1 Corinthians 9

E afasor* ijiebuon ik bu rekfuon ijin

Efnun naka dazme unam kafokafo rekfuon revo ire roin naba aren. Regavo na ire iji naba renva ijefuon e roin ja vierafero naiji na afasor baro ja ijeg vierafen. Naiji na ma afasor ijefuon maiji Kurais fu na kumene daro miema na if fuon ijia vuak ma iji abe kuaimoij. Regavo na E Bomana Jesu Kurais iji nan ni nun ijia gain. Regavo madu iviakma jan ma vierafenva ijefuon maiji fu E Bomana Jesur na kiema na vuak fuon ma iji abe ja kuardia vuain. E roin bu na afasor igeg buba vierafen revo jaiji jan vierafega naiji na ma afasor. Ijefuon maiji E Bomana fu na abe uniema na vuak fuon abe kuardia vuakga ja vuak fuon ma vierafen. Ijefuon na jon izeg ma vierafejo iji giavo ijia na vierafe naiji nan ma E Bomana ijefuon afasor. Ijefuon e uruvana bu kuai, Na ma afasor bano kuaivo iji naka uri vuak irerag jon renva iji abe kuardiav. Ijefuon E Bomana fu no kege unuoga no ja karinva ijia ik fuon re vuako iji noka ma ijefuon no vierafe ja ifejduome duok no ikfuon iji vajuok. Regavo no ar kafokafo ijia useme vako e barakin iji buka ma ijefuon bu barafijaf Jesu ma vierafejo iji aferdiame nona vuak. Revo iji no vuako iji noka bomana vierafe ja duok iknum no vajuok. No nuvuonkua ijegrejo bakigavo afasor roin abevo E Bomana ijefuon uviaifijaf ga e Fita buk madu bu ijeg reoij. Regavo una no Banabask noiji no izeg rek? No madu no afasor rene joifuon ikreoij. Regavo ja vierafero noka koiknuvuon ikrene samuanamikro ja ijeg vierafen. Na unam kafo bijame kuardiaga ja ijia samakaf vierafekfuon. E iji bu afasor rene joifuon ik rejo iji bu ma ijefuon ja mon buon vajiakfuon. Regavo igia fai e be fu e bijaimo renma iji ja vierafe fube koikfuon sinuom fuon kimek? Regavo madu e be fu in sunin oine samuagdiamo fu mon fuon fu abekfuon iji ja vierafe fube in sunin iji bu baivo ijia kafo fuon nubume ik? Regavo madu e be fu maf-kau samuagdiamo fu mon fuon fu abekfuon iji ja vierafe fube maf-kau ijiebuon mut iji kafo fuon veseme ik?

Vuak iji na bijame kuardiainva iji nor ijeg nakikmazak reoijo ijin. Regavo madu God fu vuak besum iji fun akai fuon fu kege e Mosis* vajainma ijia kuain. Regavo bun usuibe e Mosison akai ijia isoime ijeg kuai,

Erar fu maf-kau fuon afem vaga fu fuifuon vajai fian abene ik reoino iji fube ir fuon iji kajek abe kasu abesdakfuon. Regavo fu arega maf-kau iji fu ikreknum ire ukur roin fuon ikno kuain.
Regavo ja vierafega God vuak iji fu maf-kau ijefuon fu kuainma iji fum maf-kau ijesugin vierafene kuain ki fu irerag vierafene kuain?
10 God vuak iji fu ijeg kuainma ijefuon maiji fu e iji no fuifuon ik reoijo ijin bomana vierafenma ijefuon fu ijeg kuain. Regavo madu e iji bu juar uij oknum vo uij afurvejo iji bum mikeme reoijo bakin. Regavo buka uij iji bu oknum afurvejo iji kafo karme iknum ok. Ijefuon unam besum ijeg e iji bu Godon ik reoijo iji buk madu bu mon kafo abekfuon. 11 No Godon vuak ma iji non abe ja kuardiain. Ijefuon jabe vierafe fube mardo ja duok kafo ga ugon kafo no vajuok? 12 Ja e roin bu ijia ja nijaidiak vuako ja ifejdiavo iji fun maren. Regavo ja vierafe jabe no madu ijeg ifejduokfuon?

Na nunkua naba ire kafofuon ja kiain gavo afikin nun fok nan koiknu asuseoin. Ijefuon maiji na eraneb bu vuak ma iji izeg Jesu Kurais fu bu karauniakfuon iji bu abekrejo ijiebuon unam iji naba bijukuriain.
13 Regavo jan vierafe e iji bu Godon ar ijia ik rejo iji duok buon bu kege ijo iji bu ar guf ijia karev. Bu ire kumun ijigam in sunin kafokafo e ijieb kege isufuon navo bu iji roin kege ij. Revo e iji bu Godon isuf baroijo iji buk madu bu fanuf iji bu kege isuf baroijo iji roin bu buame buon ij. 14 Unam besum ijegvo E Bomana fu ijeg kuai, E iji bu vuak maiji abe kuaimoijo iji bu eraneb vuak buon iji mukorigia faime ma vierafejo ijieb una karoime duok ga ugon bu ifejdiaga bu buna kari ikrejno kuain.

