Ephesians 3

For fu e Jius bakin ijiebuon ik reoinma ijin

Na For na e be Kuraison ik reoijo. Regavo iviakma na dibur igia fijo ijefuon maiji na joisina e roin kuardiame kia, Ja e Jius bakin iji ja Godon eno kiav. Regavo jaka fainva ijin God fu na ma redieme ik igin mienma ijefuon na jon ma ijefuon ik reoij. Regavo fun Godri fuon vierafenma sauivkin iji na nijaidien ga vuak iji nan amur ijefuon ukakbe isoime ja nijiain. Ijefuon ja vuak irerag na isoinva iji mukorigia dame giakva ja Jesu Kuraison sauivkin iji na kuaivo iji giame vierafek.

Ur God fu ire fuon sauivkin iji fuba abe e fok usuibe kari ruainva iji nijaidiain. Regavo iviakma fu koikfuon Kaven Akai fuon kuamga fu ire sauivkin fuon iji abe samafren. Fu ire sauivkin iji abe samafrega e ijiga e vuak fuon vierafene kuaivo iji bu Godon ire sauivkin iji gain. Regavo Godon ire sauivkin iji fu abe sauinma iji God fu Farifuon Jesu kuama fu ari ise nuvuon ijefuon guain. Fu ijegrenma ijefuon maiji fu vierafe fuka e Jius bakin iji abevo e Jius iji kege una agan besum rene uniak. Areme fu kiaga bu unam ma karivako iji God fu Jesu Kuraison duadok ijia miakno kiainma bu iji abekfuon.

Regavo God fu na ma rediema ijefuon fu na imut bijieme daro miema na fuifuon ik rene vuak fuon ma iji abe e roin kuardiaoin. Regavo Godon e fok ijiebuon uf ijia na vierafega naiji naka ma e ikin bakin. Regavo God fu na ar aremdieme kiemga na Jesu Kuraison vuak ka ma iji fu kanafuinma ijin abe e Jius bakin iji kuardiain. Regavo fun God iji fu moikigi ga varur gufi amardiainma ijar usuibe juaivasia bare ruainma ijia fu koikfuon ire sauivkin fuon iji ba abe samafrena e fok bu gain. Regavo iviakma ik nun be na rekfuon iji na e fok nijaidiaga bu unam izeg God fu ire sauivkin fuon iji fu abe samakaf mimatamo bu iji game mukoi vierafek. 10 Regavo madu iviakma God fu vierafe fu e iji bu Jesu Kurais ma vierafejo ijiebuon duadok ijia fu ire sauivkin fuon iji abe samafrekafa fu ijeg vierafen. Fu samafrega anera* fok bu daro abe varur gufi samuavo iji bu ire sauivkin fuon iji gakafa fu ijeg vierafen. Regavo anera ijieb unam ma iji kafokafo God fu reno iji bur mukoi giame vierafek.

11 God fun ik amur gamia ijeg vierafene ken. Ijefuon iviakma fun E Bomana nuvuon Jesu Kuraisri Godon vierafe ijin abe samakaf ijia mimatain. 12 Regavo noiji non Jesu Kuraisna agan besum ren revo madu non fu ma vierafejo ijefuon no Godon nifak ijia no vakuai noba nuanamik revo no zinunba vak. 13 Regavo e-e naka ejafiame kuardiavno jab igi na joifuon vajai fian abejo ijefuon bomana oifian abek. Regavo igi na vajai fian abejo iji na rad izeg ja Godon sanainma iji fateroin abekuai na iji joifuon vajai fian abej.

For fu e Efisiskobuon sirimamenma ijin

14 Ijefuon na ato same Asoinuvuon varur gufia fino ijefuon sirimamej. 15 Regavo fun fur agan kafokafo eraneb bu fu ma vierafejo varur gufia karinva iji abevo moikigia karinva ijiebuon Asoi besum ijin. 16 Na Godon sirimamega fu daro fuon ka ma darokin ijiga sanainma fuon ijia fu Kaven Akai iji kuaga fu oijon guf ijia daro miak. Fu daro miaga kaven jon buka darokma kariknum vo ja ma vierafejo ijefuon Jesu Kurais fu oijon ijia tavan bog fivak. Revo na sirimamega irerag kafokafo ja reokva jaka unam oijmanamivo ijesugin vierafene reok. 18 Ja ijegrenki ja uri Godon e fok ijiena besum izeg Jesu Kurais fu ja ka ma bomana oijmiainma iji mukorigia game vierafek. Revo Kurais izeg fu e fok igi no oijmuinma iji anej ga garin iji fuka bakin ijefuon fu erar mimgakma bakin. 19 Iji fuka ma God izeg fu e oijmiamo iji fu erar mukorigia game vierafenma bakin. Regavo no joifuon sirimamega ja koikjon uri unam izeg Jesu Kurais fu ja oijmiamo iji mukorigia game vierafek. Regavo na sirimamega Godon ma iji fok fu oijon ijia rare vo madu jaka fu aikin rek.

20 Regavo noka God aroik ijefuon maiji daro fuon fu oinuvuon ijia ikreno fuka ma bomanak. Ijefuon ire kafo noba fu kuakuai vierafenva ijiga no giavo bakin iji fuka kege vajuom. Ijefuon eraneb no Godon sos ijia besum afuiknum vo madu Jesu Kuraisna agan besum renva iji noka tavan bog God dab aroiknum karivak. Mare.

Copyright information for `NVM