a+ 26:17 PentSam și Siriacă (vezi și Gen. 46:16); TM: Arod
b+ 26:23 PentSam, LXX, VUL, Siriacă (vezi și 1 Cron. 7:1); TM: prin Puva, clanul puvaiților
c+ 26:39 Câteva mss ale TM, PentSam, LXX, Siriacă, VUL; cele mai multe mss ale TM: prin Șefufam, clanul șefu f amiților

Numbers 26

Al doilea recensământ al lui Israel

1După această urgie, Domnul le-a zis lui Moise și preotului Elazar, fiul lui Aaron:

2„Faceți numărătoarea întregii adunări a israeliților, potrivit familiilor lor, a tuturor acelora din Israel care au peste douăzeci de ani și sunt în stare să meargă la luptă.“

3Moise și preotul Elazar au vorbit poporului în câmpiile Moabului, lângă Iordan, înfața Ierihonului și i-au zis:

4„Faceți numărătoarea tuturor celor care au peste douăzeci de ani, așa cum a poruncit Domnul lui Moise.“ Iată care au fost israeliții care au ieșit din țara Egiptului:

5urmașii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, erau: prin Enoh, clanul enohiților; prin Palu, clanul paluiților;

6prin Hețron, clanul hețroniților; prin Carmi, clanul carmiților.

7Acestea alcătuiau clanurile rubeniților; au fost numărați patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci de bărbați.

8Fiul lui Palu a fost Eliab,

9iar fiii lui Eliab erau: Nemuel, Datan și Abiram. Datan și Abiram au fost cei care s-au răzvrătit împotriva lui Moise și Aaron în mijlocul mulțimii adunate de Korah, atunci când s-au răzvrătit împotriva Domnului.

10Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit împreună cu Korah, când focul i-a mistuit pe cei ce-l urmaseră, un număr de două sute cincizeci de bărbați. Ei au slujit drept pildă pentru popor.

11Fiii lui Korah n-au murit atunci.

12Urmașii lui Simeon, potrivit clanurilor lor, erau: prin Nemuel, clanul nemueliților; prin Iamin, clanul iaminiților; prin Iachin, clanul iachiniților;

13prin Zerah, clanul zerahiților; prin Saul, clanul sauliților.

14Acestea alcătuiau clanurile simeoniților; au fost numărați douăzeci și două de mii două sutede bărbați.

15Urmașii lui Gad, potrivit clanurilor lor, erau: prin Țefon, clanul țefoniților; prin Haghi, clanul haghiților; prin Șuni, clanul șuniților;

16prin Ozni, clanul ozniților; prin Eri, clanul eriților;

17prin Arodi a, clanul arodiților; prin Areli, clanul areliților.

18Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Gad; au fost numărați patruzeci de mii cinci sutede bărbați.

19Fiii lui Iuda au fost Er și Onan; dar atât Er, cât și Onan au murit în Canaan.

20Urmașii lui Iuda, potrivit clanurilor lor, erau: prin Șela, clanul șelaniților; prin Pereț, clanul perețiților; prin Zerah, clanul zerahiților.

21Urmașii lui Pereț au fost: prin Hețron, clanul hețroniților; prin Hamul, clanul hamuliților.

22Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Iuda; au fost numărați șaptezeci și șase de mii cinci sutede bărbați.

23Urmașii lui Isahar, potrivit clanurilor lor, erau: prin Tola, clanul tolaiților; prin Puia b, clanul puiților.

24prin Iașub, clanul iașubiților; prin Șimron, clanul șimroniților.

25Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Isahar; au fost numărați șaizeci și patru de mii trei sute de bărbați.

26Urmașii lui Zabulon, potrivit clanurilor lor, erau: prin Sered, clanul serediților; prin Elon, clanul eloniților; prin Iahleel, clanul iahleeliților.

27Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Zabulon; au fost numărați șaizeci de mii cinci sute de bărbați.

28Urmașii lui Iosif, potrivit clanurilor lor, erau: Manase și Efraim.

29Urmașii lui Manase au fost: prin Machir, clanul machiriților (Machir a fost tatăl lui Ghilad); prin Ghilad, clanul ghiladiților.

30Urmașii lui Ghilad au fost: prin Iezer, clanul iezeriților; prin Helek, clanul helekiților;

31prin Asriel, clanul asrieliților; prin Șehem, clanul șehemiților;

32prin Șemida, clanul șemidaiților; prin Hefer, clanul heferiților.

