a+ 2:1 Efesul era capitala de facto a provinciei Asia, așezat la răscrucea drumurilor comerciale, precum și a schimburilor interculturale; era orașul de reședință al guvernatorului roman; religios vorbind, Efesul purta titlul de neokoros (păzitoarea templului), datorită cultului și vestitului templu al lui Artemis, precum și cultului imperial (vezi nota de la F.A. 19:31 )
b+ 2:1 Amintind de modul de adresare al profeților din VT
c+ 2:6 O grupare despre care se cunosc prea pu ț ine lucruri sau deloc; aparent, i-ar fi îndemnat pe creștini la a accepta anumite compromisuri cu păgânismul în ce privește moralitatea și religia de stat, pentru a scăpa de persecuții; și în v. 15 (vezi nota)
d+ 2:8 Smirna (modernul Izmir), important oraș al provinciei Asia; a fost un aliat credincios al Romei înainte ca Roma să devină stăpână în estul Mediteranei. Prin urmare, s-a bucurat de mari privilegii din partea romanilor; era un centru notoriu al cultului imperial (vezi nota din F.A. 19:31 ), fiind orașul care a zidit primul templu în cinstea lui Tiberiu ( 14-37 d.Cr. ); de asemenea, o mare comunitate de iudei locuia acolo
e+ 2:9 Lit.: întrunire sau loc de adunare
f+ 2:9 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vră j maș sau Acuzator; peste tot în carte
g+ 2:10 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniato r; peste tot în carte
h+ 2:12 Pergam (modernul Bergama) era un oraș vestit pentru frumusețea și bogăția lui, fiind capitala de drept a provinciei Asia; purta titlul de „De trei ori neokoros (păzitoare a templului)“, deoarece în oraș existau trei temple dedicate cultului imperial (vezi nota din F.A. 19:31 ); orașul era centrul religios al provinciei
i+ 2:13 Cu referire fie la cultul imperial, fie la altarul din marmură albă închinat lui Soter Zeus (Zeus Mântuitorul), sau la templul închinat lui Asclepios, zeul vindecării, reprezentat printr-un șarpe
j+ 2:13 Vezi 1:5, unde Domnul Isus este numit astfel
k+ 2:14 Vezi Num. 25:1-3; 31:16 probabil unii dintre creștinii din Pergam participau la ritualurile religioase orgiastice ale locuitorilor orașului
l+ 2:15 Este posibil ca învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților să fi fost asemănătoare, dat fiind că, etimologic, cuvintele sunt asemănătoare: nikao (a cuceri) și laos (popor); baal (a domni) și am (popor)
m+ 2:17 În contrast cu banchetele orgiastice la care participau, probabil, unii din acea biserică
n+ 2:17 Este posibil că cei care erau invitați la un banchet în cinstea unui zeu primeau o invitație pe care era scris, probabil, numele lor; sau piatra albă face aluzie la amuletele pe care le purtau oamenii, crezând că, purtând numele unei anume zeități înscris pe acea amuletă, puteau folosi puterea ei în folosul lor
o+ 2:18 Tiatira (modernul Aksihar) nu era un oraș impunător, ca Efes, Smirna și Pergam, însă era important prin meșteșuguri și comerț; probabil existau mai multe bresle, fiecare avându-și propria zeitate
p+ 2:20 Vezi 1 Regi 16:31-33; 2 Regi 9:22
q+ 2:24 Cu o posibilă referire la o anume învățătură gnostică (gnosticii susțineau că mântuirea se dobândește prin cunoaștere, și numai de către cei inițiați), termenul Satan fiind unul ironic; sau este posibil ca învățătura să fi propovăduit tocmai ideea eronată și periculoasă că nu poți cunoaște cu adevărat „adâncimea harului lui Dumnezeu “ până nu ai cunoscut pe deplin „adâncimile lui Satan “, adică adâncimile păcatului
r+ 2:27 Vezi Ps. 2:9
s+ 2:28 Vezi 22:16

Revelation of John 2

Către îngerul bisericii din Efes

1Îngerului bisericii din Efes a  scrie-i: «Acestea sunt cuvintele b  Celui Ce ține cele șapte stele în mâna Sa dreaptă și umblă printre cele șapte sfeșnice de aur:

2știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și că nu-i poți suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt, și ai descoperit că sunt falși.

