1 John 3

Kɨmiə e kwajikovə mɨnə kape Kughen

!Səmru! Norkeikeiyen yame Rɨmtawə Kughen raməvrai-pə kɨmi ətawə rehuə mapita, a  in e Kughen ramhen ətawə mə kafan kwajikovə mɨnə. b  Kɨni nəfrakɨsien mə kɨtawə e. Narmamə ye tokrei tanə kaseinein ətawə meinai iriə kɨmɨseinein Kughen. c  Yo mɨnə tɨksɨn. Kɨtawə kwajikovə kape Kughen mɨnə ai taktəkun. Kɨtawə khapəh nharkunien mə nɨpraitawə tukrhawor pən iran mɨne nɨpɨg Kristo tukrɨrerɨg-pə mɨn. Mərɨg kɨtawə kharkun mə nɨpɨg tukrɨrerɨg-pə mɨn, d  kɨtawə tuksəmhen kɨn In, e  meinai ye nɨpɨg a, tuksəm əfra mə In ror məkna. f  Narmamə m-fam yamə mɨne kasərəhu-pən nərɨgien kapəriə ye Kristo məkna, kasəspir-ta norien kapəriə, g  meinai Kristo mɨn In ratuatuk. Narmamə yamə mɨne kasor təvhagə has, masakapɨr mɨn loa kape Kughen, meinai nɨprai nəgkiarien e “təvhagə has” nɨpran rɨmə “nakapɨrien loa kape Kughen.” Kɨni kɨmiə nakharkun mə Kristo rɨmauə mə tukrɨrɨsɨn ətawə ye təvhagə has. h  Təvhagə has rɨrkək iran. i  Yermamə yame ramofugɨn-pən ye Kristo to rapəh mɨn nɨrpɨnien ye təvhagə has. Yermamə yame ramɨrpɨn-pən ye təvhagə has, ramhajoun mə in rɨpəh nəmien Kristo, mɨpəh nɨrkunien In. j 

Kafak kwajikovə mɨnə, takhapəh nɨseighanien kɨn yermamə kɨrik mə tukrɨvi nərɨgien kapəmiə naksətəwao. Yermamə yame ramor norien yame ratuatuk, in en yemə atuatuk, rəmhen kɨn Kristo in ratuatuk. Mərɨg yermamə yame ramɨrpɨn əmə ye təvhagə has, ramhajoun mə in kape Setan, meinai Setan a in a rɨmnəkupən mor təvhagə has, kɨni mamor təvhagə has mamrɨpɨn. k  Mərɨg Ji Kughen rɨmauə mə tukrəsur-əsur wok a kape Setan. l  Mərɨg yermamə yame rɨmnarha vi mɨn muə kwajikovə kape Kughen, m  to rɨpəh nɨrpɨnien ye təvhagə has, n  meinai In ramofugɨn-pən ye Kughen. Meinein norien təvhagə has mamɨrpɨn, meinai rɨmnarha vi mɨn muə kwajikovə kape Kughen. 10 In e swatuk tuk nɨrkunien mə pa nhagɨn in kwajikovə kape Kughen, o  mɨne pa nhagɨn in kwajikovə kape Setan p : Narmamə yamə mɨne khapəh nɨsorien nar atuatuk, kɨni mhapəh nɨsorkeikeiyen nəməhuak mɨnə tɨksɨn, q  iriə a pəh nien mə kwajikovə kape Kughen mɨnə.

Tukasəkeikei mɨsorkeikei ətawə mɨnə

11 Nəgkiarien e in e, nakwəsərɨg-ta kupən, r  mə kɨtawə tukasəkeikei mɨsorkeikei ətawə mɨnə. s  12 Rahas mə taksəri-pən norien kape kwən e Ken kupən, yame in yermamə kape Setan, in rɨmnhopni naorahini. t  ?Kɨni rɨmnhopni naorahini tuk naha? Meinai naorahini, kafan norien in ratuatuk, mərɨg Ken, kafan norien rahas. u  13 Ror pən kɨn, yo mɨnə tɨksɨn, takhapəh nɨsakurien nɨpɨg narmamə ye tokrei tanə kasəməkɨn əmiə. v  14 Mərɨg kɨtawə kasorkeikei nəməhuak mɨnə tɨksɨn, ramhajoun mə kwənhatərhav ta ye kwənmhan kape nɨmhəyen, mhauə imei nɨmraghien. w  Mərɨg yermamə yame raməmək əmə, ramarə hanə ye kwənmhan kape nɨmhəyen. x  15 Kɨni yermamə yame raməməkɨn narmamə, y  in rəmhen kɨn yermamə yame ramhopni yermamə. z  Nakharkun mə yermamə yame ramhopni yermamə, rɨpəh nɨvəhyen nɨmraghien rerɨn. aa 

16 Yesu rɨmnarakikɨn nɨmraghien kafan tuk ətawə, ab  mhajoun ətawə kɨn norien kape norkeikeiyen narmamə. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, rhuvə mə kɨtawə tuksarakikɨn nɨmraghien kapətawə tuk nəməhuak mɨnə tɨksɨn. ac  17 Tukmə yermamə kɨrik, kafan nautə rɨpsaah, kɨni məm mə nəməhuak mɨnə tɨksɨn kasəkwakwə kɨn nar kɨrik, mərɨg raməptɨg kɨn nautə kafan, ad  ?norkeikeiyen kape Kughen raməmɨr iran uə? !Nɨkam, rɨrkək! ae  18 Kwajikovə mɨnə, pəh kɨtawə tukhapəh nhani-əməyen norkeikeiyen ye nhertawə, mərɨg pəh kɨsorkeikei əfrakɨs narmamə ye norien mɨnə kapətawə. af  19 Kasor norien mɨnə a, mamharkun mə kasarə ye nəfrakɨsien. Nar apnapɨg mə kasərɨg yerkitawə mə khapəh nɨsəmhenien, mərɨg khauə ye nɨmrɨ Kughen, rɨkitawə ramərinu əmə. Meinai Kughen rɨrkun rɨkitawə rapita ətawə. In rɨrkun narɨmnar fam.

21 Yo mɨnə tɨksɨn, pəh khapəh nɨsərɨgien yerkitawə mə khapəh nɨsəmhenien, mhauə ye nɨmrɨ Kughen, rɨkitawə ramərinu əmə, ag  22 mɨpihavəh naha nhagɨn yame kɨmɨsaiyoh In kɨn, ah  meinai kasor nəkwan, ai  mɨne norien yame In rorkeikei. aj  23 Nəgkiarien yame Kughen rɨmɨvəhsi-pə ramni mə tukasəkeikei mhani nəfrakɨsien ye Tɨni, ak  Yesu Kristo, al  mɨsorkeikei ətawə mɨnə rəmhen kɨn yame in rɨmɨni ta. am  24 Yermamə yame raməri-pən nəgkiarien e yame Kughen rɨmɨwəhsi-pə, an  ramofugɨn iriu Kughen, ao  kɨni Kughen ramofugɨn iriu min. Kɨni kharkun mə Kughen ramofugɨn kɨtawə min, meinai rɨnəvrai-pə ta Nanmɨn Kafan kɨmi ətawə. ap 

Copyright information for `NWI