1 Corinthians 1

Pol rɨmnokrən huvə irəriə

  • Yo Pol, yame Kughen rɨmnokrən kɨn yo mɨrpen yo ye nərɨgien kafan mɨmə yo aposol kɨrik kape Yesu Kristo, yakamrai nəkwəkwə e kɨmru piautawə Sostenes.
Nəkwəkwə e ramvən kɨmi nəməhuak mɨnə kape Kughen apa Korin, kɨmiə narmamə yame Kughen rɨmnətu karɨn əmiə mə kafan mɨnə mə taksofugɨn-pən ye Yesu Kristo. Kɨni mokrən kɨn əmiə mə kafan mɨnə, kɨmiə mɨne nəməhuak yamə mɨne kɨsarə ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨnə naksəhuak kɨmi Yesu Kristo Yermaru kapətawə, yame in Yermaru kapətawə fam. Pəh Rɨmtawə Kughen mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə, tukwautə-pre kɨn nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen kɨmi əmiə.

Pol rɨmɨni vi vi Kughen ye nəhuakien

Nɨpɨg mɨnə fam yakamni-pən tuk Kughen mə rɨkik ramagien tuk əmiə meinai naksofugɨn-pən tuk Yesu Kristo, ror pən rautə-pre kɨn kafan nɨhuvəyen kɨmi əmiə. Rɨmnautə-pre kɨn kafan nɨhuvəyen mə tukrehuə tuk əmiə ye norien mɨnə fam, mor əmiə mə takharkun huvə nar kɨni mhani-ərhav nəgkiarien kafan. Rɨmnor məkneikɨn meinai nɨmɨsəm mə nəvsaoyen kɨn Kristo yame yɨmnhani-ərhav-pre tuk əmiə in nəfrakɨsien. Ror məkneikɨn mə nɨpɨg nakasərer mamhawhin nuəyen kape Yesu Kristo Yermaru kapətawə, nakhapəh nɨsakwəkwəyen kɨn nəsanɨnien kɨrik kape Nanmɨn Kafan tuk norien wok kafan. Kɨni In tukror əmiə naksərer tɨm tɨm mɨsəriaji-pən nɨpɨg yame tukror infamien, mə tukpəh nəm-pənien nar has kɨrik irəmiə ye nɨpɨg yame Yesu Kristo Yermaru kapətawə tukrɨrerɨg-pə mɨn iran. a  Kɨni Kughen tukror nar e kɨmi əmiə meinai nɨpɨg m-fam In ramor kafan nəgkiarien. In Kughen yame rɨmnokrən kɨn əmiə nakhauə kɨrikianə kɨmiə Tɨni Yesu Kristo Yermaru kapətawə. b 

