1 Corinthians 4

For fu Godri kuama fu if fuon ijia afasor* ren

Ijefuonvo e igi no Kuraison ikreoijo iji nom fu ifejdame ik fuon ma iji fu vajuinma no ijin reoij. No ik fuon iji rene Godon vierafe ma iji fu amur kege sauinma no iji e ijin kuardiaoij. Regavo igia fai e be fu efuon bomana ijefuon ikreno iji fuka vuak izeg e bomana fuon fu kuardamo fu iji faime kegokfuon. Fu ijegrekma iji fun mukorigia ren. Regavo naiji na ik igi na reoijo iji na mukoi rej vo na isema reoijo iji ja e roina gieme kuaikva iji na bomana vierafekva bakin. Regavo madu na koiknu naba uri nui ganamime kuai naka ik mukoi renvano kuaikfuon. Regavo na vierafe tavan bog ik nun na reoijo iji naka amarigia rene ruain. Regavo na vierafe iji fuka uria ba aresren ijefuon naka una madu biom ma amarigia rekfuon. Regavo fun E Bomana ijar fuonkua ik izeg na isema rej o mukoi rej ga iji fur giekfuon.

Ijefuon na vierafe iviakma igi fu tavan ma bado e buba aiginekfuon. Buba aigineme e ikrejo God fu kiaga bu ja ifejdiavo ijiebuon ik bu rejo iji biekudiaknum kuaikfuon revo nin samuaga E Bomana fu una ruakfuon. Fu tavan iji fu una roko ijia fuson e besubesum vierafe buon fok bu isuar oibuon ijia vierafeoijo iji fu kege una samafrega e fok bu giak. Rene tavan ijia fuson e besubesum ik fu izeg mukoi ren vo isema renma fu iji giak. Fu tavan ijia e besubesum ik buon izeg bu renva iji giame una ef ire ma kafo buon rekfuon.

Regavo kaifnun iviakma na Aforask nuvuon ijia bijame kuardiaga ja ijia vuak irerag fok na kuardiainva iji mukorigia vierafekfuon. Regavo irerag fok ja reoijo iji ni God vuak irerag fu kuardiamo ijesugin faivknum reof. Regavo jab uri vuak fuon iji abe datuaigavo una jon ja vierafenva ijia kegok. Regavo madu jab e mamkanuk jon ijiebuon if roin kam ajie ga roin ke arik. Iji ja ijeg karine rejo iji ja vierafega e iji erar ja ke e ma amardiaknum e ise amardiain? Ire fok igi jam jar koikjo daro jon ijia rejo bakin gavo fun Godri vajiam. Ijefuon ja irerafuon jon aroikarav?

Regavo igia fai jaiji ja vierafekuai jan ire ma iji uruvana God fu e ijiebuon rediakro vierafenma iji jaka vierafe barenvaro ja ijeg vierafen. Ja vierafekuai jan kaven ijefuon ire ma iji uruvana Kaven Akai fu e iji vajiamo iji jan ke barenvaro ja ijeg vierafen. Ja ijeg vierafeknum ga iviakma ja karioijo iji jaka Kurais fun una ari kekome daro abe ire fok igi samuagdiamo ijeg jak jan uri funa ire fok samuagdiavo igeg rej. Ja ijeg karine rejknum noiji jaka maguoko no irif gamia karioij. Regavo gaga iviakma jan uri Kuraisna ire fok samuagdiavoga na vierafe no madu noka jana ire iji roin karine samuagdiakro no iji vierafen. Regavo tavan kafo na vierafe God fu e afasor noiji fuka kege una e ukakna igeg ren. E iji bu vierafe noka aoikuai bu iji vierafen ijefuon noiji buka kam e fok ijiebuon nifak ijia unam ise iji nuvuon rej. Regavo e moikigia oinva iji abevo kaven dakin iji bum karine ire ise bu nuvuon rejo iji karine guov. 10 Noiji no Kuraison vuak iji abe e kuardiavo ijefuon e iji bu no kam e ise igeg vierafej. Regavo jaiji ja vierafero jar Kuraisna besum renva ijefuon ire fok jan vierafe baren. Regavo noiji e bu vierafero noka e zazaikido fu erar vuak no kuaivo iji faikva baro bu iji vierafen. Regavo jaiji jaka e mamkanuk ren ijefuon e buka ja kam arordiaknum vuak jon iji mukoi faikuai vierafen. Regavo una e igi no Kuraison vuak abe e kuardiavo iji e bu kuai no irerag ma iji rejo bano kuaiv.

