Matthew 15

Saifnuvuon ijiebuon akaij ijin

(Mak 7:1-13)

Areme e Ferisis roin ga e vuak akai nijaidiavo iji bun Jerusarem ijia uri roke Jesu fino ijia usen. Bu useme kua, E vuak on faivo iji bu irerafuon bu unam usuikor saifnuvuon iji bu kegoijo iji no jajiavo iji buba ijia jajiav. No saifnuvuon iji bu duok ijo buka imut do some duok ijo. Regavo eon iji buba ijegrejno kuain.

Bu ijeg kuardavga Jesu fu una kia, Regavo jak ja irerafuon Godon vuak iji jaka magaga una unam jon usuikor iji reoij. Ijefuon maiji God fu kuain, Am iji asiefjon ijiga asoifjon iji igiafno kuain. Regavo madu erar fu vuak ise kafo una asoifuon ga asiefuon kuardakma e iji ka kana fu guamno kuain. Regavo jar nijaidiavo iji ja kuai, E be erar fu mon fuon kafo fu duok kime eofijaf vajiakafa nainma iji fub mon iji kege una God vajakno kuain. Ijefuon fu ijegreno iji fu asoifuon igamo bakin. Ja ijegrejo ijia ja Godon vuak iji fu ja kuardiamo iji jaka faime magaga una unam jon ijia reoij. E guri ka i kufuikin vuak ijia mareoijo gurie, Na vierafe Aisaia e Godon vuak vierafene kuaimon vuak irerag fu usuibe joifuon kuainma iji fuka ma. Regavo vuak fu kuainma iji bu ijeg isoi,

E iji bum ir ijesugin kuai no God aroivo kuaigavo bu oibuon ijekma aroivo bakin.
Regavo madu buon bu sirimamene na vierafeoijo iji ma iji fuka bakin. Ijefuon maiji bu Godon akaij iji e nijaidiavo bakigavo bu ema ijiebuon akaij iji kege e nijaidiavno kuain.

Irerag ijar e ijiebuon oij iji kege taimiamon ijin

(Mak 7:14-23)

10 Areme Jesu fun e fok kumega bu fuon rokga fu uri kia, Vuak igi na kuardiakrejo iji amarigia faime vierafef. 11 E iji fu oine duok ino iji fu duok ijar fu abe Godon nifak ijia ise reno bakin. Regavo fu vuak irerag fu oifuon ijia vierafene kuaimoino iji fu vuak isekma ijar e iji fuka Godon nifak ijia fuba maturainmano kiain. 12 Rega e vuak fuon faivo iji bu uri kua, No vierafega vuak iji a kuainma iji e Ferisis iji bu kafu ka oifiadiainmano kuain. 13 Bu ijeg kuardavga Jesu fu una vuak be ijeg bijame e iji kuardiain. Fu kia, E Ferisis iji bu uij iji Asoinun varur gufia fino ijar oinma bakin ijekin. Ijefuon rad bu uij ijin gireg gamekma jafek. 14 Ijefuon ja buifuon jab bomana vierafek. E Ferisis iji bu oknum una e roin aferdiame unam buon ijia vako iji buka e ni zuriaigin. Ijefuon maiji e be fu una be imut ke vakma bu busik buka mako urakno kiain.

15 Fu ijeg bijame kuardiamga Fita fu una kua, Ni vuak ijefuon ma iji kuarduoga no faivno kuain. 16 Fu ijeg kuardamga Jesu fu kia, Ja e fok jaka non giako e vuak nun faivo iji buk buka vek non giav. 17 Regavo ni igia faif. E iji duok fu ino iji fu ir ijia iga fu ari defok ijia kekome na vak. 18 Regavo vuak irerag fu oifuon ijia vierafeno ijar fu ir ijia kuaimon. Ijefuon ijar e iji fu Godon nifak ijia fuka ba mukoi reoin. 19 E iji fu oifuon ijia ire ise vierafeno iji fu e kaniaga bu aoiknum ebuon bara turaknum ebuon sinuom niesamo ijin. Regavo madu vuak kufuimeknum una e kafobuon vuak ise buisina kuaivo ijin. 20 E ire ijegreoijo ijieb bu Godon nifak ijia buka maturainva bakin. Regavo iji una imut do ba some duok ijo iji fu Godon nifak ijia fu iserenma bano kiain.

