care au peste douăzeci de ani și sunt în stare să meargă la luptă.“

Moise și preotul Elazar au vorbit poporului în câmpiile Moabului, lângă Iordan, înfața Ierihonului și i-au zis:

„Faceți numărătoarea tuturor celor care au peste douăzeci de ani, așa cum a poruncit Domnul lui Moise.“ Iată care au fost israeliții care au ieșit din țara Egiptului:

urmașii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, erau: prin Enoh, clanul enohiților; prin Palu, clanul paluiților;

prin Hețron, clanul hețroniților; prin Carmi, clanul carmiților.

Acestea alcătuiau clanurile rubeniților; au fost numărați patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci de bărbați.

Fiul lui Palu a fost Eliab,

iar fiii lui Eliab erau: Nemuel, Datan și Abiram. Datan și Abiram au fost cei care s-au răzvrătit împotriva lui Moise și Aaron în mijlocul mulțimii adunate de Korah, atunci când s-au răzvrătit împotriva Domnului.

10 Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit împreună cu Korah, când focul i-a mistuit pe cei ce-l urmaseră, un număr de două sute cincizeci de bărbați. Ei au slujit drept pildă pentru popor.

11 Fiii lui Korah n-au murit atunci.

12 Urmașii lui Simeon, potrivit clanurilor lor, erau: prin Nemuel, clanul nemueliților; prin Iamin, clanul iaminiților; prin Iachin, clanul iachiniților;

13 prin Zerah, clanul zerahiților; prin Saul, clanul sauliților.

14 Acestea alcătuiau clanurile simeoniților; au fost numărați douăzeci și două de mii două sutede bărbați.

15 Urmașii lui Gad, potrivit clanurilor lor, erau: prin Țefon, clanul țefoniților; prin Haghi, clanul haghiților; prin Șuni, clanul șuniților;

16 prin Ozni, clanul ozniților; prin Eri, clanul eriților;

17 prin Arodi a , clanul arodiților; prin Areli, clanul areliților.

18 Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Gad; au fost numărați patruzeci de mii cinci sutede bărbați.

19 Fiii lui Iuda au fost Er și Onan; dar atât Er, cât și Onan au murit în Canaan.

20 Urmașii lui Iuda, potrivit clanurilor lor, erau: prin Șela, clanul șelaniților; prin Pereț, clanul perețiților; prin Zerah, clanul zerahiților.

21 Urmașii lui Pereț au fost: prin Hețron, clanul hețroniților; prin Hamul, clanul hamuliților.

22 Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Iuda; au fost numărați șaptezeci și șase de mii cinci sutede bărbați.

23 Urmașii lui Isahar, potrivit clanurilor lor, erau: prin Tola, clanul tolaiților; prin Puia b , clanul puiților.

24 prin Iașub, clanul iașubiților; prin Șimron, clanul șimroniților.

25 Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Isahar; au fost numărați șaizeci și patru de mii trei sute de bărbați.

26 Urmașii lui Zabulon, potrivit clanurilor lor, erau: prin Sered, clanul serediților; prin Elon, clanul eloniților; prin Iahleel, clanul iahleeliților.

27 Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Zabulon; au fost numărați șaizeci de mii cinci sute de bărbați.

28 Urmașii lui Iosif, potrivit clanurilor lor, erau: Manase și Efraim.

29 Urmașii lui Manase au fost: prin Machir, clanul machiriților (Machir a fost tatăl lui Ghilad); prin Ghilad, clanul ghiladiților.

30 Urmașii lui Ghilad au fost: prin Iezer, clanul iezeriților; prin Helek, clanul helekiților;

31 prin Asriel, clanul asrieliților; prin Șehem, clanul șehemiților;

32 prin Șemida, clanul șemidaiților; prin Hefer, clanul heferiților.

33 (Țelofhad, fiul lui Hefer, nu a avut fii; el a avut doar fiice, ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța.)

34 Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Manase; au fost numărați cincizeci și două de mii șapte sute de bărbați.

35 Urmașii lui Efraim, potrivit clanurilor lor, au fost: prin Șutelah, clanul șutelahiților; prin Becher, clanul becheriților; prin Tahan, clanul tahaniților.

