a+ 107:3 TM: de la mare; Tg explică: de la marea de la miazăzi
b+ 107:17 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici și aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral
c+ 107:32 Lit.: bătrânii (sau: cei care poartă barbă ) lui Israel, șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunității locale ( Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10 ) sau lideri militari ( Ios. 8:10 ). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel ) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu ( 2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7 )

Psalms 107

1Dați mulțumire Domnul ui , căci este bun, căci veșnică-I este îndurarea!

2Așa să zică răscumpărații Domnului , cei pe care i-a răscumpărat din mâna dușmanului,

3pe care i-a adunat de pe cuprinsul țărilor: de la răsărit și de la apus, de la nord și de la sud a.

4Ei rătăceau prin pustie, pe o cale neumblată, fără să găsească o cetate în care să locuiască.

5Flămânzi și însetați, li se lihnise sufletul în ei.

6Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor.

7I-a călăuzit pe o cale dreaptă, ca să meargă spre o cetate în care să locuiască.

8Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!

9Căci El a potolit sufletul însetat și a săturat sufletul flămând.

10Celor ce locuiau în întuneric și în umbra morții, legați în chin și în fiare,

11pentru că se răzvrătiseră față de mesajele lui Dumnezeu și disprețuiseră sfatul Celui Preaînalt,

12El le-a smerit inima prin necaz; ei se clătinaseră și nu era nimeni să-i ajute.

13Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor.

14I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile.

15Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!

16Căci El a zdrobit porți de bronz și a tăiat zăvoare de fier.

17Ei ajunseseră nebuni b din cauza căii lor nelegiuite și se nenorociseră din cauza păcatelor lor.

18Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și ajunseseră la porțile morții.

19Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a eliberat din necazurile lor.

20Le-a trimis Cuvântul Lui, i-a tămăduit și i-a scăpat din groapă.

21Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!

22Să aducă jertfe de mulțumire și să povestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie!

23Cei ce coborau pe mare cu corăbiile, cei ce făceau negoț pe ape mari,

24au văzut ei înșiși lucrările Domnului și minunile Lui din adâncuri.

25Când a grăit El, s-a iscat o furtună năprasnică, care a ridicat talazurile mării.

26Se suiau spre ceruri și se coborau în adâncuri; sufletul li se înmuiase din cauza nenorocirii.

27Se clătinau și se mișcau ca un om beat; toată înțelepciunea lor fusese înghițită.

28Atunci, în strâmtorarea lor, ei au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor.

29A liniștit furtuna, iar valurile s-au potolit.

30Ei s-au bucurat că acestea s-au liniștit, iar El i-a condus la limanul dorit.

31Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!

32Să-L înalțe în adunarea poporului și să-L înalțe în sfatul bătrânilor c!

33El preface râurile în pustiu și izvoarele de ape în pământ uscat

34și pământul roditor în pământ sterp, din pricina răutății locuitorilor țării.

35El preface pustia într-o vale cu apă și ținutul arid în izvoare de ape.

36Așază acolo pe cei flămânzi, iar ei își întemeiază o cetate în care să locuiască,

37își seamănă ogoare, își plantează vii și au recolte bogate.

38El îi binecuvântează, astfel încât se înmulțesc foarte mult, iar vitele nu li le împuținează.

39Când sunt împuținați și umiliți din pricina asupririi, a necazului și a suferinței,

40El revarsă dispreț asupra nobililor și-i face să rătăcească prin pustietate fără drum.

41Îi ridică însă pe cei nevoiași din sărăcie și le înmulțește familiile ca pe o turmă.

42Cei drepți văd și se bucură și orice nedreptate își închide gura.

43Cine este înțelept, să păzească aceste lucruri și să ia aminte la marea îndurare a Domnului!

Copyright information for NTLR