3Știu, de asemenea, că ai răbdare, că înduri pentru Numele Meu și că n-ai obosit.

4Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi.

5Amintește-ți deci de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început! Dacă nu, voi veni la tine și-ți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești!

6Ai însă aceasta: urăști faptele nicolaiților c  , pe care și Eu le urăsc.

7Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieții, care se află în Raiul lui Dumnezeu.»

Către îngerul bisericii din Smirna

8Îngerului bisericii din Smirna d  scrie-i: «Acestea sunt cuvintele Celui Dintâi și Celui De Pe Urmă, Celui Ce a fost mort și a înviat:

9știu necazul și sărăcia ta, – dar ești bogat –, știu și defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă e  a lui Satan f  .

10Nu te teme de nici unul dintre lucrurile pe care urmează să le suferi! Diavolul g  urmează să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare, ca să fiți încercați, și veți fi în necaz timp de zece zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții!

11Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Cel ce învinge, nicidecum nu va fi rănit de moartea a doua.»

Către îngerul bisericii din Pergam

12Îngerului bisericii din Pergam h  scrie-i: «Acestea sunt cuvintele Celui Ce are sabia ascuțită cu două tăișuri:

13știu unde locuiești – acolo unde este tronul lui Satan. i  Știu că ții Numele Meu, că nu te-ai lepădat de credința Mea nici chiar în zilele când Antipa, martorul Meu credincios j  , a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan.

14Am însă câteva lucruri împotriva ta: ai acolo pe câțiva care țin învățătura lui Balaam, care l-a învățat pe Balak să pună o pricină de poticnire înaintea fiilor lui Israel, și anume să mănânce ceea ce este jertfit idolilor și să se desfrâneze k  .

15Tot așa și tu, ai câțiva care țin învățătura nicolaiților l  .

16Pocăiește-te, deci! Dacă nu, în curând voi veni la tine și mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele!

17Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Celui ce învinge îi voi da mana ascunsă m  și-i voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou, n  pe care nu-l cunoaște nimeni în afară de cel care-l primește.»

Către îngerul bisericii din Tiatira

18Îngerului bisericii din Tiatira o  scrie-i: «Acestea sunt cuvintele Fiului lui Dumnezeu, Care are ochii ca flacăra focului și picioarele asemenea bronzului încins:

19știu faptele tale, dragostea, credincioșia, slujirea și răbdarea ta și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele.

20Însă ce am împotriva ta este că o lași pe Izabela p  , femeia aceea care spune despre sine că este profetesă, să dea învățătură și să-i înșele pe robii Mei să se desfrâneze și să mănânce ceea ce este jertfit idolilor.

21I-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de desfrânarea ei.

22O voi arunca la pat, iar peste cei ce comit adulter cu ea voi aduce un necaz mare, dacă nu se pocăiesc de faptele ei;

23apoi pe copiii ei îi voi lovi cu moartea. Și toate bisericile vor ști că eu sunt Cel Care cercetez gândurile și inimile și că vă voi da fiecăruia după faptele voastre.

24Vouă însă, celorlalți din Tiatira, tuturor celor ce nu aveți învățătura aceasta și care nu ați cunoscut „adâncimile lui Satan“ q  , cum le zic ei, vă spun: nu pun peste voi altă greutate.

25Doar țineți cu tărie ceea ce aveți, până voi veni!

26Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările Mele îi voi da autoritate peste neamuri;

27el le va conduce cu un sceptru de fier și le va sfărâma ca pe niște vase de lut r  ,

28tot așa cum am primit și Eu autoritate de la Tatăl Meu; și îi voi da steaua dimineții s  .

29Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»

Copyright information for NTLR