Nəməhuak mɨnə kɨmɨsəwhai əriə mɨnə

10 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yakamaiyoh skai əmiə ye nhag Yesu Kristo Yermaru kapətawə mə kɨmiə m-fam takasərɨg əmiə, mhapəh nɨsorien mə nətərɨgien kɨrik tukruə meikus kwhen kapəmiə; kɨni mərɨg takhauə əfrakɨs mɨsor kɨrikianə ye nərɨgien mɨne ye rɨkin kɨrikianə. c  11 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yakamni-pre məkneikɨn meinai yorwok tɨksɨn kape pian e Kloe kwənhani-əsah-pə ta iran mə kɨmiə nakasotgoh pɨk. 12 Nɨprai nəgkiarien yame yakamni ror məkneikɨn: Kɨmiə tɨksɨn kamhani mhamə, “Kɨmawə yakamhakwasɨg kɨn Pol,” mərɨg tɨksɨn kamhani mhamə, “Kɨmawə yakamhakwasɨg kɨn kwən a Apolos,” kɨni tɨksɨn kamhani mhamə, “Kɨmawə yakamhakwasɨg kɨn Pita,” kɨni tɨksɨn kamhani mhamə, “Kɨmawə yakamhakwasɨg əmə kɨn Kristo.”
1:12Swatuk pɨsɨn kɨrik tuk nukreikɨnien nəgkiarien ye v 12 in e: Kɨmiə tɨksɨn kamhani mhamə, “Kɨmawə yakamhakwasɨg kɨn Pol,” mərɨg tɨksɨn kamhani mhamə, “Kɨmawə yakamhakwasɨg kɨn kwən a Apolos,” kɨni tɨksɨn kamhani mhamə, “Kɨmawə yakamhakwasɨg kɨn Pita,”. Mərɨg səm-ru, yo, yakamkwasɨg əmə kɨn Kristo.
,
e 
13 ?Rɨkimiə raməsɨk mə ta mə nakharkun nɨseikus-eikusien məkneikɨn kuwhen kape Kristo, uə? ?Nakha mə ta mə yo e Pol yɨmnəker ye nai kamarkwao kɨn tuk əmiə uə? Nɨkam, pa rɨmə kɨmnor baptaes irəmiə ye nhagɨk. 14 Yo yakamni vi vi Kughen meinai yɨmɨpəh norien baptaes irəmiə kɨrik; mərɨg yɨmnor baptaes əmə ye kwərə mir a Krispas mɨne Gaeas. f  15 Rɨkik ragien məknakɨn meinai yermamə kɨrik to rɨpəh nɨniyen mə kɨmnor baptaes iran ye nhagɨk. 16 !Ah! Yɨmnəru-kɨn, yɨmnor baptaes mɨn ye Stefanas mɨne kafan mɨnə. Mərɨg yaknnəru-kɨn ta mə yɨmnor baptaes ye kɨmiə kɨrik mɨn uə nɨkam. g  17 Nɨprai nəgkiarien mɨnə e ramni mɨmə Kristo rɨmɨpəh nher-pəyen kɨn yo mə jakor əmə baptaes ye narmamə, mərɨg rɨmnher-pə kɨn yo mə jakni-ərhav nəvsaoyen huvə. Kɨni jakpəh nɨni-ərhav-əmə-yen nɨrkunien kape yermamə meinai yakpəh norkeikeiyen mə tukor əruvəruvə nəvsaoyen kɨn nɨmhəyen kape Yesu Kristo ye nai kamarkwao kɨn.

Kristo rɨmnor əpu nɨrkunien mɨne nəsanɨnien kape Kughen

18 Ror məkneikɨn meinai narmamə yamə mɨne kasəri-pən swatuk yame ramvən ye nap ehuə, rɨkiriə raməsɨk mə nəvsaoyen kɨn nɨmhəyen kape Yesu Kristo in nəgkiarien ətəwao. Mərɨg kɨtawə e yame Kughen rɨmɨvəh mɨragh ətawə, rɨkitawə raməsɨk mə nəvsaoyen e ramhajoun-pən nəsanɨnien kape Kughen h  19 meinai Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,

