Revelation of John 2

E Bomana ijefuon vuak fu e Efisisko nijiainma ijin

Areme E Bomana iji fu kie, Vuak igi isoime kaven ma iji sos Efisis samuamo ijefuon duadok ijia enun ijia karinva iji nijiamne kien.

Fu kie, Vuak igi isoime kia vuak igi e iji fu ire mujur seven (7) iji imut maink ijia kuniaimo ijiga ire rait kuivo bu irenva iji uf ijia oinon ijefuon vuakno kia.
Ja ire fok ja rejo iji nan giame vierafen. Jaba zazain revo ja daromene ikrejo iji nan vierafenvano kia. Regavo ja e iji bu ire ise kafokafo reoijo iji ja uzavo iji nan giame vierafen. Revo e iji bu ja biesiame kuai bu afasor* Jesuon ikrejo kuaivo iji jan giame vierafedo ja kuai bu kufuimejo kuaiv. Jaba zazaime ijia arega ja vek giriesame nuifuon ikrene if nun ijia vajai fian abene rok.

Regavo na ise jon be nijaidiako faif. Ja izeg ja na amur anerene oijmienva iji jan arekoga fun una garen. Ijefuon iviakma ni oi karoime una izeg ja amur kege ruainva ijeg anerene ke vaf. Ja oijon ba karoikva na ijia vua ire in jaor gord ijia amarenva rait nakuivo jon fu ar fuon ijia manino iji jafene biom abedek. Regavo ire be jar marejo iji ja e Nikoresanko unam ise kafo bu rejo iji na uzavo iji jak uzavo iji fuka maren.

Regavo ja e adakiga ni Godon Kaven iji fu e God ma vierafejo iji fu kuardiamo iji mukorigia faif. Erar fu mukorigia Setanon* unam ise fu biesiamo ijia ba zazai ga fu giriesame asidiamo iji fu in sunin iji bu ine tavan bog ijia ma karivako iji fu Godon juar ijia manino iji datura ik.

E Bomana ijefuon vuak fu e ai Smairnako iji nijiainma ijin

E Bomana fu kie, Vuak nun igi isoime kaven ma iji sos Smairna samuamo ijefuon duadok ijia enun ijia karinva iji nijiamne kien. Vuak igi E Iji ik anej ijia finma iji ga fu guame una urinma iji ga radkma ijia vek fikfuon e ijefuon vuakno kia.

Regavo na afikin jon iji nan vierafen revo na vierafega ja moik igefuon sinuom iji ja bakin revo jaka vek kaven ijefuon sinuom ijia ja uruvana zarain. Regavo e iji bu kuai bu e Jiusno kuaivo ijieb vuak ise kafo joisina kuaivo iji nan faime vierafen. Bu e ijieb Jesu uzame una Setanon e ren. 10 Regavo jab ire iji ja rad vajai fian abekfuon iji fu jon rekreno iji juk. Kaven ise Setan fu ja biesiame e kafo kam dibur uniaga ja naki ten (10) ijeg karine vajai fian abek. Regavo ja vajai fian ja abejo ijia jab zazaik rega ja giriesame vake ja aoikva iji nar mardiaknum unam iji ja tavan bog ma karivakfuon iji abe miak.

11 Regavo ja e adakiga Godon Kaven iji fu e God ma vierafejo iji fu kuardiamo iji mukorigia faikfuon. E iji erar fu e Setan fu biesuamo ijia ba zazain gavo fu mukorigia giriesame agordiamo iji fuba rad una guak revo fu ijia fivak.

E Bomana ijefuon vuak fu e Fergamamko nijiainma ijin

12 E Bomana iji fu kie, Vuak igi isoime kaven ma iji fu sos Fergamam samuamo ijefuon duadok ijia enun ijia karinva iji nijiamne kien. Regavo vuak igi e iji fu kaki ka ma uikin roinroin rinva ijieb ir fuon ijia usenva ijefuon vuak. 13 Ja ar izia ja karinva iji nan vierafen revo ar iji ja karinva ijia kaven ise Setanon fata iji fu ijia nam. Jaba na rubdien revo jaka vek na ma vierafej. E Antifas fuba zazain revo fu nuibakin vuak nun nijaidiama iji bu kaven ise Setanon mai ijia kanava fu guama jan gain. Regavo jaba jon ja na ma vierafejo ijia na rubdieme vain.

