1 Corinthians 14

Jon ifenamime izeg ja Kurais ma vierafejo iji kege gigikin ref

Ijefuon unam oijmanamivo iji fuka ma ire bomana be. Ijefuon ni una E Bomana Jesu kua fu daro miaga ja ik kafokafo Kaven Akai fu kege e Jesu ma vierafejo iji vajiamo iji vajiaga ja reokfuon. Revo ik kafokafo ja reoijo ijia ik iji ka ma bomana iji Godon vuak ma iji faime abe e roin kuardiavo ijin. Na ijeg kuardiavo ijefuon ma iji E be fu isama kafo fuba amur vierafenma ijia kuaimon iji fu e fok kuardiamo bakin gavo fu Godri fuonkua kuardam. Ijefuon maiji e fok bu isama iji fu kuaimon iji buba faime vierafen. Ijefuon maiji e iji fu Kaven Akai ijefuon daro iji abe vuak ma sauivkin ijin kuaim. Regavo e iji fu Godon vuak faime abe samakaf e kuardiaga bu migegare faivo iji fuka mukorigia ifejdiam. Ijefuon bu afikin ga oifian kafo biediakva buka koikbuon giriesame asusek. Regavo e iji fu isama kafo ba vierafenma ijia kuaimon iji fum fuon ifenamikafa vierafen. Regavo erar fu Godon vuak iji abe kuaime samafrega e fok bu mukoi faivo iji fuka Godon e fok ijia afuinva iji mukoi ifejdiam.

Regavo na vierafe nun iji be kuardiako ni faif. Na vierafe Kaven Akai fu daro miaga ja isama jaba faivo ijia kuaikva iji fun maren. Regavo na vierafe Kaven Akai iji fu madu daro miaga ja uri Godon vuak iji abe e kuardiakfuon. Ijefuon maiji ik ijar fuka ma bomanak. Regavo una isama kafo ijia kuaimokfuon iji fu ma bakin. Ijefuon maiji a e be fu vuak a kuaimon iji fuba abe dakaroime e iji mukoi nijaidiakma vuak on fu izeg bu ifejdiakma bakin. Ijefuon vuak on a kuaimon iji fuka ma bakin. Ijefuon efnun igia faif. Na tavan be ijia ja giak vuako ijia na uri isama be jaba faikfuon ijia vuak kuardiakva ja izeg vierafek? Ja vierafe na ijegrekva nabe ja ifejdiak? Na vierafe iji fuka ma bakin revo unam besum iji na ja ifejdiakfuon iji na Godon vuak na fainva na iji abe ja kuardiak. Regavo madu na irerag God fu nuvuifuon renma iji abe ja kuardia vo madu Godon ma iji abe nijaidiakva ijar na ja mukor ifejdiakfuon.

Regavo na be bijiame kuardiako ni faif. Ire zaij iji fu ema igeg vuak kuaimo bakin revo a fu abe dua irerag a urukreno ijefuon vajakma e fok bun zaij ijia faime dua ijefuon uruk. Regavo e be fum uri zaij fuon dab matumatuknum uri dua roine dab isermo iji e fok bu izeg fainamiknum dua mukorigia uruk? Regavo madu ni vierafe e iji bu buon bijaikrejo iji e bu samuagdiamo iji fu uri e be abega fu veg abe foik. Fu foiga e fok bu vierafero tavan iji bu bijaikfuon iji fun ruainmaro bu ijeg vierafej. Ijefuon e veg iji samuamo fuba veg iji abe mukorigia foine e fok ada vajiakma iji e bijaivo fok buba migegare uri bijaikuai samuak. Unam besum ijeg vo jak ja uri isama iji e fok buba faivo ijia vuak kuaikva e iji bu izeg vuak a kuaimon iji mukoi faik? Revo ni gaf ja ijegrekva iji vuak jon jam dab ijia arafiriv. Regavo madu vuak jon ja kuaivo iji fuba e roin ifejdiakfuon.

10 Regavo madu na vuak be madu bijame kuaikno ni faif. Ar iror fok fuka isama ma uruvana ijefuon e iji bu isama kafokafo ijia vuak buon kuaime fainamiv. 11 Ijefuon e be fu isama be naba fainva ijia vuak kuardiekma na izeg una roib kuardakva bakin. Ijefuon no e ijek noka e taraiko igeg ireme nuvuon nuanamik. 12 Ijegvo jak ja unam besum ijeg e roin isama iji buba fainva ja ijia vuak kuardiakva e iji bu karine faivo iji buka ba mukoi faikfuon. Regavo jaka Kaven Akai iji fu daro fuon abe e iji Kurais ma vierafejo iji miaga bu ire kafokafo rejo ja iji abekuai bomana vierafen. Ijefuon ni E Bomana kuaga fu daro ma iji abe miaga ja ire kafokafo rene Godon e iji ifejdiaga bu una Kaven ijia mukorigia ofriakfuon.