Bara ijar ma vierafenma ijin

(Mak 7:24-30)

21 Jesu fu ijeg kuardiame fun e vuak fuon faivo ijiena ar Genesaret areme bun una uri ar Taia ko Saidon samaij ijia vain. 22 Bu ijia vakga bara Keinanaitko be ar ijia fino ijar kekome Jesu biumaknum ruain. Fu ruaknum kume, E Bomana e Devidon uifarif gafe a nuifuo oifiadakma ni ifejdiemne. Na kabainun fuka kaven ise ijar dab arafiriko fuka mukorigia vajai fian abeno kumen. 23 Fu ijeg kumega Jesu fuba una vuak kafo kuardain. Ijefuon e vuak fuon faivo iji bu useme Jesu soisoime kua, Bara iji fuka biumaknum ruako noka iseduomno kua fu vakne kuain. 24 Bu ijeg kuardaga Jesu fu una kia, God fu kiemga na ruainva iji na e Isrerko ijesugin ifejdiakro ruain. Na e Isrerko iji buka maf-sif igeg bu e iji bu samuagdiamo iji buka unakome buonkua oifiaigma oijo na iji ifejdiakafie ruainvano kiain.

25 Fu ijeg manine kuardiamo ijia bara iji fu kekome Jesu ato same kua, E Bomana ifejdiemne kuain. 26 Fu ijeg kuamga Jesu fu una roin kua, No am ukakna ijiebuon duok bu ijo iji no kamaziame ke una siroij iji vajiakva fuka ba markno kuain. 27 Jesu fu bara iji ijeg kuardamga fu una kua, Iji a ma kuardiem. Gavo siroij iji bu ebuon mamkanuk ijiebuon fata rotit ijia duok ukur iji uduime arivo iji buka ijin ikno kuain. 28 Ijefuon Jesu fu una roin kua, Bara gure on a na ma vierafenma iji fuka ma bomana ijefuon irerag a vierafenma iji na ifejdakno kuain. Jesu fu tavan ijia bara iji ijeg kuardakoga tavan besum ijia kabaifuon ijefuon adam iji fuka bakiteme una main.

29 Areme Jesu fun ar iji areme uri e vuak fuon faivo ijiena uri do Gareri nafuinma irif ijia amedakiem vain. Jesu fu ijia ame vako ijia fu uruor be ajieme vake makaf ijia kekoin. 30 Fu ijia ajie kekome fikoga e ka uruvana bu e adam kafokafo kenva iji aferdiame fuon ruain. Bu e iji aikirariainva ga ni zuriainva ga vua ba kuaivo ga adam abenva ijin aferdia ijia ruain. Bu aferdiame usem Jesu manino ijia uniavga fu amardiama bu una madiain. 31 Jesu fu ijeg amardiamga e iji ai kirariainva iji bun una uri oko e iji ni zuriadiainva iji bu una ni narakoga e iji vua ba kuaivo iji bu una vuak kuain. Fu ijegrena e fok bu iji gava buka oiserdiamga bu uri e Isrerkobuon God ijin dab aroin.

Jesu e fo taosen (4,000) duok vajiainma ijin

(Mak 8:1-10)

32 Areme Jesu fun uri e vuak fuon faivo iji kiamga bun una besum afuivga fu kia, Na e guri bu afuinva iji giaga naka bomana oifiadiem. Ijefuon maiji bu tavan nokbek (3) bu nana igia karin ijefuon na vierafe buka duok bakin. Regavo na duok kafo ba vajiaga nam kia bu una ar buon ijia vakva iji fuka ba marek. Bu vasiakma una vakva bu izeg daro abekva bado buka nizigdiame ari kaniakno kiain. 33 Jesu fu ijeg kuardiamga e vuak fuon faivo iji bu una kua, Noka ai moikum namo duok bakin igia karij. Ijefuon no izia duok kege e fok guri gormiakno kuain. 34 Bu ijeg kuardavga Jesu fu kia, Regavo ja bred izeg nainvano kiain. Fu ijeg kiamga bu kua, No bred seven (7) ga kijum ukakna sibank nainvano kuain.

35 Bu ijeg kuardavga Jesu fun e fok kiamga bu moik ijia ari karin. 36 Areme fun uri bred seven (7) ijiga kijum iji kege una Asoifuon oimardain. Areme fun ke tuaseme una e vuak fuon faivo iji vajiamga bu karme una e iji vajiain. 37 Bu vajiavga e fok bu ija buka defiamga ukur roin bu iremiren. Areme e Jesuon vuak faivo iji bun uri duok ukur ijin karme ter mamkanuk seven (7) ijeg anuin. 38 Regavo e fok bu ijia duok inva iji e baru ijesugin buka e fo taosen (4,000) ijeg. 39 Jesu fun uri e fok kiamga bun una ar buon ijia vakoga fu roin uri vanag abe fun moik Magedan ijia vain.

Copyright information for `NVM