Revelation of John 10

Jon fu ga anera be fu buk ukakbe iji anu kunainma ijin

Na madu ijia mani ga anera darokin be fu varur ijia vana iji burame ari rok. Fu vana ijar okurako fu ijia ari ruako na gaga nigen fuon iji fu ire anuag ijar sa ameoine aren. Regavo uikinik fuon fuka veni igeg sanain revo masian fuon buka mian igeg nain. Regavo imut fuon ijia fu ire buk igekin ukakbe anuinma iji abe irame kunain. Regavo dia maink fuon iji fu saof ijia vuin revo dia aizinan iji fu moik ijia vuin. Fu ijia vuime ka uruvana igia kumeko fuka ire siroij raion igeg goime ruain. Fu kumene arekoga varur seven (7) karame una roib uruvana igia tavuame kumen. Bu kumejga na migegare vuak iji isoikrejga e be fu varur ijia na kumen. Fu kume, Varur seven (7) iji bu kumene vuak iji bu kuaivo iji ab abe isoik revo nin vuak iji isuar sauime oij on ijia vierafene abedemne kumen.

Fu ijeg kumekoga anera iji saof ijiga moik azan ijia vuim manino iji fu imut maink iji akozme varur ijia ajien. Fu imut maink iji varur ijia akozeknum God tavan bog ijia fivako ga varur ga moik ga ire fok igia oijo amardiainma ijefuon if iji kurain. Anera iji fu Godon if ijia kurame kuai, Ire iji rekreno iji fuba arek vo saroikma bano kuain. Regavo anera seven (7) iji fu veg fuon iji foikma ijia God fu vuak ma iji fu sauim vierafene fino iji fu abe samafrek. Regavo vuak iji fun ur e iji bu vuak fuon abe vierafene kuardiaoinva iji kuardiain.

Areme vuak iji varur ijia kuardienma ijar una kumene kie, Va e anera iji saof ga moik azan ijia vuim manino ijefuon imut ijia ire buk igekin anuinva iji fu irame abedenma iji abene kien. Na vake anera iji kua, Ire buk igekin ukakbe iji a kunainma iji abe miemne kuain. Na iji kuardavga fu kie, Buk iji abe ine kien. A ikma ir on ijia fuka muni rif ijefuon marin igeg madak revo rad defok on ijia fu fiadakno kien. 10 Na ire buk igekin ukakbe iji imut tat fuon ijia abe ijga ir nun ijia fuka ire muni rif ijefuon marin igeg fuka madien. Revo na inuosevga rad fuka defieme fuka bomana viefiadien. 11 Areme fu una madu kie nika una Godon vuak iji abe moik kafokafo ga e surif kafokafo ga isama kafokafo ijigam e Kin moik samuavo iji ire iji buon rekfuon ijin kuardiame nijaidiamne kien.

Copyright information for `NVM