John 20

Jesu fu una urinma ijin

(Metiu 28:1-8; Mak 16:1-8; Ruk 24:1-12)

Areme Sade suok tavan ik abaisako ijia bara Meri Megdarin fun vake mako gafi bu Jesu abe uname mun abe bijukurainva ijia kekoin. Fu ijia kekome ga mun iji bu abe vien bijuinva iji bun dab biom ken garia abeden. Fu iji game fun una kukum vake Saimon Fita ga e Jesuon vuak faimo be fu oijmamo iji bu karinva ijia kekoin. Fu kekome kia, E Bomana nuvuon ijefuon surif fuon gafi bu unainva iji no vaga fu bado kabu dab izeg abedenva noka ba gainvano kiain.

Fu ijeg kuardiamga Saimon Fita ga e Jesuon vuak faimo be iji bun usem kukum mako gafi amarigia gakuai vain. Bu kukubija vain gavo Fita fu saroiko e be ijar amur asim vake mako gafia kekoin. Fu kekome ba gafi mako guf ijia aru vain revo fum makaf ijia manine amainko ugon iji bu Jesu anuinva iji giain. Fu ijeg manine gamo ijia Saimon Fita fu rad jame vake ijia kekome ka asim mako guf gafia aruin. Fu ijia aru gak ugon iji bu Jesu anuinva ijesugin bu ijia naoiv. Regavo ugon be iji bu abe Jesuon nigen anuinva iji fuk ijia nam. Ugon iji bu Jesuon vajat iji anuinva iji fu fuibe nako ga be iji bu abe nigen anuinva iji fu ba irasen revo fum vek izeg ur bu anuinva fu ijeg ijia nam. Areme e be iji fu amur kukum vainma iji fuk fun rad jame aru ugon iji bu naoivo giame fu ijia ma vierafero Jesu fun una urinmaro fu ijeg vierafen. Fu ma vierafen gavo e Jesuon vuak faivo roin bu izeg Godon vuak iji bu usuibe buk akaij ijia bu isoime kuai fu guame madu una urikno kuainma iji bu vek ba ma vierafen. 10 Bu iji game bun usem una ar vain.

Jesu fu Meri Megdarin bienma ijin

(Metiu 28:9-10; Mak 16:9-11)

11 Regavo Meri fu vek mako vien ijia manine niraim. 12 Fu ijia mani niraiba una mako ijia amainko gak anera nokarok (2) ugon abaikin sainva ijieb gafi mako guf iji Jesuon surif fu nainma ijia karij. Anera be fu Jesu fu nainma ijefuon diak ijia fiko be fu nigen ijia fin. 13 Bu ijia karijga Meri fu amainko giamga bu uri kua, Bara gafe a irerafuon ijia manine niraimno kuain. Bu ijeg kuavga fu kia, Na e Bomana nun ijefuon surif fuon igi bu dab izia abedenva naka ba vierafenva ijefuon na iji niraivno kiain.

14 Meri fu ik ijeg una kaven dakin iji kuardiame una dakaroim ga Jesu fu iji Meri fu manino samaij ijia manina fu gain. Fu Jesu gain revo fuba amarigia vierafen. 15 Areme Jesu fu uri kua, Bara gure a irerafuon niraim. A era nisaime niraimno kuain? Fu ijeg kuamga Meri fu vierafero fu e juar samuamo ijar ro fu una kua, E-e a vierafega e surif igi ar abe va izer abedega ni nijaidiega na va abejo kuain. 16 Meri fu ijeg kuamga Jesu fu una kua, Merino kuain. Jesu ijeg kuamga Meri fu ijia faime una dakaroim e Ibrukobuon isama ijia kua, Raboni. (Revo vuak Raboni ijefuon maiji e nijaidiamon.) 17 Meri fu ijeg kuamga Jesu fu una kua, Naba una Asoinufuo vain revo na vek ijefuon ab na niriadiek. Regavo ni una va e vuak nun faivo gafi vuak nun igi abe kuardiamne. Va kia naiji nan una Asoinun ga Asoijon ga madu God nun ga God jon ijefuon vakno kia. 18 Fu ijeg kuamga Meri Megdarin fun una va gafia kekome e Jesuon vuak faivo iji E Bomana fu una uri fu bienma ijin kuardiame kia, Vuak igi fur koikfuon kuardienmano kiain.

