1 John 1

Nəgkiarien Mragh

  • Yakamhani-ərhav Nəgkiarien kape Nɨmraghien. a  Kwasɨg ikɨn Kughen rɨmnor narɨmnar fam, Nəgkiarien e rɨmnəkupən marə. b  Kɨmawə yɨmɨsərɨg, kɨni mɨsəm kɨn nɨmrɨmawə, c  kɨni mharap kɨn kwermɨmawə.
Kɨni Nəgkiarien ai rɨtərhav-pə; d  yɨmɨsəm, masarer-ərhav mamhani-ərhav, e  kɨni mamhani-pre mɨn tuk əmiə mə In e In nɨmraghien rerɨn. Iriu Rɨmtawə Kughen, kɨmwəkupən mwarə, kɨni rɨmnajiərhav-pə tuk əmawə. f  Yakamhani-ərhav-pre tuk əmiə narɨmnar yamə mɨne yakməsəm kɨni mwəsərɨg-ta, mə kɨmiə mɨn takhauə kɨsor kɨrikianə kɨtawə-m kɨmiə. Kɨtawə Rɨmtawə Kughen mɨne Tɨni Yesu Kristo tukhauə kɨrikianə. g  Yakamharai narɨmnar mɨnə e mə tukror rɨkitawə ramagien pɨk əmə.

Nəriwəkien ye nɨkhakien

Nəgkiarien e in e yɨmɨsərɨg tukun kɨni mhani-ərhav-pre tuk əmiə, mə Kughen, In nɨkhakien, h  kɨni nəpɨgnapien rɨrkək əfrakɨs iran. Tukmə kɨtawə kamhani mə kwənhauə kɨrikianə kɨtawə min, mərɨg kɨtawə kaseriwək əmə ye nəpɨgnapien, i  kɨtawə kaseikuə, kɨni mhapəh nɨsarəyen ye nəfrakɨsien. j  Mərɨg tukmə kaseriwək ye nɨkhakien, rəmhen kɨn yame Kughen ramarə ye nɨkhakien, k  kɨtawə kwəsor kɨrikianə kɨtawə min; kɨni nɨtaw Yesu, Ji Kughen, rɨmnəspir rɨkitawə tuk nahasien m-fam, mor kɨtawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen.

Mərɨg tukmə kɨtawə khamə khapəh nɨsorien təvhagə hah, l  kɨni mɨseikuə atuk əmə irətawə, kɨni nəfrakɨsien rɨrkək irətawə. m  Kughen In ratuatuk, to rapəh nakapɨrien nəgkiarien kafan. Kɨni tukmə kɨtawə khani-ərhav təvhagə hah kapətawə, n  In tukrəspir ətawə, məru-kɨn norien has mɨfam kapətawə, mə tuksatuatuk ye nɨmrɨn. o  10 Mərɨg tukmə kɨtawə khamə khapəh nɨsorien təvhagə hah, kɨtawə kasor mə Kughen In yeikuə, kɨni nəgkiarien kafan rapəh nəmɨrien ye nɨmraghien kapətawə. p 

Copyright information for `NWI