15 Na ik nun na rejo ijefuon mon na abejo na iji abe ire kafo kege koiknu nun nakikmazak na fivako iji samuanamikva iji fu mado na ijegrekfuon. Regavo ijeg naba ren. Regavo iviakma vuak igi na isoivo iji na ja kiaga ja uri anerene ik nun na rejo ijefuon mon vajiekro na iji isoivo bakin. Regavo na ire besum na reoijo na iji game aroikarav. Ire iji na ga aroikaravo iji na Godon vuak maiji nam abe e kuardiav revo na una ijefuon mon abejo bakin. Revo ja vierafe ijeg na aroikaraoijo iji naka arekva ja ijeg vierafekva iji na vierafe na migegare guaga fu ijia barekfuon. 16 Ijefuon maiji na kuardiako ni igia faif. Na E Bomana ijefuon vuak ma iji abe kuaimoijo na ijefuon aroikaravo bakin. Revo fun Jesur na kienma ijefuon na vuak fuon abe kuaiv. Regavo naba fu igakva iji rad naka bomana vajai fian abekfuon. 17 Na ik igi na rejo iji nam nar oinun ijia vierafene rejobatie na oi marknum mon nun abek. Regavo ik igi na vuak maiji abe e kuardiaoijo iji fu E Bomana ijar mienma ijefuon naba uzak. 18 Ijefuon na vierafe na mon nun abekfuon. Ke mon nun na abekfuon iji naka oimarkfuon. Na Kuraison vuak ma iji abe e roin kuardiaoijo iji na vierafe e roin buba ik nun na rejo ijefuon mon miek. Na ijegrejo iji naka oimadiem ijefuon iji fu mon nun na abejo ijin.

19 Regavo iviakma fu erar na samuagdiemo bakin ijefuon nam dazme oij. Regavo nam koiknu uri e fok ijiebuon ik reoij revo na mon abejo bakin. Na vierafero na ijegrekva na e uruvana aferdiaga bu una Kurais ma vierafekro na ijefuon ijeg reoij. 20 Na e Jius* ijiena fioijo iji nak na buna besum unam buon bu kegoijo na ijeg reoij. Regavo madu na e iji bu Mosison akaij iji mukorigia igiavo ijiena fioijo iji nak na buna akaij ijin mukoi igiav. (Regavo iviakma naiji nan Jesu Kuraisk besum mazinva ijefuon na vek Mosison akai rotit ijia fioijo bakin). Na vierafero na ijegreoinki e Jius ijiga e iji bu akai igiavo iji buka vuak irerag na kuardiavo iji buka migegare faik. Bu faime una Jesu Kurais ma vierafekro na ijeg reoin.

21 Unam besum ijeg na madu e iji buba e Jius ijiena akai rotit ijia karijo ijiena besum fioijo iji nak na unam buon bu kegoijo na ijeg reoin. Na vierafero no ijeg kegokva e iji bu vuak irerag na kuardiavo iji buka migegare faime una Jesu Kurais ma vierafekro na ijeg reoin. Regavo iji na ijeg kegoijo iji na Godon akaij iji nuigafiavo bakin. Iviakma na Kuraisk besum mazin ijefuon fun fur na samuagdieko na fuon fu vierafenma ijesugin jajiame reoij. 22 Regavo na madu e iji bu buon Kurais ma vierafejo ijia buka zazaidiainva na buna fioin. Na buon bu vierafejo ijia buba ma vierafe ga bu vek nuanamivo iji na giame ijesina kuaivo bakin. Revo nam unam buon bu kegoijo iji naka mukoi agordiav. Na vierafero na ijegreoinki e iji bu vuak irerag na kuardiavo buka migegare faime una Jesu Kurais ma vierafekro na ijeg reoin. Na e iji bu unam kafokafo ijeg kegoijo iji nak na ijia buna besum reoij. Ijefuon maiji na vierafero na ijegreoinki na e roin aferdia una Kuraison roga fu bu karauniakro na ijin ijeg reoin. 23 Na vierafero na ijegreoinki e uruvana bu Kuraison vuak maiji mukorigia game abekro na ijeg vierafene reoin. Regavo madu na vierafero na tavan iji Jesu fu una roko ijia na ire ma kafo ijia biediakro na ijeg vierafene reoin.

For fu vajai fuon koikfuon samuanaminma ijin

24 Regavo na vuak be bijame kuardiako faif. E iji bu kukubijavo iji buka e uruvana kukubijavo iji jan vierafen. Regavo fun e besum erar fu amur kekomo fun e ijar ire ma iji bu abedenva iji abek. Ijefuon e iji bu kukubijavo ijeg nika mukorigia giriesame moikigia Kurais fu kuardamo ijesugin faivknum fivakne. A ijegrekma a ire ma iji God fu kege efuon vajiakreno a iji roin kekfuon. 25 Regavo ni vierafe e aikeno be fu mukor kukumo iji fuka vajai fuon mukorigia samuam. Fuba uri duok uruvana iknum do uruvana ikfuon. Ijefuon maiji fu vierafe fu kaifijaf roin asidiame amur vakro vierafen. Regavo e iji bu kukubijavo iji bu ire sinar iji bu o nainva ijin kekuai kukubijav. Regavo sinar iji bu migegare saireme bun bare vak. Regavo no moikigia karioijo iji noka koiknuvuon samuanamiknum ma kariokfuon. No ijegrekva God fu tavan rad ire ma iji fu tavan uruvana ijia navakfuon iji kege vajuok. 26 Ijefuon na vierafe naka giriesame uruvana kukuikin na kaifnun roin asidiame amur vak. Regavo ni vierafe na azi guf ijia arume bijaik vakva naka darokma bijaik. Regavo nam ijia urame aikeokva bakin. 27 Regavo nar uri e roin kuardia aferdiaga bu Kuraison unam ijia jame karioij. Ijefuon naka koiknu vajai nun gurom kafokafo iji mukoi samuagdiake buba na abe dakarame ise kafo rekfuon. Ijefuon maiji na vierafe naba ijegreokva God fu rad na kie, A unam ma iji aba kege roke buin ijia kekoimano kiekma iji fuka ba marek.

Copyright information for `NVM