33(Țelofhad, fiul lui Hefer, nu a avut fii; el a avut doar fiice, ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța.)

34Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Manase; au fost numărați cincizeci și două de mii șapte sute de bărbați.

35Urmașii lui Efraim, potrivit clanurilor lor, au fost: prin Șutelah, clanul șutelahiților; prin Becher, clanul becheriților; prin Tahan, clanul tahaniților.

36Urmașii lui Șutelah au fost: prin Eran, clanul eraniților.

37Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Efraim; au fost numărați treizeci și două de mii cinci sute de bărbați. Aceștia au fost urmașii lui Iosif, potrivit clanurilor lor.

38Urmașii lui Beniamin, potrivit clanurilor lor, erau: prin Bela, clanul belaiților; prin Așbel, clanul așbelaiților; prin Ahiram, clanul ahiramiților;

39prin Șufam c, clanul șufamiților; prin Hufam, clanul hufamiților.

40Urmașii lui Bela prin Ard și Naaman au fost: prin Ard, clanul ardiților; prin Naaman, clanul naamaniților.

41Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Beniamin; au fost numărați patruzeci și cinci de mii șase sute de bărbați.

42Urmașii lui Dan, potrivit clanurilor lor, erau: prin Șuham, clanul șuhamiților. Acestea erau clanurile lui Dan, potrivit clanurilor lor.

43Toți cei din clanurile șuhamiților au fost în număr de șaizeci și patru de mii patru sute de bărbați.

44Urmașii lui Așer, potrivit clanurilor lor, erau: prin Imna, clanul imniților; prin Ișvi, clanul ișviților; prin Beria, clanul beriților;

45iar prin urmașii lui Beria: prin Heber, clanul heberiților; prin Malchiel, clanul malchieliților.

46(Numele fiicei lui Așer era Serah.)

47Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Așer; au fost numărați cincizeci și trei de mii patru sute de bărbați.

48Urmașii lui Neftali, potrivit clanurilor lor, erau: prin Iahțeel, clanul iahțeeliților; prin Guni, clanul guniților;

49prin Iețer, clanul iețeriților; prin Șilem, clanul șilemiților.

50Acestea alcătuiau clanurile urmașilor lui Neftali; au fost numărați patruzeci și cinci de mii patru sute de bărbați.

51Numărul bărbaților lui Israel era de șase sute unu mii șapte sute treizeci.

52Domnul i-a zis lui Moise:

53Țara să le fie împărțită acestora ca moștenire, ținând cont de numărul celor înscriși la numărătoare.

54Astfel, celor care sunt mai mulți să le dai o moștenire mai mare, iar celor ce sunt mai puțini să le dai o moștenire mai mică. Fiecăruia să i se dea moștenirea, ținându-se cont de numărul lor.

55Să ai grijă ca țara să fie împărțită prin tragere la sorți. Fiecare din ei să o moștenească potrivit numelor semințiilor din care fac parte.

56Apoi fiecare moștenire să fie împărțită între cei care sunt în număr mare și cei care sunt în număr mic, ținându-se cont de tragerea la sorți.

57Iată leviții care au fost numărați potrivit clanurilor lor: prin Gherșon, clanul gherșoniților; prin Chehat, clanul chehatiților; prin Merari, clanul merariților.

58Alte clanuri ale lui Levi: clanul libniților, clanul hebroniților, clanul mahliților, clanul mușiților, clanul korahiților. (Chehat a fost tatăl lui Amram.

59Soția lui Amram se numea Iochebed, o urmașă a lui Levi, născută în Egipt. Ea i-a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise și pe sora lor, Miriam.

60Lui Aaron i s-au născut: Nadab și Abihu, Elazar și Itamar.

61Dar Nadab și Abihu au murit când au adus foc străin înaintea Domnului.)

62Toți bărbații leviți care au fost numărați de la vârsta de o lună în sus erau în număr de douăzeci și trei de mii. Ei nu au fost incluși în numărătoarea israeliților, deoarece lor nu li s-a dat moștenire printre israeliți.

63Aceștia sunt cei care au fost numărați de Moise și de preotul Elazar; ei i-au numărat pe israeliți în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.

64Nici unul dintre aceștia nu luaseră parte la numărătoarea israeliților, făcută de Moise și de preotul Aaron în pustia Sinai.

65Pentru că Domnul le spusese acelorisraeliți că vor muri în pustie, nici unul dintre ei n-a mai rămas viu în afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun.

Copyright information for NTLR