Acts 20

For fu moik Mesedonia ko Gris ijia vainma ijin

E uruvana bu vuakmame deajir abejo iji bun areme una oij asusavga For fu ijia uri e God ma vierafejo iji kumena bu besum afuin. Bu afuivga fu uri ejafiame vuak soisoigin ijia kuardiame anadiame fun uri ar Mesedonia ijia vain. Fu va moik guf ijia oknum e uruvana ejafiame vuak soisoigin kuardiame roke moik Gris ijia kekoin. Fu ijia kekome asam nokbek (3) fu ijia fin. Fu ijia fine are fun uri ar Siria vakafa sinuom kanaufuin. Fu ijegreno ijia fu faik e Jius iji bu fu kanakuai kuaivga fun ijia areme una Mesedonia vakafa vierafen. Areme e Fairuson farif Sofata kuavo e Beriako iji fun fusik vain. Regavo e uruvana buk bu funa vain gavo e iji funa vainva ijiebuon if iji ijeg. E Tesaronaikako nokarok (2) e Aristas ko Sekudas ga e Gaias Debiko ijigam e Timoti ga Taikikas ko Torofimas e moik Esiako ijieb funa vain. E uruvana bu Forna vainva iji bun amur vake ar Troas ijia no samuagduome karin. Regavo noiji no ar Firifai ijia bu Bred Iriaikin Ist Bakin ijefuon iro no ijin ine naki imut roin (5) barekoga no ijiason jajiain. No sisim abe vake Troas ijia usem e iji biediame buna vuik besum (1) no ijia karin.

E Iutikas fu guamga For kuama fu una urinma ijin

Regavo Satade nakifuon ijia no besum afuime kari duok iko For fu ijia uri e uruvana vuak kuardiain. Fu suok fun vak ijefuon fu e iji vuak kuardiame vake fuka ve ufren. Regavo ar guf kaf iji no afuinva iji buka rait uruvana ijia sanav. Regavo e iviam urino be if fuon Iutikas fu iken tit bu titoinva ijia fine For vuak iji fu kuaimon iji faim. Fu ijia fine vuak iji faim vake fun nitubaime ni naimga fu ar kaf iji no karinva ijia ari kanama fu ari roke moik gumia dijen. Fu dijemga e roin bu uri imut kega fun guain. 10 Rega For fu ari vake gamia kekome tuame azan fuon ijia dijeme fu kunaim game kia, E igi fuiba guainmano jab vierafekno kiain. 11 Fu ijeg kiame fun una ajie kaf gafia keko bred abe tuame in. For fu e ijiena vuak kuaim vake tavan keknamga fun uri bu uniame vain. 12 Fun vako e iji bun uri e iji ari kanainma iji afem va ar fuon ijia oimarvknum samuagdain.

For fu e Efisisko ijiebuon e mamkanuk iji anadiame vainma ijin

13 Areme non Asos vakrejo ijia For fu kuo, Jani amur sisim abe va Asos ijia na biedieme aferdiefno kiame fun diak vain. Fun vako no sisim abe vake Asos ijia For bien. 14 Areme non fu afeme sisim abe vake ar Mitirin ijia usen. 15 No ijia usem madu vake afarma no ar Kios ijia usen. Regavo naki besum (1) barko no vake ar Samos useme afarma non va ar Miritas ijia usen. 16 For fuba ar Efisis ijia vainma ijefuon maiji fu vierafero fu tavan uruvana fuba ar Esia guf ijia okro fu ijeg vierafene fu ar Efisis asim vain. Regavo fu vierafe fuka migegare va Jerusarem ijia kekokafa fu ijeg vierafen. Ijefuon maiji fu tavan iji bu kua Fentikosno* kuavo ijefuon tavan ijia fu buna rekafa vierafen.

