John 18

Bu Jesu kunaime toinva ijin

(Metiu 26:47-56; Mak 14:43-50; Ruk 22:47-53)

Jesu fu ijeg sirimame barme fun uri e vuak fuon faivo ijin aferdiame do Kidron isof iji garainak ijia vain. Regavo ar iji bu vainva iji bu in ga sinar ni kafokafo bu oinva ijia Jesu fu e vuak fuon faivo ijiena ijia vain. Regavo Judas e iji fu Jesu abe una e ani iji miakfuon iji fu ar iji bu vainva iji fun vierafen. Ijefuon maiji Jesu fu tavan uruvana e vuak fuon faivo ijiena va juar ijia kari vuak kuaimoinevo una rokdo fun vierafen. Ijefuon e mamkanuk Godon isuf baroijo ijiga e Ferisis ijieb e juo karijo ijiga e bijaivo iji kafo kege Judas uniafdava fu aferdia ijia vain. E uruvana fu aferdiainma iji bun juaf magu abeko ikuosaij saname bun Jesu nisaime ar ijia vain. Regavo Jesu fu unam fok bu izeg fuon rekvejo iji fun giame vierafen. Ijefuon e iji bun fu nisaime vakga fu biom bu roko ijia vaknum kia, E gari jua magu abe roko garie ja era nisaime rokno kiain?

Fu ijeg kiamga bu una roin kua, No e Jesu ai Nasaretko iji nisaim rokno kuain. Bu ijeg kuardavga fu kia, E iji ja nisaim roko iji na igijano kiain. Regavo Judas e iji fu Jesu abe una e ani iji miainma iji fu e ijiena ruainma fu ijia manin. Areme Jesu fu uri kia, Na e iji ja nisaimoijo iji na igano kiamga ir vuat fuon ijar e fok vajiama buka una nuink dijen. Areme Jesu fu madu kia, E garie ja era nisaim rokno kiain? Fu ijeg kiamga bu kua, No Jesu e Nasaretko iji nisaimoijno kuain. Regavo Jesu fu una kia, Na ik ja rokga na ijia kia na e iji na igijano kiain gavo jaka ba fain. Jan ma na nisaidieoijga ni e nun guri roin kiaga bu vafno kiain. Regavo vuak iji fu ijeg kuardiainma ijefuon ma iji fu vierafe vuak gafi fu amur Asoifuon sirimame kua, Asoinun na e iji a kege na vajienma iji naba nuigafiakno kuainma iji fuka riarekafa fu ijefuon ijeg kuardiain.

10 Regavo Saimon Fita fu kaki be ka uikin jaoijmana iji dab kunaim manido fu uri ijia dab e be e bomana Godon isuf baroino ijefuon ikreno iji ada maink fuon iji kana daturain. Regavo e ijefuon if iji Markas. 11 Areme Jesu fu una Fita kua, Ire iji a reno iji fuba marenmano kaki on iji abe una suaf fuon ijia abese. A vierafero Asoi nun iji fu vajai fian igi na abene vajai fian abekfuon iji fu vierafenma iji fuba nun rekro a ijeg vierafenmano kuain.

Jesu bu afem Anason vainva ijin

12 Areme e iji bijaivo ijigam e bomana buon bu samuagdiamo ijigam e Jius roin iji bun Jesu kunaim tome afem e Anason ar ijia vain. 13 Regavo e Anas fu e Kaiafason ajuam revo madu Kaiafas fu juaivasia iji fuiji fu e Godon isuf baroino e bomana be. 14 Regavo madu e Kaiafasri ur ijia e Jius iji kia, Fu e besum ijar e fok nuvuifuon guakma fuka markno kiain.

