2 Timothy 2

E Jesu Kuraison ikrejo ijin

Regavo farinu ni Jesuon daro iji fu no vajuomo iji abe giriesame fuifuon ikrene. Vuak iji na e uruvana bu gieko na nifak buon ijia kuardava a fainma iji abe e iji zazaivo bakin iji kuardiaga bur giriesa abe e roin nijaidiak.

Regavo uri afikin igi no abejo iji fateroin abe e bijaivo bu bijaime vajai fian abejo ijeg Jesu Kuraison* vuak iji abe e roin nijaidiaknum vajai fian abene. Regavo e bijaimo fu ikreno iji fu e bomana fuon fu samuamo ijar oimaikafa fu mukorigia ikreno revo fuba ik kafo kege ijekma mazim rekfuon. Ijegvo ni aikejo iji vierafe. E be fu bor kanamo iji fu akaij ijia jame mukorigia aikekma fu rad ire be abek. Regavo fuba mukorigia akaij iji jakma fuba ire be abek. Regavo madu e iji fu giriesame juar fuon migegare meno e ijar amur juar fuon masik. Vuak na bijiame kuardiainva iji vierafe ijefuon maiji E Bomana ijar fu ire fok na kuardiainva iji ifejdiaga ja vierafekfuon.

Godon vuak ma iji na e fok kuardiavo iji e Jesu* Kurais Devidon uifarif fu guame una urinma ijefuon vuak no vierafeknum ikref. Na Godon vuak iji na nijaidiavo ijefuon vajai fian abejo iji nan roke buin igi e bu kege tofdiame dibur uniavo ijia ruain. Regavo Godon vuak iji buba abe tome abeden revo bu vek ar iror ijia nijainamiv. 10 Ijefuon na e iji God fu kenma ijiebuon fateroin ijia nar uruvana vajai fian abej. Na ijeg vajai fian abekin buk bu Jesu Kurais fu karauniaga bu nona unam ma karivako iji abekfuon. 11 Vuak igi fu ma,

No do* ruainva ijia no unam usuikor iji non kanava fu Jesuk guain ijefuon no una uri funa karik.
12 No vajai fian abejo ijia giriesame irekva tavan rad no ire uruvana samuagdiakfuon. Regavo noba fu abekva iji fuk no fuba kekfuon.
13 Regavo noiji no e nuigikin rene ba vuak fuon igav revo fuiji fu vek e nui bakin rek ijefuon maiji fu kufuimeno bakin.

E Godon ikreno iji Godri abe nidoik

14 Vuak iji na amur kuardainva iji tavan bog e iji a samuagdiamo iji kuardiamne. Regavo ni una Godon if ijia kuardia kia ir ijia musikuaivo iji fu ma bakin. Ijefuon maiji e iji bu vuak iji faivo iji vuak ijar bu ifejdiamo bakin revo fu bu kam arafiriam. 15 Regavo nika koikon giriesame Godon nifak ijia ikrega fu on a izeg mukor igia ikreno fu iji gakma fu oimaikfuon. Regavo fu vierafega ar vuak fuon ma iji abe mukorigia samuame nijaidiamo ijefuon a God ga e fok ijiebuon nifak ijia a jukma bakin. 16 Regavo vuak kufuij ga vuak ise ijia buba a aferdaga a God maiji unakome aibe vakfuon. Regavo e vuak kufui nijaidiavo vuak ijeg bu kuaivo iji ni mukorigia agordiamne. 17 Vuak bu nijaidiavo iji bu matan igi bu vajai surif iji bu muture arume vako ijekin. Ijefuon e iji bu vuak iji faivo buon bu ma vierafejo iji buka arafiriav. Regavo e nokarok (2) iji vuak kufui nijaidiavo iji Aimenas ko Firetas. 18 E ijieb vuak ma iji game vain. Regavo bur e kafobuon ma vierafejo iji kege arafiriame vuak kufuimene kia Jesu fun una ro e iji aoinva iji aferdiame vainmano kiain. 19 Regavo Godon tuar gigikin mun ijekin iji fu abe sainma iji fu vek mukorigia manin. Ijefuon maiji Godon e iji bu ma vierafejo iji bu tuar ijekin. Regavo God fu efuon ijiebuon tuar ijia fu ijeg isoime kuai E Bomana iji fu vierafe eraneb bu efuon renva iji fun vierafen. Regavo madu vuak be fu ijeg isoime kuai, E fok eraneb bu kuai no E Bomana ma vierafejo kuaivo iji buka unam ise kafo iji mukorigia agordiafno kuain.

20 Regavo igia faif ar bomana guf ijia sinuom ijia naoivo iji bu ire gord ijiga sirva ijia amardiainva ijesugin ijia naoivo bakin. Revo bu madu ire kafo in ijia amardiainva ijiga moik ijia amardiainva ijieb ar guf ijia besum naoivo. Regavo ire roin bu ire gord ijiga sirva ijia amardiainva iji bu unam ma ga tavan ma ijia kege ire kafo rekuai nain. Regavo ire in ga moik ijia amardiainva iji bu kafut numukuai nain. 21 Regavo e be fu ise fuon iji koikfuon God kuardaga fu game arekma e iji fu ire saror iji bu kafut rieme abe use kozegavo una muinbaki abedevo ijeg ren. Unam besum ijeg bu fu abe una unam ma iji ire gord ga sirva bu ikrejo ijeg ikrekfuon. Ijefuon maiji fuiji fu maturai ga e bomana ijefuon nifak ijia fu e mukor ijefuon fu ire ma kafo fu rek.

22 Regavo Timoti ni unam ise iji am mumogana bu rejo ijin agordiamne. Regavo giriesame maturaivo ijigam ma vierafejo ijigam oijmanamivo ijigam afuim karijo ijieb kege oion ijia name maturaime E Bomana iji kuaga fu ifejdak. 23 Regavo vuak isekma kufuime kuaivo iji agordiamne ijefuon maiji ijieb musikuaivo iji anerek. 24 Regavo e iji E Bomana ijefuon ikreno iji fuba e roina musikuaimo revo fuka e fok oijmiaknum adumaduigin vuak nijaidiakfuon. 25 Regavo e roin eraneb bu vuak fuon ba faikva fuka oi mafaime vuak kuardiakfuon. Regavo ma vierafe Godri oibuon kege karoiga bu una unam ma iji vierafekfuon. 26 Regavo buka Godon unam ma iji vierafekgavo Setanon* unam iji fu vajai fian abekfuon ijar kiaga bu igame jaga fu kege dibur igeg uniainma iji areme usem vakfuon.

Copyright information for `NVM