1 John 1

Ma karivako ijefuon vuak ijin

Fas igi no isoime nijiavo iji no vuak iji ma karivako ijefuon vuak ijin isoime nijiav. Regavo e iji vuak ma karivako iji abe ruainma iji fun usuibe moikigi buba amarenva ijia fu Godk besum fine ruain. Regavo e iji no vuak fuon abe oijo iji no vuak fuon iji non faivknum non koiknuvuon ni nuvuon igia fu gain. Regavo iji fuka ma non ni nuvuon ijia gavknum vajai fuon non imut nuvuon ijia kunaim gain. Regavo e iji vuak iji ma karivako ijefuon vuak iji fun abe e fokigiebuon nifak ijia rokga non fu gain. Ijefuon no vuak fuon abe kuaiknum ja kuardiaga ja mukoi vierafero e iji fu vuak ma karivako iji abe ruainma iji fu usuibe Asoinuvuon ijek fine iviakma fu nuvuon ruainmaro ja ijeg vierafek. Ijefuon no irerag no giainva ijiga fainva no ijin abe ja kuardiav. No kuardiaga ja roga nona besum afuime no una Asoinuvuon ijiga Farifuon Jesu* Kurais bu karinva ijia buna agan besum rene oimarknum karik. Regavo vuak igi no isoime ja nijiavo ijefuon maiji ja vuak ijia dame oimarknum karikfuon. Regavo no izeg iji ja oimarvo iji faikva no madu noka ijeg oimarknum karikfuon.

God fu sanainma ma ijin

Vuak igi no nijaidiavo iji no Godon Farif ijar kuarduinma no iji abe ja kuardiav. God fu sanainma iji ga ar fu fino iji fu sanainma ijesugin gavo nakinma iji ja gakva bakin. Regavo no kuai noiji no Godna agan besumno kuain revo vuak nuvuon no kuaivo ijigam irerag no reoijo iji no vek nakinma ijia reoijogakva iji noka kufuimej. Regavo no tavan bog no God fu sanainma ga fu fivako no ijeg kari vakva no agan besum rene karik. No agan besum rene karivakva Farif fuon Jesuon kavuan ijar ise nuvuon fok no reoijo ijia karaunuok.

Regavo no kuai no ise kafo reoijo bano kuaikva iji noka kufui mej ijefuon vuak ma iji fu oinuvuon ijia namo bakin. Regavo no ise nuvuon fok no reoijo iji no God kuardakva fuiji fu naikafare ma reoinon ijefuon fur ise nuvuon fok guome areknum vo unam ise no reoijo iji fikorduok. 10 No kuai no ise reoijo bano kuaikva iji noka God dab kufui igeg kuaimoij. Ijefuon e iji fu vuak ma karivako iji abe ruainma ijefuon vuak iji fuba oinuvuon ijia nona na vak.

Copyright information for `NVM