11 Regavo igia fai vuak igi naka ma kuardiav. Noiji noka vasiaguamduome ka do kafuin. Regavo madu sinuom no savo iji buka bujame iseren. E bu no kam unam ise no jufduokfuon ijia rejknum kam kanuov. Regavo no ar nuvuon ma iji no izia asu karikva iji fuka bakin. 12 Regavo madu noka koiknuvuon giriesame ikrene ijia mon kege irerag no vierafenva iji kimej. Regavo e bu no kam buze ifduovo iji no una ef ijefuon rejo bakin revo noka una buifuon Godon sirimamej. Regavo madu e bu no kam arafiruome vajai fian vajuov revo noka una oimarknum bu biediav. 13 Regavo bu vuak ise nuvuisina kuaivo iji no una vuak soigin ijia kuardiav. Regavo e iji God ba vierafejo iji no buka ba mukorigia kafuov. Ijefuon noiji buka kege e buzer igeg vierafeoknum vo no buka kam kafut igi bu kana korvo ijeg reoij.

For fu e Korintko iji vuak kuardiame ujurdiainma ijin

14 Regavo igia fai vuak igi na ijeg isoime kuardiavo ja iji faime jukfuon bakin. Regavo na vierafe jaka vuak iji mukorigia vierafeknum okfuon. Ijefuon maiji jaiji ja afnun mukor na ja oijmiavo. Regavo jaiji e uruvana buka ja samuagdiaknum izeg ja Kuraison unam iji jakfuon bu iji nijaidiav revo asoijon ma besum iji fun na nunkua. Ijefuon maiji nar vuak ma iji amur abe ja kuardiame aferdia una Jesu* Kuraison ruain. 16 Ijefuon na vierafe naka vuak gigikin kuardiaga ja faime una izeg na rejo ijeg jak jaka una Kuraison unam ijia jakro na iji vierafen. 17 Ijefuon iviakma na farinun na oijmavo e Timoti kuaga fu ijia vuak. Na vierafe fuiji fuka e ma. Ijefuon maiji fu izeg na E Bomana ijefuon ik reoijo fuk fu ijeg ik ren. Na fu kuaga fur vua ijia izeg Jesu Kuraison unam na javo fu ijin ijia reoga ja ijia game una ijeg keok. Na sos uruvana ar izia na oijo iji na unam besum ijin abe ijia nijaidiav.

18 Regavo iviakma e ijia karinva roin bu vierafero naba una giak vuakro bu ijeg vierafen. Ijefuon buka uri buon ganamime aroikaraoij. 19 Regavo E Bomana fu vierafega na vua giakva iji na una vuak. Na una vuakva ijia na koiknu e iji aroikaravo iji bun ma Godon daro aben vo bu bakin bum karine vuakrejo na giak. 20 Ijefuonvo ja izeg God fu e ijiebuon oij iji fu samuamo iji giakfuon iji ja vuak bu kuaivo ijia giakva bakin. Regavo ja unam buon izeg bu darokma reoijo ja ijia giakfuon. 21 Ijefuon ja vierafe na una giak vuakva naba ja kuriaire vo kam vajai fian vajiak? Regavo be iji ja vierafe na vuakva naba isuar oi mafaime ja oijmiaknum vuak soisoigin kuardiak? Unam nokarok (2) iji izar fu mardo na vuakva no ijeg rek?

Copyright information for `NVM