Revelation of John 21

Moik iviamkor ga varur iviamkor ijin

Areme na moik ga varur iviamkor iji giain. Regavo moik ga varur usuikor iji ga do saof iji bun bare vain. Bu bare vako na varur ijia ga Godon mai akai Jerusarem iviamkor ijar varur iji God fino ijia ari rok. Regavo mai iji fuka mukorigia bara naise iji fu baru rekafa kanaufume samuainma igeg ari barufuon biekafa roka na gain. Rene na faik vuak be uruvana igia fata ijia kume,

Godon ar iji fu fino iji iviakma fun areme una ema ijiena fioke bu efuon rek. Regavo God fu koikfuon fuka buna fioknum ga fur ka God buon rek.
Regavo fur nido buon fikorediake ga bu rad buba una aoik. Regavo vajai fian ijiga oifian iji rad buba una abeknum niraik. Regavo unam ise iji ma usuikor iji fuka bare vainvano kumen.
Areme e iji fata ijia fino ijar kume, Igia gaf. Iviakma na ire fok kege iviamkor rej. Regavo fu una madu na kie, Vuak iji isoimne ijefuon maiji vuak iji fuka ma ga vuak iji buka ma vierafekfuon. Ijegreare fu madu kie,

Unam usuikor fok fun baren. Regavo naiji na amur iji ga Rad ijin. Revo nar amur anere ga nar rad barek. Regavo e kafo eraneb do duadiakva nar do ma iji tavan bog ijia navako iji vajiaga bu ik revo bu mon ijia kimekva bakin.
Erar fu mukorigia Setanon unam ise fu biesuamo ijia ba zazai gavo fu giriesame agordiamo iji ire ma iji fu nun abekfuon iji na God fuon reke fu amnun rek. Regavo e iji bu nuifuon ikrekuai juvknum uzame ba unam nun ijia jajie vako ijigam e iji ba na ma vierafejo ijigam e iji bu unam ise siroij igegrejo iji bu mian naoik. Regavo e iji e kaniavo ga e kafobuon bara turavo ijigam e zuaigin ga e iji ire kafo imut ijia amardiame buon sirimamejo ijigam e iji kufuimejo ijiebuon ar iji mian kavuaime naino ijin. Bu ijia madu una aoime barekno kien.

Mai Jerusarem iviamkor ijin

Areme anera seven (7) dis iji bu kege moikigi vajai fian miakuai kuniaime irenva iji be fu na manijo ijia ruain. Fu kekome na kie, Roga na Maf-Sif Uka ijefuon bara iji fu iviakma abenma iji nijaidavno kien. 10 Fu ijeg kiekoga Kaven Akai ijar na niroikiemga anera ijieb na aferdieme uruor kaf ijefuon buin ijia ajie vain. No ijia ajie useme fun Jerusarem mai akaij iji varur ijia Godri kuaga fu ari rokon iji nijaidien. 11 Regavo mai iji fuka Godon sanainma ijar sana baren. Regavo mai iji sanainma iji fuka ire mun abaikin bu kua jasfano kuavo ijekin. Regavo fuka mukor abarme ire do riturainma ijekin. 12 Regavo mai iji buka mun ijia fak kira ameoine dab bijain. Revo vien iji bu tuer (12) ijeg amaren ga anera tuer (12) bu vien ijin samuame iren. Regavo vien ijia bu agan tuer (12) Isrerko* ijiebuon if iji ijia isoin. 13 Regavo vien nokbek (3) iji bu tavan ajiemo nak ga nokbek (3) bu tavan koinonak. Regavo madu nokbek (3) bu iken roinfuon ga nokbek (3) bu madu iken roinfuon ijia amaren.

14 Regavo mai ijefuon fak iji bu anerene kirainva iji bu mun tuer (12) mamkanuk ijiebuon azan ijia kira ajien. Regavo mun tuer (12) iji bu e iji Maf-Sif Uka ijefuon afasor* rene ikreoijo ijiebuon if tuer (12) iji isoin.