Fita bu Jesuon kuava fuka fenma ijin

(Metiu 26:69-70; Mak 14:66-68; Ruk 22:55-57)

15 Bun Jesu afeme Anas e bomana Godon isuf baroino ijefuon ar ijia aru vakga Saimon Fita ko e Jesuon vuak faimo iji fu jame ijia vain. Regavo e Anas fu e Jesuon vuak faimo be iji fun vierafen ijefuon e iji fuka arume gami bu vuak kuaivo ijia vain. 16 Regavo Fita fuba guf ijia aru vain gavo fu va vien bu aruvo ijia manin. Ijefuon e Jesuon vuak faimo be iji fu aru vainma ijar una kekome ro bara vien samua manino iji kuame Fita afem una guf ijia vain. 17 Bu aru vakga bara vien iji manino iji fu uri Fita game kua, Eko na vierafe ak a e gumi bu tom afem aru vainva ijefuon e vuak faimo be. Bara iji fu ijeg kuardamga Fita fuka juin ijefuon fu una roin kua, Naka ma bakin. 18 Buka iduadiainva ijefuon e iji bu e bomana Godon isuf baroijo ijiebuon ikrejo iji abevo e Godon ar bomana iji juo karijo iji bun mian jame ijia iruame iren. Ijefuon Fita fun va ijia e ijiena mian irua manin.

E bomana Godon isuf baroino ijar Jesu duna kuardainma ijin

(Metiu 26:59-66; Mak 14:55-64; Ruk 22:66-71)

19 E Bomana Godon isuf baroino iji fun uri Jesu vuak fuon fu e nijaidiaoino ijiga e vuak fuon faivo iji fu aferdiame oino ijefuon duna kafokafo kuardain. 20 Fu ijeg kuardamga Jesu fu una roin kua, Na tavan uruvana naka e fok ijiebuon nifak ijia vuak nun na ijia kuardiaoin. Na ar ukakna jon iji ja ijia aru afuim vuak kuaivo ijigam madu Godon ar bomana iji e Jius abevo e Jius bakin* iji bu tavan bog ijia afuim sirimamejo na ijia arume vuak nijaidiaknum kuardiaoin. Regavo na vuak kafo naba isuar sauim kuardiaoin. 21 Ijefuon a duna kafokafo iji a irerafuon na kuardiem? A duna ijeg kuardiekafa vierafekma ni e guraiji bu vuak irerag na kuaimoijo bu fainva ijin kiaga bur a kuardav.

22 Jesu fu ijeg e bomana iji kuardamga e Godon ar bomana iji juo karijo be fu samaij ijia manido fu uri Jesu uikinik ijia kanaknum kua, E igi a erar kuaga a vuak ijeg una e bomana gari kuardamno kuain. 23 Fu ijeg kuardamga Jesu fu una kua. Regavo a vierafega a ijia mani faiko na vuak ise irerag iji e bomana gari kuardaiga ni e fok vuak irerag na kuainva iji kuardiamne. Regavo a vierafega vuak irerag nar kuainva iji na ma ijefuon kuaivga a irerafuon na kanienmano kuain. 24 Areme Anas fun kiamga bu Jesu afem una Kaiafas fino ijia vain. Regavo Jesuon ij iji bu kege nuink kiriainva iji buba iradain gavo bu ijekma afem vain.

Fita bu Jesuon kuava fuka una madu fenma ijin

(Metiu 26:71-75; Mak 14:69-72; Ruk 22:58-62)

25 Regavo Fita fu vek e roina mian iruame manin ijefuon e iji funa irenva ijieb uri kua, E gure aiji no vierafega a e gufefuon vuak faimon beno kuain? Bu ijeg kuavga Fita fuka oi bijukurain ijefuon fu migegare uri kia, Naka ma bakin. 26 Regavo e be e bomana Godon isuf baroino ijefuon ikreno iji fu ijia manin. Regavo e iji fu e gami Fita fu naki gamia kaki dab ada kana daturava ijefuon agan be. Ijefuon e ijar uri Fita game kua, Na vierafe ak uikinik on iji na naki gamia Jesuk gainvano kuain. 27 Fu ijeg kuardamga Fita fu madu una kua, Na e iji ja kuaivo iji naka bagainvano kiako kukoro fu migegare ijia kumen.

