Hebrews 3

Jesu* fu ma E Bomana fur e Mosis* asinma ijin

Ijefuon uviaifnun God ma vierafejo igi Godri kege afuime kumenma igie ni Jesu e iji Godri kuama fu afasor* igegrene roka no vuak fuon abe kuaimoijo revo fuk fu nuvuifuon e isuf baroinon igegreno iji vierafef. Fu Godri fu abega fu ma vierafene Godon ik ren. Fu unam besum izeg Mosisri ma vierafene Godon e ijiebuon ikrenma ijeg ik ren.

E iji fu ar samo iji e buka fu dab aroiv revo bu ar iji aroivo bakin unam besum ijeg no vierafe God fuka Jesu bomana aroin revo Mosis e iji akaij iji abenma iji fum sibank aroin. Ar iji bu eb savo ijeg vo Godri ire fok amardiain. Mosis fum ema revo fu ma vierafene Godon ikreknum efuon mukorigia oi mafaime samuagdiaknum ire iji God fu rad Jesuon rekfuon ijin abe nijaidiain. Regavo una Kurais* fuiji fu ma Godon Farif fu ma vierafene mukorigia Godon ik iji oi mafaime am farif iji fu aganfuon samuagdiamo ijeg efuon samuagdiam. Regavo no mukorigia vuak irerag Kuraison iji no faime vierafenva iji giriesame kunaim vo oimarknum God fu nuvuifuon irerag rekreno iji samuakva iji noiji non Godon agan ijiena besum rej.

Godon vuak ja faivo iji jab nuigafakfuon ijin

Jan vierafe e Isrerko* bu ise rene God ba ma vierafenva ijefuon buba ar ma iji God miaga bu karikfuon ijia vain. Regavo Kaven Akaij* ijar vuak ijefuon fun buk akaij ijia ijeg kuai,

Jab ada girek revo jaka Godon vuak iji igaf. Regavo jab e Isrerko bu magaga ba vuak fuon igain revo bu karoime God ma uzame una buon vierafenva ijia kegoinva ijeg rek. Jab tavan iji bu ai moikum namo ijia ire iji God ba oimaikfuon iji bu renva ijeg rek.
Bu ire sumakin fok ni kafokafo na renva iji bun giain revo buka una na biesieme giekuai bu ijeg ren. 10 Ijefuon naka deajidiema na kia, Buiji oibuon iji buka tavan bog unam ise kegoknum buka vuak na kuardiavo iji ba faime igiav. 11 Na bomana zienva ijefuon na if nun ijia kuranamime vuak gigikin kuardiame kia buba moik iji na miaga bu isuar karikfuon ijia vakno kuain.
12 Ijefuon uviaifnun vuak iji faime e be fuba oifuon abe dakaroime ire ise iji uruvana vierafegavo God ba ma vierafek. A ijegrekma fur dab dakaroidaga a God e darokin ijia fivako iji aka uzak. 13 Tavan igi uria namo ijia e besubesum tavan bog jaka jon ejafanamif. Ijefuon maiji ja ijegrekva ise iji fuba una ja biesiaga ja ise rene God nuigafak. 14 No vuak amur no fainva iji mukorigia vierafene kunaim vakva tavan rad ijia no Kuraison sanainma iji fateroin abek.

15 Regavo vuak na amur kuardiainva ijeg,

Jab ada girek revo jaka Godon vuak iji igaf. Regavo jab e Isrerko bu magaga ba vuak fuon igain revo bu karoime God ma uzame una buon vierafe ijia kegoinva ijeg rek.
16 Regavo jaka ejafanamif ijefuon maiji e iji eraneb God ba igame vo ba oijmiainva iji jan vierafen. E iji Mosis fu ai Ijift ijia aferdiame keko vainma ijieb God fu kuardiama bun fain revo bu vek magaga una Godon vuak iji uzain. 17 Regavo God fu erane juaivasia foti (40) ijeg ziegafiainma iji jan vierafen. Bu e ijieb ise renva ijefuon bu ai moikum namo ijia aoime baren. 18 Regavo madu God fu e iji erane vuak gigikin kuardiame kia buba moik iji bu isuar karikfuon fu miakno kiainma ijia vakfuon iji jan vierafen. Regavo vuak iji fu e Isrerko e iji bu fuba igain revo buka magame una fuon ise renva iji kuardiain. 19 Ijefuon iji bu renva iji no vierafe bu ar God fu kiainma ijia buba vain. Ijefuon maiji bu vuak iji God fu kuainma iji ba ma vierafen. Ijefuon no madu ijegrekva noba ar ma ijia vak.

Copyright information for `NVM