a+ 1:1 Sau: Apocalipsa; termenul grecesc apokalypsis înseamnă descoperire
b+ 1:1 Sau: despre
c+ 1:3 Sau: Binecuvântat este; prima din cele șapte fericiri care apar în carte (vezi 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7, 14 )
d+ 1:4 Una dintre caracteristicile cărții Apocalipsa este folosirea numărului șapte, număr care semnifică ple n itudinea; numărul este folosit de 52 de ori în carte; peste tot în carte
e+ 1:4 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, provincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
f+ 1:4 Sau: înșeptitul Duh (vezi Zah. 4:6, 10 ); vezi, de asemenea, Is. 11:2
g+ 1:6 Descriere a lui Israel în VT (vezi Ex. 19:6 ) și a Bisericii în NT (vezi 1 Pt. 2:5, 9 )
h+ 1:7 Vezi Dan. 7:13
i+ 1:7 Vezi Zah. 12:10
j+ 1:7 Sau: În mod sigur așa se va întâmpla! Amin!
k+ 1:8 Prima și ultima literă din alfabetul grecesc; Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul (vezi 21:6 )
l+ 1:9 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor; peste tot în carte
m+ 1:9 O mică insulă, situată la aproximativ 80 km SV de Efes, în M. Egee; insula a servit probabil drept colonie penitenciară în Imperiul Roman; istoricul Eusebiu ( 265-340 d.Cr.) susține că Ioan a fost eliberat de pe această insulă în timpul lui Nerva ( 96-98 d.Cr. ); vezi Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericească, III.18.1; 20.8-9
n+ 1:10 Denumirea zilei dintâi a săptămânii (duminică), numită astfel deoarece aceasta a fost ziua în care Isus a înviat; era ziua în care creștinii se adunau (vezi F.A. 20:7 )
o+ 1:11 Este posibil ca bisericile să fi fost numite în ordinea în care se încadrau într-un circuit, în sensul acelor de ceasornic, pornind din Efes spre nord, până în Laodicea, la est de Efes; distanța dintre localități era parcursă în două-trei zile de mers călare
p+ 1:13 Vezi Dan. 7:13
q+ 1:13 Roba lungă și brâul din aur erau purtate de către marele preot (vezi Ex. 28:4; 29:5 )
r+ 1:14 Vezi Dan. 7:9; părul alb pretindea respect și semnifica înțelepciunea dobândită odată cu trecerea anilor
s+ 1:14 Vezi Dan. 10:6; o descriere care se referă probabil la atotcunoaștere (vezi 2:23; 4:6 )
t+ 1:15 Vezi Dan. 10:6; Eze 1:24, 27; o descriere care se referă probabil la gloria și puterea lui Dumnezeu
u+ 1:18 Gr.: Hades
v+ 1:19 Sau: scrie ce ai văzut, atât ceea ce este acum, cât și ceea ce urmează
w+ 1:20 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său; taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg

Revelation of John 1

Prolog

1Descoperirea a lui b Isus Cristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să le arate robilor Lui ce trebuie să se întâmple în curând. Le-a făcut-o cunoscută trimițându-Și îngerul la robul Său Ioan,

2care a depus mărturie în legătură cu tot ce a văzut cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu și la mărturia lui Isus Cristos.

3Ferice c de cel ce citește și aude cuvintele profeției și de cel ce păzește lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape!

4Ioan, către cele șapte d biserici care sunt în Asia e: har și pace vouă de la Cel Care este, Care era și Care vine, de la cele șapte duhuri f care se află înaintea tronului Său

5și de la Isus Cristos, Martorul credincios, Întâiul născut dintre cei morți și Conducătorul regilor pământului! A Celui Care ne iubește, Care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui

6și ne-a făcut să fim o Împărăție și preoți g pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.

7Iată, El va veni pe nori hși orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns i. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin! j

8„Eu sunt Alfa și Omega k, zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era și Care vine, Cel Atotputernic!“

Cineva ca un fiu al omului

9Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș împreună cu voi la necazuri, la Împărăție l și la răbdarea în Isus, mă aflam pe insula Patmos m, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus.

10În ziua Domnului n eram în Duhul și am auzit în spatele meu un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe,

11care-mi spunea: „Scrie pe un sul ceea ce vezi și trimite-l celor șapte biserici: în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea o!“

12M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine; și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur,

13iar printre sfeșnice, pe „Cineva Care era ca un fiu al omului“ p. Era îmbrăcat într-o mantie care-I ajungea până la picioare și era încins la piept cu un brâu de aur. q

14Capul și părul Îi erau albe ca lâna albă sau ca zăpada, r ochii Îi erau ca flacăra focului, s

15picioarele Îi erau ca bronzul încins, ars în cuptor, iar glasul Îi era asemenea vuietului unor ape mari. t

16În mâna dreaptă avea șapte stele, și din gură Îi ieșea o sabie ascuțită, cu două tăișuri. Fața Lui era ca soarele atunci când strălucește în toată puterea lui.

17Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. El Și-a pus peste mine mâna dreaptă și mi-a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi și Cel De Pe Urmă,

18Cel Viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morții și ale Locuinței Morților u!

19Așadar, scrie ce ai văzut, ce este acum și ce urmează v să se întâmple după acestea!

20Cât despre taina w celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna Mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici, iar cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici.

Copyright information for NTLR