“Yo jakoriah əgkap nɨrkunien kape narmamə yamə mɨne kharkun pɨk nar;
kɨni mətapɨg kɨn nɨrkunien kape narmamə yame nɨrkunien kapəriə rehuə.” i 
20 ?Narmamə yamə mɨne kharkun nar iriə hiə? ?Nəmhajoun kape loa iriə hiə? ?Narmamə yame kharkun huvə swatuk kape nəgkiarien iriə hiə? Kharkək, meinai Kughen rɨmnor nɨrkunien kape tokrei tanə rɨmauə ye nətəwaoyen. j  21 Ror məkneikɨn meinai ye nɨrkunien kape Kughen, rɨmnor mə narmamə kape tokrei tanə e tukhapəh nharkunien In ye nərɨgien kapəriə. Mərɨg Kughen rɨmnor mə nəgkiarien kapətawə yame narmamə kape tokrei tanə kamhani mhamə in nəgkiarien ətəwao, tukrɨvəh mɨragh narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien iran. k  22 Nəmə Isrel kamhani əmə nəfakɨsien tukmə kɨsəm nɨmtətien kɨrik kape Kughen; kɨni narmɨnə Gris kamhani əmə nəfrakɨsien ye nəgkiarien yame in raməri-pən kapəriə nɨrkunien. 23 Kɨni nɨpɨg kɨtawə kamhani-ərhav nɨmhəyen kape Yesu Kristo ye nai kamarkwao kɨn, nəgkiarien kapətawə in rəmhen kɨn kapier ye swatuk yame ramor nəmə Isrel kɨsapitətər iran, kɨni nəmə Gris khamə in nəgkiarien ətəwao. l  24 Mərɨg narmamə yame Kughen rɨmnokrən kɨn əriə, nar apnapɨg mə iriə nəmə Isrel uə nəmə Gris, kamhani mhamə Nəvsaoyen Huvə kape Yesu Kristo ramhajoun mə nɨrkunien mɨne nəsanɨnien kape Kughen rehuə, meinai In rɨmnher-pə kɨn Kristo. m  25 Ror məkneikɨn meinai norien kape Kughen yame narmamə kape tokrei tanə kɨsəm-pən mə in norien ətəwao əmə, nɨrkunien rarə iran rapita nɨrkunien kape narmamə. Mɨne norien kape Kughen yame narmamə kape tokrei tanə kɨsəm-pən mə nəsanɨnien kafan rɨkək, kafan nəsanɨnien rehuə pɨk rapita nəsanɨnien kape narmamə. n 

26 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, rɨkimiə tukraməkeikei maməsɨk mə kɨmiə narmamə hawor mɨnə nɨpɨg Kughen rɨmnokrən kɨn əmiə. Kɨmiə khapsaah, narmamə kape tokrei tanə kɨmɨsəm əmiə khamə nakhapəh nharkun-huvəyen nar kɨrik; kɨni mhapəh nhavəhyen nəsanɨnien; kɨni pəh nien mə kɨmiə nɨpnətɨ nəmasur mɨnə tɨksɨn. o  27 Mərɨg Kughen rɨmɨrpen narmamə yame narmamə kape tokrei tanə kamhani mhamə kaseno-eno mə tukror aurɨs əriə yamə mɨne khamə ta mə kharkun nar; kɨni mɨrpen narmamə yame kapəriə nəsanɨnien rɨkək ye tokrei tanə e mə tukror aurɨs narmamə yamə mɨne kapəriə nəsanɨnien rehuə ye tokrei tanə. 28 In rɨmɨrpen narmamə tɨksɨn yame narmamə kape tokrei tanə kasəm-pən əriə mə iriə narmamə apnapɨg əmə, mɨrpen narmamə yamə mɨne narmamə kape tokrei tanə khapəh nɨsorkeikei-pɨkien əriə. Rɨmɨrpen narmamə tɨksɨn yame narmamə kasəm-pən əriə mə iriə narmamə apnapɨg əmə tɨksɨn, mə tukror narɨmnar tɨksɨn yame narmamə kape tokrei tanə kasəm mə iriə nar huvə tɨksɨn, tukhauə mɨsor nar apnapɨg kɨn. 29 Rɨmnor məknakɨn mə narmamə to khapəh nɨsəgkiar-ausitien ye nɨmrɨ Kughen. p  30 Kɨmiə nɨmnhauə kɨrikianə kɨmiə Yesu Kristo rəri-pən nərɨgien kape Kughen. Kɨni Kristo rɨmauə rəmhen kɨn nuknei nɨrkunien kapətawə. Ye norien yame Kristo rɨmnor, Kughen rɨmnor ətawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn, kɨni mətu karɨn ətawə mə kafan mɨnə, kɨni mɨvəh mɨragh ətawə. q  31 Ror məkneikɨn, tukrəmhen əmə kɨn nəgkiarien yame Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni mɨmə,

“Yermamə yame raməgkiar ausit, pəh tukrəgkiar ausit əmə tuk nar yame Kughen Yermaru rɨmnor kɨmin.” r 
Copyright information for `NWI