Matthew 25

Jesu fu bara naise ten (10) ijiebuon ijia bijame kuainma ijin

Jesu fu ijeg kuardiame uri vuak be ijeg bijame kuardiain. Fu kia, Tavan iji God fu una efuon ijiebuon oij iji samuagdiakfuon iji fu bara naise imut roin (5) ga roin (5) bu rait buon kege e bara abenma iji biekuai vainva igeg rek. Bara imut roin (5) bu mukor vierafen gavo bara imut roin (5) buba mukor vierafen. Ijefuon bara iji isema vierafenva iji bum uri rait buon ijesugin ke gavo kiresini kafo bu rad usekfuon iji kafo buba kuniaime vain. Regavo bara imut roin (5) iji mukor vierafenva iji bun butor kege kiresini buon kafo veseme rait buon ijekma kuniaime vain. Bara imut roin (5) ga roin (5) iji bun va gak e iji fu isuar tavan ufrenma ijia saroime ruakrega bu va vien ijia samuame karin. Bu ijia samuame kari vake ninadiamga bun ninaoin.

Areme tavan ufrenma ijia bu faik e be fu kumen, E iji bara abekreno iji fun rokno ni uri fu biefno kumen. Fu ijeg kumega bara iji bun uri rait buon kege sanakuai urin. Regavo bara imut roin (5) iji mukor vierafene kiresini vese kuniaime ruainva iji bun uri kiresini buon kege rait ijia vesen. Ijegreare bun vakuairejga bara iji ba mukor vierafenva iji bun uri kia, Rait nuvuon bu kiresini bakin ijefuon ni kiresini jon roin rait nuvuon ijia veseduovno kiain. Bu ijeg kiavga bara iji mukoi vierafenva iji bu una kia, Kiresini igi fuka ba aresren. Ijefuon non kege rait nuvuon ijia vesenva fun aresren. Ijefuon ni una va sitova gafia kiresini jon kafo kimefno kiain. 10 Bu ijeg kiavga bun una kiresini kimekuai vako e iji bara abekreno iji fun rokga bara imut roin (5) iji mukoi vierafenva iji bun samuainvado bun funa aru vain. Bu arume ar iji bu sanamikrejo ijia duok ikuai vakoga bun vien dab bijukurain.

11 Ijegrekoga rad bara iji ba mukoi vierafenva iji bun una roke ijia usen. Bu useme e iji bara abekreno iji anaiknum kua, E bomana E bomana ni kuoga no ijia aru vuakno kuain. 12 Bu ijeg kuardavga e iji bara abekreno iji fu una roin kia, Naiji ja naba vierafenvano kiain. 13 Ijegreare Jesu fu vuak fuon kuaim barekafa uri kia, Ni mukorigia nisaiknum karif. Ijefuon maiji ja ivez ga tavan ivez na una ruakrejo iji jaba gainvano kiain.

Jesu fu e nokbek (3) ijiebuon ijia bijame kuainma ijin

(Ruk 19:11-27)

14 Jesu fu ijeg kuardiame uri vuak be ijeg bijame kuardiain. Fu kia, Tavan iji God fu izeg efuon ijiebuon oij iji samuagdiakfuon iji fu e be fu aibe ijia vakafa uri efuon ikrejo nokbek (3) mon fuon atame vajiame vako bu fuifuon samuagdiainva igekin. 15 E iji fu uri e be fu amur rokga fu uri mon faiv taosen (5,000) ijeg main. Regavo be fu mon tu taosen (2,000) ijeg main. Rega be fu vuan taosen (1,000) ijeg main. Regavo mon iji fu e besubesum vajiainma iji fu buon izeg mukoi vierafeknum kegoijo ijia giaknum vajiain. 16 Areme fun vakoga e iji fu mon faiv taosen (5,000) mainma iji fun mon iji abe va ikreoin. Fu ikreoine fusik una faiv taosen (5,000) be abe ijekma mazin. 17 Fu ijegrekoga e iji fu tu taosen (2,000) abe mainma iji fu madu mon iji abe ikreoine fusik una mon tu taosen (2,000) ijeg abe ijekma mazin. 18 Regavo e iji fu mon vuan taosen (1,000) ijeg mainma iji fun uri e bomana fuon ijefuon mon iji abe va mako rume ijia sauin.

19 Areme tavan jaoikin barekoga rad e bomana iji fun una roke gufia kekoin. Fu kekome e iji fu mon vajiainma iji kumega bu mon iji karme rokga fun mon iji bu karme ikrenva iji buna kuaim amaren. 20 Regavo e iji mon faiv taosen (5,000) ijeg abenma iji fun ro kekome e bomana fuon kuain. E bomana mon a mienma iji na abe va ikrene nasik una mon be abe ijekma mazime ruainva igijano ni gamne kuain. 21 Fu ijeg kuardamga e bomana fuon fu una roin kua, Ire sibank igi a kege mukorigia samuagdiainma ijefuon na kuaga ar ire fok samuagdiak. A ijegrenma ijefuon ni ro nosik besum oimarknum fioine kuain.

22 Areme e iji mon tu taosen (2,000) ijeg abenma iji fuk fun kekome kua, E bomana mon on a mienma iji na abe va ikrene nasik una be abe ijekma mazime ruainva igijano ni gamne kuain. 23 Fu ijeg kuardamga e bomana fuon fu uri kua, A ire sibank igi a mukor samuagdiainma ijefuon na kuaga ar ire fok samuagdiak. A ijegrenma ijefuon ni ro nosik besum oimarknum fioine kuain.