17 Areme For fun ar Miritas ijia fine vuak e Efisisko iji nijiame kia, E sos ijiebuon e mamkanuk iji bu ro fu gafno kiain. 18 Fun ijeg kiamga e iji bun rokga fu uri ijeg kuardiain. Fu kia, Amur na ar Esia guf ijia ruainva ijia na izeg jana oinva iji jan vierafen. 19 Na E Bomana ijefuon ikrejo naba aroikarain. Regavo ik nun na reoinva ijia ire ise uruvana bu nafak reja naka vajai fian abeknum niraimoin. Ijefuon maiji e Jius ijieb isuar na kaniekuai kuaimoinva ijefuon na ijeg reoin. 20 Regavo jan vierafe na vuak ma kafo ja karekfuon iji naba fen. Regavo naka vua ar jon ijia vuak nijaidiaknum e uruvana bu afuivo na ijia vuak kuardiaoin. 21 Regavo e Jius iji abevo e Jius bakin iji madu nan vuak gigikin kuardiain. Na kia, Ni ise jon ja reoijo iji aregavo una oi karoime Godon ruaknum E Bomana nuvuon Jesu ma vierafefno kiain. 22 Ijefuon ivia nan Godon Kaven Akai iji igame nan Jerusarem vakvej revo na ijia vakva irerag be na fak rekfuon iji naba vierafen. 23 Godon Kaven Akai iji na fun kuardiema nan vierafen. Na mai uruvana ijia okva ire ise uruvana bu na fak rejknum e iji bu na abe dibur uniekva iji nan vierafen. 24 Regavo na vierafega naba koiknu vajai nun bomana vierafek. Na vierafega na ik nun E Bomana Jesu fu miema na ruainva iji re barek. Ik iji fu mienma iji fu kie, Ni vuak ma iji God fu fuon izeg fu ma rediamo ijia fu e uruvana karauniamo iji kuardiamne kien.

25 Nan jana oknum vuak uruvana izeg God fu efuon ijiebuon oij iji samuagdiamo ijefuon vuak iji nan kuardiain. Regavo iviakma na vierafega e uruvana ja na jaba una giek. 26 Ijefuon ivia na vuak gigikin igi kuardiakrej ja God ijia arekva iji na nar isema rejo bakin. Ijefuon maiji na Godon vierafe uruvana nan kuardiame baren. 28 Ijefuon ni koikjo samuanamiknum ga ni e iji fu Godon Kaven kege ja uniafdiainma iji mukoi samuagdaf. Regavo e iji Godon farif Jesu fu kavuan fuon ijia bu kimenma iji bu sos ijia karinva iji mukoi samuagdiaf. 29 Regavo na vierafega na vake rad e ka ma ise kafo bu ro jana oknum unam jon iji bur kam arafiriak. 30 Regavo tavan ruakma e kafo ijia jana oijo iji buka una ja biesiame vuak kufui kuardiaga e God ma vierafejo uruvana ja una bu jajia vak. 31 Ijefuon ni amarigia samuanamiknum izeg na juaivasia nokbek (3) igia nakikmazak vajai fian abeknum ja nijaidiainva iji vierafef.

32 Regavo iviakma ja nan kege una Godon imut tat ijia uniaido ja vuak fuon ma iji abekva ja mukoi karikfuon. Regavo fur izeg fu e fuon uruvana iji ma rediainma ijeg fu ja ifejdiame ma rediake ja kariok. 33 Regavo na e kafobuon sirva ga gord ga ugon buon iji naba karekafie vierafej. 34 Regavo jan gien na ire uruvana na ga e uruvana nana oijo iji bu vierafenva iji uruvana nan nar koiknu imut nun igia ik rene mon abe ire iji kege vajiain. 35 Vuak uruvana nan naikafar kuardiavo jan fain ijefuon maiji no giriesame ikrekva no e iji adagin iji ifejdiak revo E Bomana Jesuon vuak fu kuainma iji noba rubduok. Regavo vuak iji fu ijeg kuai, No ire kafo e kafo vajiakva noka bomana oimarek revo e kafob ire kafo vajuokva noba ijefuon bomana oimarvno kuain.

36 For fu vuak ijin kuardia barme fun buna ato same sirimamen. E uruvana bu fu game niraiknum fu abe anaime uimin. Revo e uruvana buka oifiadiain ijefuon maiji fu kia, Naba una giakno kiainma ijefuon buka oifiadiain. Areme bun funa sisim iji namo ijia vain.

Copyright information for `NVM