1 John 4

Kaven ma ijiga kaven ise* ijiebuon vuak ijin

Kaifnun maigie jab oine e kafob biesiame kia, Noiji no kaven ma iji abenvano kiaga jab vuak buon faik. Regavo ni amur mukorigia oknum giaga kaven iji fun ma Godon Kaven* ijar oibuon ijia ariga ni ijar vuak buon faif. Ijefuon maiji e fok bu kufuimene oknum e iji kia, No iji no ma Godon vuak iji abe oijno kiak. Regavo ja unam izeg e iji bu Godon kaven abenva iji giak? Ja e iji bu kuai bu Godon Kaven abenvano kuainva iji giakva ni oknum vuak buon bu kuaivo iji faif. Ja faiga erar fu kuai, Jesu Kurais fu ma emano kuaikma ni vierafero e iji fu ma Godon Kaven abemaro ja ijeg vierafek. Regavo ja faiga e roin bu kuai, Jesu fu ma ema bano kuaiga ro e iji bu kaven ise iji abenvaro. Ijefuon maiji vuak fuon fu kuaimo iji fu kaven ise ijar kuardaga fu iji kuaim. Regavo jan faime vierafero e iji Jesuna nigaraimoino iji fu moikigia ruakreno iji fun ruainmaro ja ijeg vierafek. Ijefuon kaven ise ijar e kafobuon oij ijia aruga bu uri kuai, Jesu Kurais fu ma ema bano kuaiv.

Regavo afnun jaiji jan Godon e ren ijefuon maiji e iji bu kufuimene Godon vuak iji abe ruainva iji jaba vuak buon fain. Ijefuon maiji Kaven fu jana oino iji fuka ma darokin revo kaven be fu e moikigia ise reoijo ijiena oino iji fuka daro bakin. E iji moikigia ise reoijo iji bu vuak buon bu kuaivo iji bu moik igefuon vuak iji kuaiv. Bu kuaivo iji e kafo moikigia ise reoijo ijieb vuak buon faivo ijefuon maiji buiji bu e moik igeko ijefuon bu ijeg rej. Regavo noiji no Godon e ijefuon erar fu vuak nuvuon mukoi faimon iji fuiji fu Godon e revo erar fu vuak nuvuon ba mukorigia faimo e iji fu Godon e bakin. No ijegreoijknum giaga kaven izar fu Godon Kaven ga kaven izi fu e biesiamoino no iji gak.

God fu oijmanamivo ijefuon anej ijin

Kaifnun igie nika ro no nuvuon oijmanamif ijefuon maiji God fu no oijmuomo. Erar fu e roin oijmiakma e iji fu God mukoi oijmam rega God mukoi vierafe ijefuon fu Godon e. God fuka e mukoi oijmiamo ijefuon erar fuba kaifijaf oijmiakma e iji fu God fuba gain vo mukoi vierafen. Regavo unam izeg God fu no mukorigia oijmuinma iji fu Farifuon besum iji kuamga fu moikigia ari ruain. God fu vierafero Farif fuon ijar ari roga e igi no Farifuon ijefuon unam ma kari vako iji abekafa fu iji ijeg ren. 10 Regavo oijmanamivo ijefuon anej ma iji no nor God oijmainva bakin revo fur no mukoi oijmuinma ijefuon fu Farifuon kuama fu moikigia ari ise no reoijo ijia karaunuokafa ruain.

11 Regavo kaifnun igie God fu no ijeg mukoi oijmuokma no madu no uri nuvuon oijmanamibatie fuka marek. 12 God fu erar gainma bakin revo no nuvuon oijmanamikva no tavan bog Godna ok rega fuon oijmuomo iji fuka oinuvuon ijia ofrene vak.

13 Noka ma vierafega God fu nona ga no madu Godna oij ijefuon maiji fu Kaven fuon kege no uniafduin. 14 Regavo madu fu Farifuon kuama fu moikigia ari e fok karauniakafa ari roka no koiknuvuon gavknum vuak fuon non abe e roin kuardiaoin. 15 Regavo erar fu kuai, Jesu fu Godon Farifno kuaikma e iji fu tavan bog fu Godk oin revo God fu e ijek oin. 16 Regavo non vierafega Godon oijmuomo iji fuka tavan bog nona navak ijefuon no oimarknum kari rok.

Regavo God fuiji fu oijmanamivo ijefuon anej ijin. Ijefuon erar fu kaifijaf mukoi oijmiakma e iji fu tavan bog Godk fivak.
17 No mukorigia God oijmaknum kaifnuvuon iji mukoi oijmiakva tavan iji God fu fine e fokbuon ise iji kege mazim giamo ijia noba fu game juk. No God mukoi oijmakva no Jesu Kurais* fu moik igia oinma no ijeg ok. 18 Ja God jon iji mukoi oijmakva jaba juvknum ok ijefuon maiji ire fok ja giame jumoijo iji fun oijmanamivo jon ijar okuriaido jaba una juvknum ok. Ijefuon erar fu juvknum okma e iji fu God fuba mukoi oijmam revo fu izeg God fu e iji ise reoijo iji kege vajai fian miakfuon fu ijesugin vierafeoin.

19 Regavo God fun usuibe no oijmuinma ijefuon no kaifnuvuon iji oijmiav. 20 Regavo erar fu kuai, Na God oijmavno kuaim revo fu una kaifijaf iji ziegafiaoino iji fuka ma kufuimen. Fu kaifijaf iji fun ni fuon ijia giamo iji fuba mukoi oijmiamo iji fu God e iji fu ba gainma iji fuba oijmak. 21 Regavo Jesu Kurais fu no kuo, Erar fu God oijmakma ni kaifijaf mukoi oijmiamne kuin.

Copyright information for `NVM