a+ 107:3 TM: de la mare; Tg explică: de la marea de la miazăzi
b+ 107:17 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici și aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral
c+ 107:32 Lit.: bătrânii (sau: cei care poartă barbă ) lui Israel, șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunității locale ( Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10 ) sau lideri militari ( Ios. 8:10 ). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel ) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu ( 2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7 )

Psalms 107

Dați mulțumire Domnul ui , căci este bun, căci veșnică-I este îndurarea!

Așa să zică răscumpărații Domnului , cei pe care i-a răscumpărat din mâna dușmanului,

pe care i-a adunat de pe cuprinsul țărilor: de la răsărit și de la apus, de la nord și de la sud a .

Ei rătăceau prin pustie, pe o cale neumblată, fără să găsească o cetate în care să locuiască.

Flămânzi și însetați, li se lihnise sufletul în ei.

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor.

I-a călăuzit pe o cale dreaptă, ca să meargă spre o cetate în care să locuiască.

Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!

Căci El a potolit sufletul însetat și a săturat sufletul flămând.

10 Celor ce locuiau în întuneric și în umbra morții, legați în chin și în fiare,

11 pentru că se răzvrătiseră față de mesajele lui Dumnezeu și disprețuiseră sfatul Celui Preaînalt,

12 El le-a smerit inima prin necaz; ei se clătinaseră și nu era nimeni să-i ajute.

13 Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor.

14 I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile.

15 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!

16 Căci El a zdrobit porți de bronz și a tăiat zăvoare de fier.

17 Ei ajunseseră nebuni b  din cauza căii lor nelegiuite și se nenorociseră din cauza păcatelor lor.

18 Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și ajunseseră la porțile morții.

19 Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a eliberat din necazurile lor.

20 Le-a trimis Cuvântul Lui, i-a tămăduit și i-a scăpat din groapă.

21 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!

22 Să aducă jertfe de mulțumire și să povestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie!

23 Cei ce coborau pe mare cu corăbiile, cei ce făceau negoț pe ape mari,

24 au văzut ei înșiși lucrările Domnului și minunile Lui din adâncuri.

25 Când a grăit El, s-a iscat o furtună năprasnică, care a ridicat talazurile mării.

26 Se suiau spre ceruri și se coborau în adâncuri; sufletul li se înmuiase din cauza nenorocirii.

27 Se clătinau și se mișcau ca un om beat; toată înțelepciunea lor fusese înghițită.

28 Atunci, în strâmtorarea lor, ei au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor.

29 A liniștit furtuna, iar valurile s-au potolit.

30 Ei s-au bucurat că acestea s-au liniștit, iar El i-a condus la limanul dorit.

31 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!

32 Să-L înalțe în adunarea poporului și să-L înalțe în sfatul bătrânilor c !

33 El preface râurile în pustiu și izvoarele de ape în pământ uscat

34 și pământul roditor în pământ sterp, din pricina răutății locuitorilor țării.

35 El preface pustia într-o vale cu apă și ținutul arid în izvoare de ape.

36 Așază acolo pe cei flămânzi, iar ei își întemeiază o cetate în care să locuiască,

37 își seamănă ogoare, își plantează vii și au recolte bogate.

38 El îi binecuvântează, astfel încât se înmulțesc foarte mult, iar vitele nu li le împuținează.

39 Când sunt împuținați și umiliți din pricina asupririi, a necazului și a suferinței,

40 El revarsă dispreț asupra nobililor și-i face să rătăcească prin pustietate fără drum.

41 Îi ridică însă pe cei nevoiași din sărăcie și le înmulțește familiile ca pe o turmă.

42 Cei drepți văd și se bucură și orice nedreptate își închide gura.

43 Cine este înțelept, să păzească aceste lucruri și să ia aminte la marea îndurare a Domnului!

Copyright information for NTLR