13 Ijefuon erar fu vierafe fu Kaven Akai kua fu daro maga fu isama kafokafo ijia vuak kuaikma iji ni una madu God kua fu ifejdakfuon. Fu ifejdame daro maga fu vuak fu kuaimon iji abe dakaroime una e fok sos ijia afuinva ijiebuon isama ijia samakaf kuardiaga bu mukorigia faikfuon. 14 Ijegvo na madu isama be naba faivo ijia sirimamekva iji na vuak irerag na kuaivo iji naba mukoi faikfuon. Ijefuon maiji fu kaven nun ijar fuonkua sirimamen. 15 Ijefuon na izeg rek? Tavan kafo kaven nun fu fine isama kafo ijia God sirimameknum dua urukafak. Regavo tavan kafo na isama iji e fok bu faime vierafenva ijia sirimamek. Regavo madu tavan kafo na isama iji na faime vierafenva ijia God sirimameknum ga madu dua urukafak. Na ijegrenki na vuak irerag na God oimardavo iji na koiknu faivknum vierafek. 16 Regavo ja kaven jon isama kafokafo ijia God aroiknum fuon sirimamek. Regavo e be fuba vuak jon faimo fu jana ijia fino iji ja izeg vierafek? Ja vierafe e iji fun vuak irerag ja God kuardavo iji fun fain ijefuon fu jana besum marenmano kuak. Iji fu bakin! 17 Ijefuon ja sirimamene Godon oimarenva iji fun maren. Regavo e iji fu jana fino iji sirim jon fuba fu ifejdain.

18 Naka Godon bomana oimarek. Ijefuon maiji na nunkua fijo God fuka daro miega na isama kafokafo ijia mukorigia sirimamej. Ijefuon na vierafega unam ijeg no rejo ijia naka nar ja mukorigia asidiain. 19 Regavo na ar iji bu sirimamejo guf ijia Jesu Kuraison e fok bu afuinva ijia naba ijeg isama kafokafo ijia kuardiak. Regavo nam uri vuak e bu faime vierafekfuon ijesugin kuardiak. Ijefuon na isama e bu faivo ijia Godon vuak ma iji sibank kuardiakva iji fu marek. Regavo na uri isama e buba faivo ijia vuak uruvana kuardiakva iji fuka ba maren.

20 Efnun jab uri am ukakna igeg vierafek. Regavo ni am ukakna iji buba ise kafo rekuai vierafejo ijeg jak ise kafo jab rekuai vierafek. Regavo jon izeg ja Kurais ma vierafejo ijia nika e damuigin igeg vierafeof. 21 Ijefuon maiji God fun usuibe buk akai bu isoinva ijia ijeg kuai,

Na moik kafo ijia e kafo kiaga bu enun iji isama kafokafo ijia vuak kuardiak. Regavo enun iji bu vuak iji na kuardiakafie vierafenva iji buba mukoi faik.
22 Ijefuon na vierafe isama kafokafo ijia ja kuaimoijo iji God anf fuon iji fun ija abe e iji bu fuba ma vierafejo iji nijaidiam. Regavo Godon vuak ma ka mamkanuk iji bu rotit gamia sauinva iji bu e iji fu ma vierafejo ijieb giame vierafekfuon.

23 Ijefuon Godon e fok sos ijia besum afuime isama kafokafo ijia vuak kuaivo ijia e God ma vierafejo bakin iji bu arume vuak iji faikva buba vierafek. Regavo bum uri buon ganamime kuai, E iji buka nigen iserdiainvano kuaik. 24 Regavo ja Godon vuak iji sos jon ijia isama kuaivo ijia e be fu God ba ma vierafeno fu vuak irerag ja kuaivo iji faikma fuka mukoi vierafekfuon. Areme fu uri kuaik, Naka e ise uruvana reoijo ijefuon nan unam na vajai fian abekfuon ijia vuim manijno kuaik. 25 E iji fu ijegreno iji vierafe fuon fok bu sauinva iji buka samafrega e fok bu giak. Rene fu madu kuri tuame Godon sirimamek. Revo fu una uri e iji ja God ma vierafenva iji giame kia, Fuka ma God fu jana fino kiak.

