2 Corinthians 2

Regavo amur na vuainva iji naka oifian abe miain ijefuon na vierafe naba una madu vua oifian abe miakfuon. Ijefuon unam iji na ja giakafie amarenva iji nan aren. Na ja kege oifian miakva bu eraneb na ifejdiega na una oimarkva bakin revo jan jar jonkua ifejdiega na una oimarkfuon. Ijefuon fas igi na amur isoim nijiav. Na vierafe jan jar na oimardiekfuon ijefuon na oifian abe miakva iji fuba maren. Ijefuon na vierafe ja amur afikin fok ka mukorigia asume amarega na vuakafie na iji vierafen. Ja ijegrenki na vuakva naka oimarke vo jak jaka oimarkfuon. Regavo fas iji na isoim nijiainva iji na asoijon igeg na bomana oifiaigma ga nidokma isoime nijiain. Regavo iji na isoim nijiainva iji na jar game oifian abekfuon na ijefuon nijiainva bakin. Regavo nam izeg na ja oijmiavo ja iji game vierafekro na iji isoime nijiain.

E ise reno iji giame arekfuon ijin

Regavo igia fai e be fu jana ijia fino iji fu ire ise ukakbek reno jaka oifian abej. Regavo oifian iji fu abe na mienma bakin gavo fu abe ja miain. Ijefuon naba una vuak fuon iji uruvana kuaiga fu bomana jukfuon. Ijefuon maiji vajai fian iji e uruvana ja abe fu mainva iji fun siban. Ijefuon ni iviakma ise fuon fu renma iji game dazegavo ifejdaga fu una jana besum fioinki fuba oifian bomana abene fuon fu ma vierafeno iji arekfuon. Ja ijegreoinki fu izeg ja vek fu oijmavo fu iji giak. Regavo madu amur fas iji na isoim nijiainva iji na vierafe na ja biesiame giamga ja ma ire fok na kuardiavo iji jan igieme kegoijo na iji giakafie na iji isoime nijiain. 10 Regavo ja e befuon ise iji game arekva iji nak na ise fuon game arek. Regavo na ise kafo giame arevo iji Jesuon* nifak ijia na ma game arev. Regavo iji na rejo iji na e iji God ma vierafejo ja ijia karinva iji joifuon ijeg ren. 11 Na ijegrekva Setan* fuba no asiduome ire kafo rene no biesuok. Ijefuon maiji no unam fuon izeg fu e biesiamo iji non mukorigia game vierafen.

For fu tavan ivuankbe ai Troas ijia finma ijin

12 Na ai Troas ijia Kuraison* vuak ma iji abe nijaidiakro vuakga E Bomana Jesu Kurais fu e Troas ijia karinva ijiebuon oij iji kam karoimga buka vuak nun faikuai vierafen. Regavo ijia naka ba oi dasuin. Ijefuon maiji na uviainun Taitas naba bie vo fu vuak joisina kuardien. Ijefuon na e ijia karinva iji anadiame nan una ai Mesedonia ijia vain.

Izeg no Kuraison duadok ijia unam ise uruvana asidiavo ijin

14 Regavo noka Godon bomana oimare ijefuon maiji fun Jesur ise ijefuon daro iji fun asin. Ijefuon fu tavan bog daro fuon ijia e iji no fuifuon ikrejo iji ifejduoko no Jesuon vuak ma iji abe ar iror ijia nijaidiaoko e bu vuak iji faiv. Regavo vuak iji no abe kuardiavo iji fuka ire be udi mukor urino igeg udi uri ar iror ijia vak. 15 Ijefuon eraneb non Kuraisna besum mazinva iji noiji no Godon nifak iji noka ire be udi mukor urino igekin. Regavo ire udi iji bu e iji zuarunam ijia vako ijia irenva ijiga e iji bu unam ma karivako unam ijia irenva ijieb udi iji fain. 16 Regavo e iji buba God ma vierafejo ijieb udi iji faivo buka e aoivo ijiebuon udi ijeg fain. Regavo una e iji bu God ma vierafejo ijieb faivo iji buka udi mukor bu iji fain. Regavo vuak igi na kuardiava ja fainva iji erar fu aresredo fu Godon vuak fu udi mukor urino igekin iji abe e fok nijaidiakfuon? 17 No vierafe non aresren ijefuon maiji fun Godri no kema no e Jesuon ikrejo iji ren. Ijefuon noka mukorigia Godon vuak ma iji abe Godon nifak ijia e fok nijaidiav. Regavo e uruvana roin buka Godon vuak iji kege e uruvana nijaidiame mon uruvana karkuai vierafen gavo noiji no ijegrejo bakin.

Copyright information for `NVM