15 Regavo anera iji fu na vuak kuardiemo iji fu imut fuon ijia in ukakbe gord ijia amarenva iji kunain. Regavo in iji fu mai ijiga fak bu kirainva ga vien iji mikfuon ijin abe kunain. 16 Regavo mai ijefuon jaor ijiga kakare iji buka mukorigia mim besum sain. Regavo anera iji fu in ukakbe bu ire mimgiavo ijia abe mai ijefuon jaor iji min. Fu mim gainma iji fuka tu taosen fo adred (2,400) kiromitas ijeg vain. Regavo kakare fuon ijefuon jaor iji fu ajienma iji fuka ijek besum aresren. 17 Regavo fu madu fak ijefuon jaor iji fu ajienma iji miga fu siksti (60) mitas ijeg ajien.

18 Regavo ire fak bu kirainva iji bu ire mun abaikin bu kua jasfano kuavo ijia kege kirain. Regavo mai iji fuka ire gord ijia amarenva fuka mukorigia abarme do iji fu riturainma ijekin. 19 Regavo mai ijefuon fak bu kirainva iji bu mun mamkanuk tuer (12) ijiebuon azan ijia kira ajien. Mun amur iji bu nainva iji bu mun kavuainma bu kua jasfano kuavo ijin nain. Regavo naba tu (2) iji bu nainva iji kazin bu kua sefaijano kuavo ijin kege nain. Revo ura naba tiri (3) iji bu mun ni fuon kafokafo bu kua egetino kuavo ijin nain. Regavo naba fo (4) iji bu mun emerodino kuavo ijin nain revo naba faiv (5) iji madu fu ni kafokafo bu onisno kuavo ijin nain. 20 Regavo naba siks (6) iji bu kaneriano kuavo iji nain revo ura naba seven (7) iji bu mun ni garagarakin bu kua kuots no kuavo ijin nain. Regavo naba eit (8) iji bu nainva iji bu ni inak vajat ga kazin besum iji bu kua berino kuavo ijin nain. Regavo ura naba nain (9) iji bu ni garam bu kua tofasno kuavo ijin nain. Regavo ura naba ten (10) iji bu nainva iji bu mun inak vajat igekin bu kua karesidonino kuavo ijin nain. Regavo ura rad nokarok naba ireven (11) ijiga tuer (12) iji bu nainva iji bu kuai tekuos ga amatesno kiavo ijin nain. 21 Regavo vien tuer (12) bu amarenva iji bu mun ka mukor bu kua ferono kuavo mon ka bomana kimejo ijia besubesum kege amardiain. Revo mai guf ijia unam iji bu oijo iji bu ire gord zin igeg iramo ijia amaren.

22 Regavo mai ijia Godon ar iji bu ijia sirimamejo iji be naka ba gain. Ijefuon maiji God E Bomana darokin ijiga Maf-Sif Uka iji bun tavan bog ijia buna karin. Ijefuon ar be bu ijia God sirimamekfuon iji buba ijia sain. 23 Regavo mai guf ijia ire veni ijiga asam iji bu ijia sanavo bakin. Ijefuon maiji fun Godon sanainma ijar ijia sanam revo Maf-Sif Uka iji fu rait igeg sanam. 24 Regavo e fok moikigia karinva iji bu mai ijefuon sanainma ijia kariok. Regavo e iji moikigia bu e kin renva iji bu ire buon ma iji kege fuon ruak.

25 Regavo mai ijefuon vien iji bu bijukva bakin gavo bu tavan bog dajak ijefuon maiji nakimo iji fu ijia fuka ma bakin. 26 E fok moikigia oijo iji bu ire buon ma iji kege mai ijia ruak. 27 Regavo e be erar fuba maturain vo fu ire ise jufabeno iji reoino ijiga vuak kufui kuaimo iji fu mai ijia fikma bakin. Regavo bun e iji bu if buon iji Maf-Sif Uka ijefuon buk iji e bu ijia karivakfuon ijiebuon if isoinva ijieb buonkua mai ijia karik.

Copyright information for `NVM