Revelation of John 14

Maf-Sif Uka* ijiga efuon ijin

Areme na una madu ga Maf-Sif Uka iji fu uruor Zaion* ijia manin. Regavo fu manino ijia efuon vuan adred foti fo taosen (144,000) bu ijia funa iren. Regavo variatar buon ijia bu if fuon iji isoin ga Asoifuon ijefuon if isoin. Regavo na varur ijia vuak be ijia kuaimo iji na fai fuka ire do iji fu abesme kumeno vo varur igeg kumeno na iji fain. Regavo madu fuka e dua uruvo ijieb zaij vajavo ga mario foijo igeg na iji fain. E fok vuan adred foti fo taosen (144,000) bu fata nifak ijia iren revo ire fo (4) nivek iji irenva iji bu e uguaikin ijiena ijia ireme dua roij. E fok moikigia oinva iji bu dua iji buba vierafen. Regavo bun e iji vuan adred foti fo taosen (144,000) e iji God fu Jesuon kavuan ijia abe karauniainma ijesugin buonkua vierafene dua iviamkor iji roij. E ijieb bu maturaime oij ga buba barubara buon fudainamiknum unam ise kafo ren revo buka akai karioij. Regavo Maf-Sif Uka iji fu vako iji bu ijia jaoij. Regavo e fok moikigia oinva iji bu e vuan adred foti fo taosen (144,000) ijesugin Jesuon kavuan ijar karauniain. Ijefuon bu God ko Maf-Sif Uka ijiebuon nifak ijia bu am amuifari rej. E iji buka ir buon ijia vuak kufui kafo buka ba kuaimoij vo bu ise kafo bufak buka ma bakin.

Anera nokbek (3) ijiebuon vuak ijin

Regavo na una ga anera be fu Godon vuak ma iji tavan bog ijia navakfuon iji abe e moikigi oinva iji kuardiakafa kaf ijia ramoin. Fu vuak iji abe e agan ga moik kafokafo ga surif ga isama kafokafo iji kuardiakafa kaf ijia ramoin. Anera iji fu uruvana igia kume, Godon daro bomana iji jume fu aroiknum oimardaf. Tavan fuon iji fu e fok ise buon iji fu kege mazim giakfuon iji fun ruain. E iji fu moik ga varur ga saof ga do fok ruvako iji fur amardiainma iji fuon atosame sirimamefno kumen.

Rega anera be madu fu rad jame kume, Mai darokin Bebiron fuka iserme ari kanam. Ijefuon maiji fu do vuain fuon abe e moik kafokafo karijo bu ijia ruainva iji miavga buk ijin abe in. Regavo do vuain iji fu unam ise iji fu kaven ise* ijiebuon sirimamejo ijiga barubara fudainamime unam isereoijo ijin. Fu unam ise ijegrenma ijefuon mai bomana iji fuka iseren.

Regavo madu anera be fuk anera nokarok (2) iji bu amur rame ruainva iji jajia ruain. Fu ruaknum uruvana biumame kume, Eraneb maf kuriaij ijiga maf kaven kufui iji bu imut amardiainva ijiebuon anf iji kege variatar ijiga imut ijia name buon sirimameoijo iji God fu kam arafiriaken. Ijefuon maiji e iji fun koikfuon Godon vuain kugin fu e arafiriamo ga ziemo iji fu vese abedenma iji dab do igeg ruainamin. E iji bu do vuain kugin iji abe ruainva iji bu Godon anera akaij iji karinva ga Maf Sif Uka iji fino nifak ijia mian kavuaime naino bu kua sarfano kuavo ijia buka vajai fian bomana abekfuon. 11 Regavo e iji bu maf kuriaij iji bu imut amardiainva ijiebuon sirimamejo ijiga e iji bu anf iji kege variatar buon ijia nainva iji bu mian iji nakikmazak naino ijia vajai fian abek. 12 Bu ijegrek ijefuon e iji Godon ikrejo iji buka giriesame adumaduigin oi mafaime Godon akaij iji igame Jesu fuonkua ma vierafek.

13 Rene na fai varur ijia vuak be ijia kume, Igi isoimne kumen. Iviakma anerene gafeg vako ijia erar fu E Bomana ijefuon ikreoine guakma e iji fu oimarknum guamno kumen. Fu ijeg kuaikoga Kaven Akai iji fu kume, Iji fuka ma. Bu buon bu vajai fian abene ik reoinva ijefuon bu ar buon bu isuar karikfuon ijia vak. Regavo iji bu vajai fian abene ik reoinva ijefuon maiji ijieb bu jajiame varur ijia vakno kumen.

Godri moikigi juar igeg masikfuon ijin

14 Rene na madu ga vana abaikin ijar ijia nako azan ijia ire be e igekin ijar ijia fin. Regavo e iji nigen fuon iji fu ire gord ijia amarenva iji abese ga imut fuon ijia fu ire kaki uikin (atevkin bu koko ufuvo igekin) iji kunain. 15 Regavo anera be fu Godon ar* ijia kekome e vana ijia fino iji uruvana kumen, Kaki on uikin iji abe juar iji masimne kume. Ijefuon maiji tavan iji fun aben ga ire fok moikigia buka baime samuainvano kaki uikin iji abe masimne kumen. 16 Ijefuon e iji vana ijia fino iji fu uri kaki fuon uikin iji abe ire fok moikigia naoivo iji aseme ire fok kanaufuin.

17 Regavo na madu varur ijia gak anera be fu Godon ar ijia keko ruain revo imut fuon ijia fuk kaki ka uikin iji kunain.

18 Regavo madu anera be fata iji Godon isuf baroijo mian iji samuamo ijar fata ijia kekome ruain. Fu kekome uruvana igia biumame anera iji kaki uikin kunainma iji kume, Kaki on uikin iji abe moik ijia kaje sunin iji fun bainmano kajek sunin ijefuon ket iji ufusemne kumen. 19 Fu ijeg kumen ijefuon anera iji fu uri kaki fuon uikin iji abe moikigia kaje sunin ijefuon ket fok ufusen. Fu sunin iji ufuseme karme ar mai aror iji God fu arafiriame dia tat fuon ijia datuaikfuon ijia koren. 20 Fu ijia koreme kaje sunin datuaimga safik iji fu dakaroime ire kavuan igeg useme ijia arin. Regavo ire kavuan iji fu ijia arimga do bomana ijar ijia firain revo iji fu firainma iji fuka (300 kiromitas) jaoijmana vain ga fuka manek e bu gama arivo ijeg nafuin.

Copyright information for `NVM