14 Regavo na ise jon kafo ja kuardiako ni faif. E iji ja karinva ijia e roin ja e Beramon vuak iji ma vierafene jav. E Beram fu e Berak iji nijaiga fu e Isrerko* iji aferdiaga bu ise rekuai fu iji vierafen. Regavo ise iji e Isrerko bu fanuf iji bu kege kaven ise* iji isuf baroijo iji una iknum vo tavan roin bu una barubara buon fudainamiv. 15 Regavo madu e roin ja vek e Nikoresanko vuak iji oijmame vek jaoij. 16 Ijefuon ise jon areme oijon karoime unam ma ijesugin keof. Revo jaba ijegrekva nar migegare vua kaki nun uikin ir nun ijia usenva ijia abe buna bijaik.

17 Regavo ja e adakiga ni Godon Kaven iji fu e God ma vierafejo iji fu kuardiamo iji mukorigia faikfuon. Regavo erar fu daromene unam ise fok e Setan fu biesiamo ijia ba zazain ga fu giriesame agordiamo iji na ire ma iji bu kua menano kuavo iji fu kege sauim nainva iji kege vajak. Regavo nar ire mun abaikin azan ijia if iviamkor isoime abe e iji mak. Regavo if iji na isoikfuon iji e kafo buba gak revo fun e iji abenma ijar fuonkua gak.

E Bomana ijefuon vuak fu e Taiatairako nijiainma ijin

18 E Bomana iji fu kie, Ni vuak nun igi isoime kaven ma iji fu sos Taiatairako samuamo ijefuon duadok ijia enun ijia karinva iji nijiamne kien. Regavo vuak iji fu Godon Farif e iji ni fuon mian mareg igekin ga diatat fuon fuka ma abaikin ire gord zin igeg iramo igekin ijefuon vuakno kia. 19 Nar ire fok ja rejo iji nan giame vierafen. Jon ja oijmanamivo ijiga jon ja ma vierafejo ijiga jon izeg ja nuifuon ikrejo ijia jaba uzain revo jaka nuibakin ikrejo iji nan vierafen. Regavo nan vierafega ja ik iji ja amur anerene re ruainva iji jan asime ka uruvana rene rok.

20 Regavo na ise jon be nijaidiakrejo ni faif. Ja bara Jezeber jaba kuriairev revo ja areko fu irerag fu vierafenma iji nijaidiam. Fu kia fu Godon vuak e nijaidiaoino kiame fu enun iji aferdiame una unam ise ijia nijaidiam. Fu nijaidiame kia, Fun marenmano kiaga bu barubara fudainamiknum fanuf bu kaven ise iji isuf baroijo iji ioij. 21 Na tavan fu mame samuaga fu unam ise fuon iji fu baru kafo turaoinma iji areme una oifuon dakarokro na iji samuain. Regavo fu unam ise fuon fu reoino iji fuba areme oi dakarokro vierafen. 22 Fuba unam ise fuon areme oi dakaroimo ijefuon na fu dab fata iji fu e ijiena ijia fudainamiknum naoim unam ise reoijo ijia kozga fu buna ijia ka ma vajai fian abekfuon. Regavo e iji bu funa fudainamiknum unam ise reoijo iji buba oi karoikva iji nar unam ise ijia kam vajai fian vajiak. 23 Regavo nar e iji bu igame fu jaoijo iji kaniaga bu aoikfuon. Na kania bu aoiga e sos fok bu iji giame vierafero na nunkua e fok ijiebuon oij iji bu vierafejo iji nar giavoro bu ijeg vierafekfuon. Regavo nar unam izeg e besubesum ja kegoijo ijia giaknum kam vajai fian vajiak.

24 Regavo e Taiatairako e roin jaba vuak ise iji Jezeber fu nijaidiamo iji jajiav. Regavo madu ja kaven ise Setanon unam sauivkin iji naoivo iji roin jaba giame vierafen. Ijefuon naba una ire afikin kafo madu azan ijia vajiak. Regavo nika giriesame unam ma iji ja rejo ijesugin gigikin kuniaime kariga na una ruak. 26 Regavo erar fu mukorigia Setanon unam ise fu biesiamo ijia ba zazain revo fu giriesame asidiame unam ma iji nun na vierafenva ijesugin ke vakma na una ruakva ijia na ja daro iji Asoinun fu mienma ni besum iji ja miaga ja moik fok samuakfuon. 27 Regavo jar izeg na Asoinun ijefuon daro iji abenva ijeg ja daro abe darokma bu samuagdiakfuon. Regavo buba ja igiakva ja bu kege ma vajai fian vajiame ire saror ise igi bu abe matuvo ijeg bu kege matume vajai fian vajiaken. 28 Regavo madu nar ire ma iji mujur iji suok ajiemo ijekin iji ja vajiakfuon.

29 Regavo ja e adakiga ni Godon Kaven iji bu e God ma vierafejo iji fu kuardiamo iji mukorigia faikfuon.

Copyright information for `NVM