Jesu fu amur una e vuak fuon faivo ijin biediainma ijin

(Metiu 28:16-20; Mak 16:14-18; Ruk 24:36-49)

19 Areme Sade tavan besum ijefuon nakifuon ijia e Jesuon vuak faivo fok bun ar buon vien fok bijume bun isuarigia guf ijia karin. Ijefuon maiji bu e Jiusbuon e mamkanuk iji juinva ijefuon bu ijeg ren. Bu isuar karinva ijia Jesu fu migegare iji bu karinva uf ijia manine uri kia, Na vierafe afuime karijo iji fu janano kiain. 20 Fu ijeg kuardiame fun uri imut tat fuon iji bu kaniainva matan ijiga ken bu bijainva ijin kege nijaidiain. E Bomana fu vajai matan iji kege e vuak fuon faivo iji nijaidiamga bu game vierafero fu ma Jesuro buka oimaren. 21 Areme fu una madu kia, Afuime karijo iji fu jana. Na Asoinun fu kiema na ari ruainva ijefuon na ja kiavno ni usem ar iror igia vafno kiain. 22 Jesu fu ijeg kuardiame fun uri ivuat fuon vajiaknum kia, Kaven Akai igi na vajiavo ijin kef. 23 Ja e kafobuon ise iji giame arekva God fuk ise jon iji fu giame arek. Regavo ja ise buon iji jaba giame arekva God fuk ise jon iji fuba giame arekno kiain.

Jesu fu una Tomas bienma ijin

24 Tavan iji Jesu fu una e vuak fuon faivo iji fu biediainma ijia e Tomas if fuon be bu kua e fuatkaruk nafenva Didimasno kuavo iji fuba buna ijia fino ijia Jesu fu biediain. 25 Ijefuon fu vainma una rokga e Jesuon vuak faivo bu uri kua, Tomas no kariga Jesu fu igia ajie roka no gainvano kuain. Bu ijeg kuardavga Tomas fu uri una kia, Na koiknu imut nun igia kege imut tat fuon iji ikok bu kaniainva matan ijia unia ga madu na imut nun igia abe ken fuon iji bu bijainva matan ijia kunaikva nason ma vierafekno kiain.

26 Areme vuik besum (1) barko e Jesuon vuak faivo fok bun una madu gire ijia besum afuim karin. Regavo tavan ijia Tomas fu buna besum ijia fin. Bu vien fok buka bijume karinva ijia Jesu fu migegare iji bu karinva uf ijia manine uri kia, Na vierafe afuime karijo iji fu janano kiain. 27 Fu ijeg kiame una dakaroim Tomas kua, Naiji nan ma una urin ijefuon uri imut on iji kege imut tat matan nun ijia uniame gia. Areme madu imut on iji akozme ken nun igi bu bijienva matan igia kuniem giamne. A matan ijia giame una ma vierafekgavo a nonamimo iji aremne kuain. 28 Fu ijeg kuamga Tomas fu uri kua, Na vierafega aiji aka ma E Bomana nun ga madu aka ma God nuno kuain. 29 Fu ijeg kuardamga Jesu fu una kua, A vierafe an ni on ijia gienma ijefuon a na ma vierafen? Regavo eraneb buba ni buon ijia gien gavo bum na ma vierafejo iji na bu ma rediakno kuain. 30 Jesu fu e vuak fuon faivo ijiebuon nifak ijia fu oknum ire sumakin ka mamkanuk uruvana kafo madu reoin revo ire iji roin buba buk igia isoin. 31 Regavo unam sumakin roin fu kegoinma igia bu isoinva iji bu e igi joifuon isoin. Jar dame giame ma vierafero Jesu fu ma Godon Farif ga Godri kuamga fu moikigia ari ruainmaro ja ijeg vierafekuai bu iji isoin. Regavo jon izeg ja fu ma vierafejo ijia ja tavan bog ma karivakno kiain.

Copyright information for `NVM