a+ 9:1 Posibil să fie vorba despre Hatarika, la nord de Hamat, pe râul Orontes
b+ 9:1 Este vorba fie de DOMNUL Însuși, fie de Cuvântul Său
c+ 9:2 Sau: odihnă; / privirea DOMNULUI este peste omenire, / precum și peste toate semințiile lui Israel; sau: odihnă; / a DOMNULUI este capitala (sau: cetățile) Aramului, / precum și semințiile lui Israel
d+ 9:7 Sau: urâciunile; termenul se referă la mâncarea jertfită idolilor
e+ 9:7 Sau: ca o căpetenie, un clan important
f+ 9:7 Ideea că vor fi adoptați ca făcând parte din Iuda, așa cum au fost și iebusiții (de ex., Ornan / Aravna iebusitul; vezi 2 Sa m. 24:16-24; 1 Cron. 21:18-26 )
g+ 9:8 Sau: casei, cu referire la țară și la locuitorii ei; vezi nota de la Osea 8:1 și Osea 9:15
h+ 9:8 Vezi 2:5
i+ 9:9 Sau: împăratul
j+ 9:10 Prin Efraim se înțelege aici Israel, Regatul de Nord; peste tot în carte
k+ 9:10 Eufratul
l+ 9:10 Sau: țării
m+ 9:12 Vezi Is. 61:7
n+ 9:15 Sau: vor devora / și vor învinge cu niște praștii
o+ 9:15 Sau: cupă, / asemenea colțurilor altarului!

Zechariah 9

Judecată împotriva dușmanilor lui Israel

1O profeție: „Cuvântul Domnului este împotriva țării Hadrak a  , iar Damascul este locul lui b  de odihnă – căci înspre Domnul se îndreaptă privirea oamenilor, precum și cea a semințiilor lui Israel c  .

2El este și împotriva Hamatului, care se învecinează cu acesta, precum și împotriva Tirului și a Sidonului, chiar dacă sunt foarte înțelepte!

3Tirul și-a zidit o cetățuie; a strâns argint – ca praful, și aur – ca noroiul de pe străzi.

4Iată însă că Stăpânul îl va lua în stăpânire, îi va prăbuși puterea în mare și va fi mistuit de foc!

5Așchelonul va privi și se va teme, Gaza se va zvârcoli de durere, iar Ekronul va face la fel, căci nădejdea lor va fi dată de rușine. Regele din Gaza va pieri, iar Așchelonul nu va mai fi locuit.

6Un bastard va locui în Așdod și voi reteza mândria filistenilor.

7Le voi scoate sângele din gură și necurățiile d  dintre dinți! Totuși le va fi lăsată o rămășiță pentru Dumnezeul nostru și ea va fi ca un clan e  în Iuda, iar Ekronul va fi ca iebusiții f  .

8Îmi voi așeza tabăra în jurul Casei g  Mele, ca s-o apăr de invadatori h  , și niciodată nu va mai trece asupritorul peste ei, fiindcă acum Eu Însumi veghez cu ochii Mei!“

Venirea Împăratului Sionului

9„Saltă de veselie, fiică a Sionului! Strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului! Iată că Împăratul i  tău vine la tine, drept și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe!

10Voi distruge carele din Efraim j  și caii din Ierusalim, iar arcurile de luptă vor fi distruse. El va vesti neamurilor pacea, iar stăpânirea Lui se va întinde de la o mare la cealaltă și de la râu k  până la marginile pământului l  .

11Cât despre tine, din pricina sângelui legământului Meu cu tine, îți voi elibera captivii din groapa fără apă!

12Întoarceți-vă în fortăreață, prizonieri ai nădejdii! O spun chiar astăzi că îți voi întoarce îndoit m  !

13Căci Mi-l încordez pe Iuda ca pe un arc, iar pe Efraim îl potrivesc ca pe o săgeată! Îi voi ridica pe fiii tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi, țară a Greciei, și te voi face ca sabia unui viteaz!

14Domnul se va ivi deasupra lor și săgeata Lui va porni ca un fulger! Stăpânul Domn va suna din corn și va înainta prin furtuna din sud!

15Domnul Oștirilor îi va ocroti, iar ei vor devora, vor zdrobi pietrele de praștie n  ! Ei vor bea și vor striga ca amețiți de vin! Vor fi plini ca o cupă, asemenea colțurilor altarului! o 

16Domnul, Dumnezeul lor, îi va izbăvi în ziua aceea, căci ei sunt turma poporului Său! Asemenea pietrelor unei coroane, așa vor străluci deasupra țării Sale!

17Cât de minunați și cât de frumoși vor fi! Grânele îi vor face înfloritori pe tineri iar mustul – pe fecioare.“

Copyright information for NTLR