2 Corinthians 8

Mon karme ifenamivo ijin

Efnun igi no ai Mesedonia guf ijia God fu izeg e iji fu ma vierafejo bu sos ijia afuime ikrejo iji marediame ifejdiako bu ikreoijo no iji kuardiakrejo ni faif. Buka ma vajai fian abe ruain gavo God fuka bu marediamo ijefuon buka oimarknum ikrej. Buka e sinuom bakin gavo bum efkin oimarknum mon buon iji karame no vajuin. Regavo naka ma kuardiav e iji bum koikbuon vierafene mon ka mamkanuk karme no vajuin. Regavo bu mon buon bu ikrene abejo iji buka asime ajie gafa ijia vajuin. Regavo iji bu renva iji bu e kafob kiava bu renva bakin revo bum buon vierafenva ijia ijeg ren. Buka no soisoime kuo bu vierafe buka e sinuom bakin ai Judia ijia karine God ma vierafejo iji ifejdiakno kuin.

Bu ijeg kuarduin revo buka irerag no vierafenva iji bu ma asiduome gafa ren. Amur iji buka koikbuon kege una isuf igeg God vajain. Areme bu kuai, God fu vierafenma iji no vuak irerag ja nijaiduinva iji igiame jajiame kegokno kuain. Regavo unam iji mon karame e sinuom bakin iji vajiakfuon iji fu e Taitasri ai Korint ijia jana aneren. Ijefuon no soisoime kuaga fur koikfuon vua ijia unam ma iji fu anerenma iji ifejdiaga ja rene barekfuon. Regavo jaiji ja unam kafokafo ja reoijo iji jaka mukorigia vierafeknum reoij. Jaka unam iji God ma vierafejo ijigam Godon vuak kuaivo ijigam jon izeg ja vierafene reoijo ijia jaka daro bomana aben. Regavo madu unam ma iji izeg ja oijon ijekma e ifejdiavo ijigam jon ja no oijmuovo iji buka biom mamkanuk ren. Ijefuon no madu soisoime kiavno ni unam izeg ja mon vajuinamivo ijia nika tavan bog ijeg mukorigia reof.

Regavo igia fai na akai abedeme kia jaka e ifejdiavno kiavo bakin. Regavo nam izeg e God ma vierafejo ai Mesedonia ijia karinva ijieb e ifejdiavo na iji nijaidiav. Regavo iji na renva iji nam madu jon izeg ja e oijmiavo iji kafu na ma ijin gakafie na iji vierafene ren. Ja E Bomana nuvuon Jesu Kurais fu ma rediamo iji jan vierafen. Regavo madu igia fai. Jesu Kurais fu Godon ar iji sanainma ijia fuka ire uruvana zarain revo fu ijia areme una nuvuifuon moikigia e sinuom bakin renma iji jan vierafen. Jesu Kurais fu vierafero fu ijegrenki ja una Godon unam ma iji reoijo ijia jaka sinuom zaraikro fu ijeg ren.

10 Regavo na vierafe ja igi na kuardiakrejo ja ijeg rekfuon. Ja juaivasia barenma ijia jar e ifejdiakuai vierafe ga madu jar amur anerene mon kanafuin. Ijefuon ni mon iji ja kanafuinva iji buin iji kar baref. Ijefuon ni uri vuak iji ja amur kuai no e ifejdiakno kuainva ijin mimatame mon iji ja nainva iji kege ref. 12 Ja ire kafo e vajiakuai vierafekva ni vajiaga God fu oimarek. Regavo ja ire kafo baga iji ni aref. Ijefuon maiji God fun ire iji ja nainva fu ijesugin vierafen. Regavo una ire kafo jaba nainva iji fu bomana vierafeno bakin.

