a+ 16:1 Substantiv desemnând o slujbă specifică în biserică; este derivat din verbul diakoneo (a sluji, a avea grijă de ceva)
b+ 16:1 Chencrea era portul de răsărit care deservea orașul Corint; Corintul era situat pe un istm, între Golful Corint, spre apus, și Golful Saronic, spre răsărit, având câte un port la fiecare dintre cele două golfuri
c+ 16:3 În Faptele Apostolilor, Luca folosește diminutivul, Priscila, pe când Pavel folosește numele nediminutivat, Prisca
d+ 16:5 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, provincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
e+ 16:7 Sau: Iunias
f+ 16:7 Sau: compatrioții mei, probabil în sensul că și ei erau evrei; și în vs. 11, 21
g+ 16:7 Sau: cu vază între apostoli, dacă înțelegem termenul de apostol într-un sens care nu-i include doar pe cei doisprezece, ci și pe alți slujitori recunoscuți de către Biserică
h+ 16:20 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vră j maș sau Acuzator
i+ 16:22 În vremea aceea existau secretari care compuneau epistolele într-un limbaj literar; probabil Terțius a fost un astfel de secretar
j+ 16:23 Sau: trezorierul
k+ 16:24 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin acest verset

Romans 16

Salutări

1V-o recomand pe Fivi, sora noastră, diaconiță a  a bisericii din Chencrea b  .

2Vă rog s-o primiți, în Domnul, într-un mod vrednic de niște sfinți, și s-o ajutați în orice vă va cere, pentru că ea a fost un ajutor pentru mulți, precum și pentru mine însumi.

3Salutați-i pe Prisca c  și Aquila, conlucrători cu mine în Cristos Isus,

4care și-au riscat viața pentru mine și cărora le mulțumesc nu doar eu, ci și toate bisericile dintre neamuri.

5Salutați, de asemenea, biserica din casa lor! Salutați-l pe Epenetus, prietenul meu iubit, care este primul convertit la Cristos din Asia d  !

6Salutați-o pe Maria, care a lucrat din greu pentru voi!

7Salutați-i pe Andronicus și pe Iunia e  , rudele mele f  , care au fost și în închisoare cu mine, care sunt bine cunoscuți între apostoli g  și care au fost în Cristos înaintea mea!

8Salutați-l pe Ampliatus, prietenul meu iubit în Domnul!

9Salutați-i pe Urbanus, conlucrător cu noi în Cristos, și pe Stacus, prietenul meu iubit!

10Salutați-l pe Apelles, cel care a fost dovedit ca fiind în Cristos! Salutați-i pe cei din casa lui Aristobulus!

11Salutați-l pe Irodion, ruda mea! Salutați-i pe aceia din casa lui Narcisus, care sunt în Domnul!

12Salutați-le pe Trifena și pe Trifosa, care au lucrat din greu în Domnul! Salutați-o pe preaiubita Persis, care a lucrat din greu în Domnul!

13Salutați-i pe Rufus, cel ales în Domnul, și pe mama lui, care a fost o mamă și pentru mine!

14Salutați-i pe Asincritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas și pe toți frații care sunt cu ei!

15Salutați-i pe Filologus, pe Iulia, pe Nereus și pe sora lui, pe Olimpas și pe toți sfinții care sunt cu ei!

16Salutați-vă unul pe altul cu o sărutare sfântă! Toate bisericile lui Cristos vă salută!

Învățături finale

17Vă îndemn, fraților, să fiți atenți la cei ce provoacă dezbinări și pun obstacole împotriva învățăturii pe care ați primit-o! Depărtați-vă de ei,

18pentru că astfel de oameni nu-L slujesc pe Domnul nostru Cristos, ci își slujesc propriile lor pofte. Printr-un limbaj plăcut și prin lingușire, ei înșală inimile celor naivi!

19Ascultarea voastră este cunoscută de toți, așa că sunt plin de bucurie pentru voi. Însă vreau să fiți înțelepți cu privire la ceea ce este bun și curați cu privire la ceea ce este rău.

20Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satan h  sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi!

21Timotei, conlucrător cu mine, vă salută! Tot astfel și Lucius, Iason și Sosipater, rudele mele!

22Eu, Terțius i  , cel care am scris această scrisoare, vă salut în Domnul!

23Gaius, care este gazda mea și a întregii biserici, vă salută! Erastus, administratorul j  cetății, și Quartus, fratele nostru, vă salută!

24(Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi cu toți! Amin.) k 

Laudă lui Dumnezeu

25Iar a Celui Care poate să vă întărească, potrivit cu Evanghelia mea și cu proclamarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de multe veacuri,

26dar care acum este descoperită prin scrierile profetice și le este făcută cunoscută tuturor neamurilor, după porunca Dumnezeului Veșnic, pentru ca ele să creadă și să asculte de El,

27a singurului Dumnezeu înțelept să fie slava, prin Isus Cristos, în veci! Amin.

Copyright information for NTLR