John 15

Jesu fu in of ijekino kuainma ijin

Jesu naiji na in of ijekin ga Asoinun fu juar iji samuamon. Fu giega in kiak nun kafo buba sunin kiraiga fu kaniafu korek. Regavo kiak iji sunin kiravo iji fuka amarigia nidosiame amarega bu sunin uruvana kirak. Regavo vuak nun na kuardiainva ijar ise jon fun fikordiama jan una maradiain. Ijefuon ja tavan bog nana besum karioke na jana tavan bog oijon ijia fiok. Regavo in kiak fu izeg koikfuon sunin kirakma bakin gavo fu of fuon ijia bijakma fu sunin kirak. Regavo ja tavan bog ba nana besum kariokva jaba sunin kirak.

Ijefuon naiji na in of ijin ga jaiji ja in kiak nun igekin. Ijefuon erar fu tavan bog nosik besum oin rega na fusik oifuon ijia tavan bog fiokva e iji fu in iji sunin uruvana kiramo ijin. Regavo na jana ba fiokva ja izeg amarigia sunin kiriakva bakin. Regavo eraneb buba nana besum kariokva e iji fu in kiak bu kaniafu kozega bu sairvo ijeg bu kaniafu kozega bu sairek. Regavo madu in kiak buba sunin kiravo iji bu kaniafume mian naino ijia kozega bu naoime barek. Ijegvo erar fuba nosik fiokma Asoinun juar iji samuamo fu e ijekin iji kege mian naino ijia kozega bu naoime barek. Regavo ja tavan bog nana karioknum ga vuak nun iji igiekva ja ire kafo vierafene kiekva God fu ifejdiak.

Regavo eraneb ja e vuak nun faivo ijegrene uri oijmanamiknum ifenami vo unam ma ijekin iji reokva iji ja in iji fu sunin uruvana kiramo ijeg rek. Ja unam ma ijekin iji ja rejo ijia e bu Asoinun ijefuon if iji abe nidoime aroik. Regavo Asoinun fu na oijmiemo ijeg na una ja oijmiav ijefuon ni uri izeg na ja oijmiavo ijeg jon oijmanamime kariof. 10 Na Asoinun ijefuon vuak iji mukoi faime igavo ijefuon na fuon oijmiamo ijia tavan bog biduame firok. Unam besum ijeg jak ja vuak nun mukoi faime igiekva ja nun oijmiamo ijia biduame karivak.

11 Na vuak igi ja kuardiaikin ja tavan bog nun oimarvo iji abe oijon ijia abedega oimarvo nun ijar tavan bog oijon ijia name rarek. 12 Ijefuon nika izeg na ja oijmiainva ijeg tavan bog jon oijmanamiknum kariof. 13 Regavo igia fai e be erar fu kaifijaf ijiebuon guakma iji fuon fu e oijmiamo iji fuka ma bomana. 14 Ja irerag na kuardiavo ja ijia reokva jaiji ja ma kaifnun. 15 Regavo naba ja kia jaiji ja enun ikrejo kiak. Ijefuon maiji e iji fu e befuon ikreno iji fu e bomana fuon irerag fu vierafene reoinon iji fuka ba vierafen. Regavo naiji na e ijekin bakin gavo naiji na vuak irerag fok Asoinun fu kuardienma iji nan ja kuardia baren. Ijefuon naba kia ja enun ikrejo kiak. Regavo na ja kiakva na kaifnun kiak. 16 Regavo jaiji jam jar nun ruainva bakin gavo nar ja kenvano ni va tavan bog if nun ijia unam ma ijesugin kegokfuon. Ja ijegrenki ja ire kafofuon if nun ijia Asoinun kuakva fu ifejdiak. 17 Regavo na una madu kia, Nika jon mukoi oijmanamiknum kariof.

E ise reoijo moikigia oinva ijieb e Jesuon vuak faivo ijiena nibijainva ijin

18 E ise rejo moikigia oinva ijieb ja ziegafiame nibijiakva ni vierafero amur bu na ziegafie vo rad bu ja ziegafiavro. 19 Ja e moikigia ise reoijo ijiebuon unam iji abe buna okva buka oijmiame ja aferdia kam unam buon ijia vak. Regavo jaiji ja e moikigia ise reoijo ijiebuon e bakin. Ijefuon nar ja kega ja e ijekin ijiebuon unam iji nuigafiain. Ijefuodo e moikigia ise reoijo iji buka ja ziegafiak. 20 Ni vuak iji na amur kuardiainva iji vierafef, E iji e befuon ikreno iji fuba efuon bomana iji asim e bomana rek. Ijefuon bu na abe arafirienva ijeg bu ja kege arafiriak. Regavo bu vuak nun mukoi faime igiabatie buk bu vuak jon mukoi faime igiak. Bu ire ise fok jon rek ijefuon maiji ja enun ga madu bu e iji fu na kiema na igia ari ruainva iji buba mukoi vierafen. 22 Regavo naba ari moikigia vuak igi abe kuardiabatie e ise reoijo iji bu izeg ise iji mukoi giame vierafekva bakin. Regavo iviakma Jesu nar arime unam ma ga ise iji nan kuardiain ijefuon bu izeg una kuaik no ise iji noba mukoi giainva ijefuon noba giaga renvano kuaikva bakin.

23 Regavo erar fu na ziegafiemo iji fu Asoinun iji ziegafam. 24 Naba ari moikigia ire sumakin e bu rejo bakin iji rebatie e iji buba ise bu reoinva ijefuon vajai fian abek. Regavo nan arime buna oknum ire sumakin uruvana reko bun gien gavo bu uri na abevo Asoinun iji no fusik ziegafuv. 25 Regavo Godon buk akaij ijia bu isoime ijeg kuai, Bu vuak ma ijefuon na ziegafienva bano kuain. Regavo iji bu kuainva iji fun riaren ijefuon bu ijeg ren.

26 Regavo e iji fu ja ifejdiakfuon iji fu Asoinun fino ijia ruak. Regavo e iji Kaven Akai fu Godon ma iji abe samafreoino ijin. Nar Asoinun kuaga fu Kaven Akai iji abe ja uniafdiak rega Kaven Akai ijar vuak nun iji abe nuisina ja kuardiak. 27 Regavo madu jar vuak nun abe e roin kuardiak ijefuon maiji ja ik anej ijia ja nana oknum unam nun fok jan gie baren.

Copyright information for `NVM