Ephesians 2

Non aoinva igekin gavo Godri Jesu Kuraison duadok ijia karaunuinma ijin

Usuibe ja karine ruainva iji kaven jon bu Godon nifak ijia buka aoin. Ijefuon maiji ja God jaba mukoi igame ka ise kafokafo reoin. Ja unam ise ijin jajiame e moikigia bu karine ise kafokafo reoijo jak ja ijeg reoij. Unam ijeg ja kari ruainva iji ja kaven* ise iji fu fine varur gufi samuamo iji igain. Regavo kaven ise iji ja igainva iji fu iviakma fu moikigia fine e iji buba God igavo iji samuagdiam. Regavo e fok bu usuibe izeg bu kegoinva iji no madu non unam besum ijeg reoij. Regavo madu noka vajai nuvuon ijefuon vierafenma ijia jajiame reoin. Regavo ni vierafe God fu ise nuvuon no kegoinva ijefuon fu no kam e fok bu moikigia oijo ijiena unam besum ijia vajai fian vajuoga no vajai fian abek.

God fuka no bomana oijmuinma ijefuon fu nuvuon oifian bomana aben. Fu oifian abe guok kaven nuvuon buka aoin ijefuon maiji no fu noba mukoi igain. Regavo fu vierafe fuka no ma reduokafa fu ijefuon no karaunuoma no Jesu Kuraisna besum una uri funa agan besum ren. Regavo iji Jesu fu renma iji kaven nuvuon bun aoinva ijefuon fu kuoma no una urin. Areme God fu no kege unuoga no Jesu Kuraisna besum una uri funa kaf gufia karij. Regavo God fu ijegrenma ijefuon maiji fu e fok nijaidiaga bu fuon izeg fu e mardiamo iji giakafa fu ijeg ren. Regavo madu God fu vierafe fu e fok nijaidiaga bu izeg fu Jesu Kuraison duadok ijia e fok no oijmuinma bu iji gakafa fu ijeg ren.

God fu ja mardiamo ijefuon fu jon ja fu ma vierafejo ijia giame ja karauniain. Regavo God fu ja karauniainma iji fum fur efkin ja karauniain. Regavo jar ire ma kafo fuon renva ijefuon fu ja karauniainma bado jab ijeg aroikarame kuaikfuon. 10 Regavo God fu Jesu Kuraison duadok ijia no amarduoma no una e iviamkor ren. Regavo fun usuibe ijeg vierafenma ijefuon noka uri unam ma ijesugin jame karioknum vo ire kafokafo no reokva noka ma ijesugin reok.

Jesu Kuraisri e fok aferdiame agan besum renma ijin

11 Regavo ja e Jius bakin iji ja bu nafenva ijia izeg ja amur kegoknum karioinva iji jabe vierafen? E Jius iji bu *vajat surif buon kania ufume Godon anf nainva ijieb bu ja kia jaba maturainvano kiain. Ijefuon maiji jaiji jaba Godon anf iji e Jius bu nainva iji jaba vajai jon ijia nain. 12 Regavo ja usuibe tavan besum Jesu Kurais jaba mukoi vierafen. Jaba Godon e iji fu usuibe kege uniainma igegrenva ijefuon jaiji ja e Jius bakin igeg kari ruain. Jaba Godon Akai iji fu usuibe efuon ijiena iganamikafa fu kuainma iji guf ijia kari ruain. Regavo ja moikigia jaba God vierafeknum karioin. Regavo madu ire ka ma mamkanuk kafo God fu rad jon rekfuon iji jaba vierafeknum kari ruain.

13 Usuibe ja God samaij ijia jaba kari ruain revo jaka aibe ijia karioin. Regavo iviakma jaka Jesu Kuraisna besum mazim karin. Revo jaiji fu Jesu Kuraisri kuros ijia guame kavuan fuon fu joifuon arinma ijia fu ja aferdia una Godna besum mazin. 14 Fun Jesu Kuraisri koikfuon no aferduome una unam no afuim kariokfuon ijia unuin. Fu e Jius iji abevo e Jius bakin iji aferduome una besum unuomga no agan besum rene karioij. Regavo fun Jesu Kuraisri kuros ijia guame azi iji bu bukuruvga no nuvuon junamime karioijo iji fun buja koren. 15 Regavo madu fu e Jiusbuon akai kafokafo bu name igiavo iji kege tuase koren. Areme e uifarif fuon iji no ataseme karinva iji aferduome una aganfuon iviamkor amarme unuin. Regavo iji fu renma ijia fu e agan nokarok (2) iji no nuvuon junaminva iji aferduo besum unuoma no afuime karin. 16 Regavo e Jius iji abevo e Jius bakin iji bu buon zienamiknum junamivo iji fun Jesu Kuraisri unam ijin abe iserekafa buifuon kuros* ijia guain. Fu kuros iji fu guainma ijia fu bu aferdiame una Godon agan besum ren.

17 Regavo Kurais fu ruainma iji fu vuak ma iji no afuime karikfuon iji abe e fok kuardiakafa ruain. Vuak iji fu abe ruainma iji fu e Jius bakin iji aibe ijia karioinva ijigam e Jius iji bu God samai ijia karioijo iji kuardiakafa ruain. 18 Regavo fun Kuraisri e fok nuvuifuon unam amaren. Ijefuon iviakma e Jius bakin* iji abevo e Jius* iji no Kaven Akai ijar ifejduoga no God Asoinuvuon ijefuon nifak ijia ruak.

19 Ijefuon e Jius bakin iji iviakma ja una e ni kafo ga e ai binoko bakin. Regavo ja Godon afijaf renva ijefuon ja efuon ijiena agan besum rene karin. 20 Regavo jak madu jaiji Godon ar iji fu tuar azan ijia name kuniai kiriainma ijin. Ar ijefuon tuar iji e iji bu Godon vuak vierafene kuaivo ijiga e afasor iji bu Kuraison vuak abe kuaimoijo ijin. Regavo tuar uf iji ar fok kunaime manino iji fu Jesur. 21 Fu kunaim manine ifejdakok ar iji fu E Bomana ijefuon ar akai igeg datura uri arir manin. 22 Regavo jak madu ja efuon fok ijiena jaiji ja Jesuna ar bu sainva igekin. Jaiji ja ar iji God fu Kaven Akai fuon kuaga fu fuifuon ijia tavan bog fino iji bu savo ijin.

Copyright information for `NVM