24 Ijegreare e iji mon vuan taosen (1,000) ijeg abenma iji fun ro kekome kua, E bomana na vierafega aka e giki be. Regavo irerag kafo ar ba oinma iji am ijia kiaga bu kege vajav. 25 Ijefuon naka dejufdiemga mon on na abe va mako rume ijia sauinva iji na abe ruainva igijano ni gamne kuain. 26 Fu ijeg kuardamga e bomana fuon fu kua, Aiji aka nuifuon ik mukorigia reoino bakin revo aka e nuon gikin. Regavo igia fai. Irerag na imut nun ijia ba oijo iji na kiaga bu kege vajievo iji an vierafen. 27 Ijefuonvo a ijeg vierafekma ni mon nun iji abe va ar bu mon navo ijia abedega na una igeg ajie abekva a irerafuon ba ijegrenmano kuain. 28 Areme fu uri mon iji kamazame abe una e iji mon ten taosen (10,000) ijeg abenma iji main. 29 Ijefuon igia faif. Erar fu tavan bog ire kafo bu vajavo ijia ma ijesugin kegokma fu una ire uruvana kafo madu kekfuon. Regavo erar fu tavan bog ire kafo bu vajavo iji kege ba mukorigia reoinon e iji bu una ire sibank iji bu vajainva iji buka kamazak. 30 Ijefuon ni uri e ise iji kunaime dab makaf nakinma ijia akozga fu e iji bu ijia oifian abe niraiknum ubai jakiknamivo ijiena fino kiain.

Tavan radkma iji Jesu fu una e fok igiebuon ise iji ke mazim giakfuon ijin

31 Areme Jesu fu madu uri kia, Tavan iji Emabuon Farif igi na una Kin igeg varur gufefuon sanainma ijiga Godon anera ijiena una roko ijia na fata ma ijia ajie fike e agan besubesum moikigia karioinva iji bu nifak nun ijia afuik. Bu nifak nun ijia karikega na e iji maf-sif samuagdiamo fu maf-sif ga maf-gout iji fu kanafum kafokafo uniamo na ijeg rek. Na uri e ma reoijo iji ke ata be uniaga e ise reoijo iji na ke be uniak. 33 Na ijegrene uri e ma reoijo iji na kege ij maink nun ijia uniagavo e ise reoijo iji na kege ij azinak ijia uniak. 34 Areme rad E Bomana nar uri e maturainva iji ij maink nun ijia karinva iji kiak, Jaiji fun Asoinun ijar daro miain. Ijefuon ni ro ar ma iji sanainma God fu ik anej fu moik ga varur igi ba amarenma ijia fu joifuon amardiainma iji abe karifno kiak. 35 Ijefuon maiji na vasiaordien ga do kafiemga jar do ga duok vajieva na in. Regavo na jaka ba vierafe gavo jam kievga na ar jon ijia jana naioin. 36 Regavo madu na ugon bakin oijga jar ugon kafo vajien ga adam abejga jar samuagdien ga dibur fijga jar vua na gienvano kiak.

37 Rega e iji maturainva iji bu uri kiek, E Bomana no ivez a vasiakma oga no game duok vajain ga do kafamga no do main? 38 Regavo no ivez ba a game vierafe ga nom kuavga a nona nain ga detabar oga no sinuom vajainvano kieken? 39 Regavo madu a ivez adam aben vo dibur figa no ifejdaknum gak vuainvano kieken? 40 Bu ijeg kuardiekva na E Bomanabuon igi na uri kiak, Vuak igi naka ma kuardiav, Ire fok ja kaifnun igi e ikin bakin igiebuon ja renva iji ja nun renvano kiak.

41 Areme na una e ise iji ij azinak ijia irenva iji kiak, Jaiji na isediemo gareg vaf. Jaiji jan koikjo tavan bog unam ise iji oifian abeokfuon ja ijia kegoinva ijefuon ni mian iji naine vako iji God fu Setan ga anera fuon ijiebuon fu kanafuinma ijia vaf. 42 Ijefuon maiji na vasiaordien ga do kafiemga jaba duok ga do vajieva na invano kiak. 43 Regavo naiji jaba na gieme vierafe ga jaba aferdieva na ar jon ijia jana naioin. Regavo madu na ugon bakin oijga jaba ugon kafo vajien. Regavo na adam abejga jaba ifejdien ga dibur figa ja madu ba vua gienvano kiak.

44 Na ijeg kuardiagakva bu una uri kiek, E Bomana a ivez vasiaordain ga do kafamga noba ifejdain? Regavo no izia ba game vierafevo ba aferda ar nuvuon ijia naoin? Regavo a izia ugon bakin oga noba ugon vajain vo adam abeknum dibur figa noba gavknum ifejdainvano kieken? 45 Bu ijeg kuardiega Kin igi na uri kiak, Vuak igi naka ma kuardiav. Tavan iji ja e ikin bakin igi uzame ba ifejdiainva iji ja na uzame ba ifejdien. 46 Jaba ijeg e roin ifejdiainva ijefuon ni ar iji ja tavan bog ijia oifian abe vakfuon ijia vafno kiak. Regavo e iji maturainva iji bu ar iji e bu tavan bog ijia ma karivako ijia vafno kiakno kiain.

Copyright information for `NVM