Unam ma iji no sos ijia God aroikfuon ijin

26 Ijefuon efnun na unam ma ja izeg Godon daro iji fu kege vajiainma iji kege mimatakfuon na iji kuardiakno ni faif. Ja oine besum afuikva iji e be fu dua urukfuon. Regavo be fu Godon vuak ma iji abe kuardiame nijaidiak. Regavo be fu vuak sumakin be Godri kuardainma fu ijin abe e roin kuardiak. Regavo e be fu isama be fuba faimo ijia Godon vuak ma iji abe kuaike e be fu uri vuak iji abe dakaroime una e fok kuardiak. Ijegvo unam kafokafo ja rekva nika unam izeg ja Godon e fok bu sos ijia afuinva iji ifejdiakfuon ijesugin vierafene rekfuon. 27 Regavo e kafo ijia karinva bu vierafe bu isama kafo buba fainva bu ijia uri vuak kuaikva iji fun maren. Regavo bu e nokarok (2) vo baga e nokbek (3) bu ijegrekva iji fun marek. Regavo buka samuanamiknum kuaikva iji fu markfuon. Regavo madu e be fuka samuainki fu migegare uri vuak buon iji abe dakaroim isama ijia kuaiga e fok bu mukoi faikfuon. 28 Regavo gaga e vuak iji abe dakaroim isama ijia e kuardiakfuon iji bu baga iji na vierafe e iji buba vuak kafo kuaikfuon. Regavo bum isuar karine vuak irerag bu vierafenva iji buon kuaiknum vo Godna kuaik.

29 Regavo madu e kafo bu vierafe bu vuak kafo God fu kuardiainma bu iji e sos ijia afuinva ijiebuon isama ijia e nijaidiakuai vierafekva iji fun maren. Regavo na vierafe buka e nokarok (2) vo baga e nokbek (3) ijesugin uri buon samuanamiknum vuak kuardiakfuon. Bu ijegrekva e fok vuak iji faivo iji buka mukorigia faime vierafekfuon. 30 Regavo e be fu vek vuak kuaimon ijia kaifuon be fuk fuka Godri vuak ma be nijainma fu iji abe kuaikafa vierafekma iji na vierafe e iji amur uri vuak kuaimon iji fuka migegare e iji ar aremdaga fu vuak fuon kuaikma iji fuka marek. 31 Regavo na vierafe buka buon samuanamiknum kuaikva fuka marek. Bu ijegrekva e uruvana bu vuak iji bu kuainva ijia vuak ma kafo faik. Regavo madu vuak ijieb daro miaga bu God mukorigia igakfuon. 32 Regavo igia fai e be fu vuak be Godri vierafe maga fub migegare uri vuak iji abe kuaikfuon gavo fuka isuar oi dasume samuakfuon. Ijefuon maiji God fu vierafe noba uri rubduinva igeg una isema reokfuon. Regavo madu God fu vierafe noka unam ma ijia ire kafokafo rekfuon. Ijefuon ja sos ijia afuime ire kafokafo rekva nika Godon e iji bu rejo ijeg reokfuon.

34 Regavo madu ja sos ijia afuivo ijia bara fok buba vuak kuaikfuon bum isuar karikfuon. Ijefuon maiji noba bu daro miaido bu ijia vuak kafo buba kuaik gavo bum barufijaf ijesugin samuagdiakfuon. Ijefuon maiji vuak iji fun e Mosisri* akai fuon ijia ijeg isoime kuainma ijefuon buba ijegrekfuon. 35 Regavo bu vuak kafo vierafene duna kafo kiakuai vierafekva iji na vierafe buson una ar buon ijia barufijaf ijin kuardiakfuon. Ijefuon maiji igia fai bara iji bu sos guf ijia vuak kafo ijeg kuaivo iji barufijaf iji buka bomana jufdiav.

36 Regavo na vierafe ja na kuardiainva ijegrejo bakin. Ja vierafero ja jar amur Godon vuak iji abe e roin kuardiaoijoro ja ijefuon ijeg reoij. Regavo madu ja vierafero jar jonkua Godon vuak maiji faivaro ja ijeg rej. Unam iji ja ijegreoijo iji na vierafe fuka ma bano iji ka arekfuon. 37 Regavo e be erar fu vierafero fun Godri daro maido fu vuak fuon abe e roin kuardiaokro fu ijeg vierafen. Regavo madu fu vierafero fun Godri daro mainmado fu uri ire kafokafo reokro fu ijeg vierafen. Regavo na vierafe e iji fu ijeg vierafene reoinon iji fuka una mukorigia dasume vierafekfuon. Ijefuon maiji ire kafokafo na igia isoime kuardiavo iji fok bu E Bomana ijar kuardieko na kuardiavoro fu vierafekfuon. 38 Regavo fu vuak nun igi na kuardiavo iji fuba faiga fu uzakma iji jak jab vuak fuon fu kuardiamo iji faime igiak.

39 Ijefuon efnun vuak irerag fok na kuardia ruainva iji na vierafe jasik Godon vuak ma iji abe e roin kuardiakfuon. Regavo madu jab e iji bu isama kafokafo buba fainva ijia vuak kuaivo iji bijuk. 40 Regavo ire fok ja reokva iji nika mukorigia unam ma iji God fu vierafenma ga izeg e bu oimadiakfuon ijia reof.

Copyright information for `NVM