36 Urmașii lui Șutelah au fost: prin Eran, clanul eraniților.

37 Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Efraim; au fost numărați treizeci și două de mii cinci sute de bărbați. Aceștia au fost urmașii lui Iosif, potrivit clanurilor lor.

38 Urmașii lui Beniamin, potrivit clanurilor lor, erau: prin Bela, clanul belaiților; prin Așbel, clanul așbelaiților; prin Ahiram, clanul ahiramiților;

39 prin Șufam c , clanul șufamiților; prin Hufam, clanul hufamiților.

40 Urmașii lui Bela prin Ard și Naaman au fost: prin Ard, clanul ardiților; prin Naaman, clanul naamaniților.

41 Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Beniamin; au fost numărați patruzeci și cinci de mii șase sute de bărbați.

42 Urmașii lui Dan, potrivit clanurilor lor, erau: prin Șuham, clanul șuhamiților. Acestea erau clanurile lui Dan, potrivit clanurilor lor.

43 Toți cei din clanurile șuhamiților au fost în număr de șaizeci și patru de mii patru sute de bărbați.

44 Urmașii lui Așer, potrivit clanurilor lor, erau: prin Imna, clanul imniților; prin Ișvi, clanul ișviților; prin Beria, clanul beriților;

45 iar prin urmașii lui Beria: prin Heber, clanul heberiților; prin Malchiel, clanul malchieliților.

46 (Numele fiicei lui Așer era Serah.)

47 Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Așer; au fost numărați cincizeci și trei de mii patru sute de bărbați.

48 Urmașii lui Neftali, potrivit clanurilor lor, erau: prin Iahțeel, clanul iahțeeliților; prin Guni, clanul guniților;

49 prin Iețer, clanul iețeriților; prin Șilem, clanul șilemiților.

50 Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Neftali; au fost numărați patruzeci și cinci de mii patru sute de bărbați.

51 Numărul bărbaților lui Israel era de șase sute unu mii șapte sute treizeci.

52 Domnul i-a zis lui Moise:

53 Țara să le fie împărțită acestora ca moștenire, ținând cont de numărul celor înscriși la numărătoare.

54 Astfel, celor care sunt mai mulți să le dai o moștenire mai mare, iar celor ce sunt mai puțini să le dai o moștenire mai mică. Fiecăruia să i se dea moștenirea, ținându-se cont de numărul lor.

55 Să ai grijă ca țara să fie împărțită prin tragere la sorți. Fiecare din ei să o moștenească potrivit numelor semințiilor din care fac parte.

56 Apoi fiecare moștenire să fie împărțită între cei care sunt în număr mare și cei care sunt în număr mic, ținându-se cont de tragerea la sorți.

57 Iată leviții care au fost numărați potrivit clanurilor lor: prin Gherșon, clanul gherșoniților; prin Chehat, clanul chehatiților; prin Merari, clanul merariților.

58 Alte clanuri ale lui Levi: clanul libniților, clanul hebroniților, clanul mahliților, clanul mușiților, clanul korahiților. (Chehat a fost tatăl lui Amram.

59 Soția lui Amram se numea Iochebed, o urmașă a lui Levi, născută în Egipt. Ea i-a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise și pe sora lor, Miriam.

60 Lui Aaron i s-au născut: Nadab și Abihu, Elazar și Itamar.

61 Dar Nadab și Abihu au murit când au adus foc străin înaintea Domnului.)

62 Toți bărbații leviți care au fost numărați de la vârsta de o lună în sus erau în număr de douăzeci și trei de mii. Ei nu au fost incluși în numărătoarea israeliților, deoarece lor nu li s-a dat moștenire printre israeliți.

63 Aceștia sunt cei care au fost numărați de Moise și de preotul Elazar; ei i-au numărat pe israeliți în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.

64 Nici unul dintre aceștia nu luaseră parte la numărătoarea israeliților, făcută de Moise și de preotul Aaron în pustia Sinai.

65 Pentru că Domnul le spusese acelorisraeliți că vor muri în pustie, nici unul dintre ei n-a mai rămas viu în afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun.

Copyright information for NTLR