Revelation of John 15

Anera seven (7) bu tavan radkma ijia bu moikigi vajai fian makfuon ijin

Areme na una varur ijia ire ka ma bomana sumakin ijin gain. Na ga anera seven (7) bu ire seven (7) kege moikigi vajai fian makuai rok. Ire ijieb radkma ijia moikigi vajai fian maga Godon ziemo iji fu ijia barek.

Rega na ire be saof igeg nafuime riturainma mian ijekma davaruainma fu ijia naino na iji gain. Regavo na madu e iji bu maf kuriaij ijiga kaven fuon bu imut ijia amarenva iji asidiainva iji bu ijia irenva na giain. Regavo e ijieb e iji naba isoinva iji bur asidiain. Bu saof riturainma ijia irem ameoine ire kafo gita igekin ijin imut buon ijia kuniaime iren. Bu ijia ireme e Godon ikreno Mosison* dua ijiga Maf-Sif Uka ijefuon dua ijin roij. Regavo dua iji bu rokva iji bu kua,

God E Bomana darokin unam on a reno iji fuka ma mukor. Regavo E Bomana moik fok samuagdiamo unam on a reno fuka ma ijesugin ga ise kafo ijia bakin. Kin Bomana a onkua aka ma Akai ga e fok buka a juvknum a arordak. Regavo e fok moikigia oinva iji bu ro on atosame sirimamek. Ijefuon maiji unam on a ma ijesugin reno e fok moikigia oijo iji bun gain.
Na iji ga barme rad na una varur ijia ga Godon ar iji fu fino ijia vien ka bomana ijar ijia dajain. Fu ijeg dajakoga anera seven (7) bu ire ka ma ise moikigi vajai fian makfuon iji seven (7) kege vien ijia usem ruain. Regavo anera iji bu ugon abaikin ga jaoikin iji sain revo guge ijia bu ire biret gord ijia amardiainva iji kege sain. Regavo ire fo (4) nivek irenva iji be fun uri anera seven (7) ijin dis gord ijia amardiainva ijin seven (7) kege vajiain. Regavo dis iji fu kege vajiainma iji buka God iji tavan bog ijia fivako ijefuon ziemo ijar ijia irtoijen. Regavo Godon ar guf iji fuka Godon sanainma ijiga fuon daro ijefuon vuat ijar irtoijedo e kafo bu izeg ar ijia aru vakva bakin. Regavo buka samuake ire seven (7) ise iji bu moikigi abe vajai fian makuai anera bu kege ruainva iji bu barga buson aru vak.

Copyright information for `NVM