Jesu bu afem Fairet fino ijia vainva ijin

(Metiu 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Ruk 23:1-5)

28 Areme bu suok tavan ik gamia abaisako Jesuon e ani iji bun Kaiafason ar ijia Jesu afem una usem Fairet e Romkobuon e bomana ijefuon ar ijia vain. E Jius roin bu Jesu afem vainva iji buba ar guf gami e uruvana bu kot rejo ijia aru vain revo bum makaf ijia karin. Bu karinva ijefuon maiji bu ise iji amarigia agoinkin bu iro Fasova buon iji ikuai ijefuon buba aru vain. 29 Ijefuon Fairet fu keko kia, E gufi ja afem nun ruainva iji fu irerag renma ijefuon ja iji afem ruainvano kiain. 30 Fu ijeg kuardiamga bu uri kume, No fu noba masok afem ruakva bagavo fu koikfuon isema renma ijefuon no iji afem on ruainvano kumen. 31 Bu ijeg kumejga Fairet fu kia, Na fu abe izegrekfuon iji naba gainvano ni koikjo afem abe akai jon iji ja abedenva ijia vierafene refno kiain. Fu ijeg kuardiamga bu una kume, Noim nor e kege kaniaga bu aoikva iji fuka akaino kumen. 32 Regavo iji bu Jesu dab ijegrenva iji fun izeg Jesu fu vek ijia unam izekin ijia e iji bu fu dab arafiriaga fu vajai fian abe guakfuon fu kuainma ijekma riarekafa bu ijeg ren.

33 Areme Fairet fun una ar guf ijia arume Jesu kua, Aiji a vierafe a e Jiusbuon Kin ijino kuain? 34 Fu ijeg kuardamga Jesu fu una roin kua, A duna iji a kuardiemo iji am ar vierafene kuardiem ki bu eb nuifuon kuardava a fainma ijefuon a duna ijeg kuardiemno kuain? 35 Fu ijeg kuardamga Fairet fu uri kua, Regavo a vierafega naiji e Jius? Bu eon ijiga Jius e mamkanuk ijieb a aferda nun ruain. Ijefuon a irerag iji ren? 36 Fu ijeg kuardamga Jesu fu uri kua, Na e mamkanuk moik igeko bu e fok moikigia oijo iji bu samuagdiavo ijeg na bakin. Regavo na moik igefuon e bomanabatie ivia e vuak nun faivo iji bu na mafardieme una e igi ja na aferdie abe e Jius miakrejo ijiena bijaikfuon. Regavo ar nun fu moikigia bano kuain. 37 Jesu fu ijeg kuardamga Fairet fu una kua, A ijedo na vierafe a E Bomana be? Fu ijeg kuardamga Jesu fu una roin kua, A kie a e bomana beno kiem? Regavo moikigia bu nafedieva na ari ruainva iji na vuak ma iji abe e moikigi oinva iji kuardiakva bu ijefuon nafedien. Erar fu vuak nun iji mukoi faikma fu enun rek. 38 Fu ijeg kuardamga Fairet fu una madu kua, Regavo vuak ma iji irerag? Areme Fairet fun una madu kekome e Jius makaf ijia karinva iji kia, E gufi ja afem nun ruainva iji ise fuon naba gaivado naba abe arafirik. 39 Regavo usuibe unam jon iji ja e bu dibur ijia kariga ja kege ijegrejo iji ja tavan Fasova iji roko ja ijia kiega nar e iji kafo karauniav. Ijefuon ja vierafega fu mardo na e Jiusbuon Kin iji keunaga fu vakno kiain. 40 Fu ijeg kuardiamga e fok buka una roin biumavknum kume, No Jesu no iseduom revo no vierafe a e Barabas keuna fu vakno kumen. (Revo e Barabas fu e niekin be fu dibur ijia fino ijin).

Copyright information for `NVM