13 No vierafe e iji bu ire iji ja vajiainva iji kege bu una e sinuom zaraike jaiji ja sinuom bakin rekfuon iji noba ijeg vierafen. Regavo no vierafe irerag fok ja rejo iji jaka buna besum afuim kariokuai no iji vierafen. 14 Ja iviakma sinuom iji ja zarainva ja ijia e foir iji ifejdiakfuon iji fuka siban aresren. Ja ijeg ifejdiaikin tavan rad bu ire kafo zaraikva busik una ire kafo ja vierafekva bur ifejdiame vajiakfuon. Ja ijegrekva ja buna besum sinuom afuim kekfuon. 15 Regavo vuak ijefuon iji bun usuibe Godon buk akaij ijia isoime ijeg kuai,

E iji fu ire uruvana karmo iji ar fuon ijia buka ire uruvana naoivo bakin. Regavo e iji fu ire sibank karmo iji ar fuon ijia ire fuon iji fuka zaraik.
(Revo vuak ijefuon ma iji E iji erar fu ire uruvana karmo iji fuka tavan bog e ikvajiamon ijefuon ire fuon iji fu sibank aresren. Regavo erar fu tavan bog ba ire karmo iji fu e kafob ire fu vajavo ijefuon fu siban aresrenmano kuain. Ijefuon roga no unam besum ijeg nuvuon ifenamiknum karinki noka besum afuime karikfuon).

Bu Taitas kuava fu ai Korint ijia vainma ijin

16 No Godon bomana oimarev ijefuon maiji fu Taitason oij ijia izeg nor vierafenva ijeg vierafe mama fu ja mukorigia oijmiame ifejdiakafa vierafen. 17 Ijefuon maiji fu ijia ja giak vuakfuon vuak iji no kuardavga fuka bomana oimarme abe maren. Regavo fun amur oifuon ijia una vua ja ifejdiakafa vierafen ijefuon no kuava fuka oimaren. 18 Regavo fu vuako ijia no e be fu God ma vierafeno jan vierafenva iji kuaga fu fusik vuak. E iji fuka God ma vierafeknum Godon vuak iji sos kafokafo ijia mukorigia kuaimon. Ijefuon e God ma vierafejo igia karinva iji bu fu ma vierafene agordav. 19 Bu fu agordavo ijefuon e igi God ma vierafejo iji bu kua, Aiji For ga e funa oijo iji ifejdiame buna mon iji no e sinuom bakin ai Jerusarem karinva iji ik vajainva iji kege va vajiafno kuain. Fu mon iji kar va vajiaga e roin bu ijia giame vierafero no e sinuom bakin ai Jerusarem ijia karijo iji ifejdiakro bu ijeg vierafej. Regavo madu irerag no rejo iji no E Bomana iji aroikfuon no iji rej.

20 Ijefuon noka buna ik iji rene mon iji abe mukorigia samuaknum e ifejdiak. No ijegrenki e kafo buba kuai no mon dab isema ikrene kafo niesainvano kuaik. 21 No vierafe noka unam ma ijesugin rekuai vierafen. Noka unam ma iji E Bomana nuvuon fu oimaimo ijia rejknum ga madu ema oimardiavo ijia rekuai vierafen. 22 Ijefuon no madu kainuvuon be kuaga fu buna vuak. No unam kafokafo ijia kukma una fu biesuagain revo fuka tavan bog oimarknum e ifejdiakafa vierafen. Regavo iviakma fun ja ma vierafen ijefuon fu bomana ja ifejdiakafa vierafen. 23 Regavo e kainun Taitas fu nosik besum ikrene ja ifejdiamon. Revo e nokarok (2) kaifnuvuon bu funa vuako iji bu e God ma vierafejo igia karinva ijieb bu kega bu buon fateroin ijia vuak. Revo ik iji bu rene vuako ijia e kafo bu giame una Jesu Kurais dab oimardak. 24 Ijefuon izeg ja jon oijmanamivo ijin e iji vuako iji nijaidiaga e God ma vierafejo bu ijia giame vierafekfuon. Bu giame vierafero no joifuon aroikaravo iji no ma ijefuon aroikaravro bu ijeg vierafek.

Copyright information for `NVM