1 John 5

Kwəsapita norien kape tokrei tanə

Narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien a  mə Yesu in Kristo yame Kughen rɨmɨrpen, iriə en kwəsarha vi mhauə kwajikovə mɨnə kape Kughen. b  Kɨni narmamə m-fam yamə mɨne kasorkeikei Rɨmtawə Kughen, iriə kasorkeikei mɨn kwajikovə kape Kughen mɨnə. c  Kɨtawə kwənharkun ta mə tukmə kɨtawə kɨsorkeikei Kughen, masor nəkwan, d  tukasəkeikei mɨsorkeikei mɨn kwajikovə kape Kughen mɨnə. e 

Tukmə kasor nəkwai Kughen, f  ramhajoun mə kasorkeikei Kughen. Kɨni kafan loa rəmhen kɨn kajipə yame rəruvəruvə əmə, g  meinai narmamə yamə mɨne kɨmɨsarha vi mhauə kwajikovə mɨnə kape Kughen, h  iriə kwəsapita norien mɨnə kape tokrei tanə. Kɨni nhatətəyen kapətawə ravəhsi-pə nəsanɨnien tuk napitayen norien kape tokrei tanə. ?Nɨ-pa mɨnə e kwəsapita norien kape tokrei tanə? Iriə e yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien mə Yesu in Ji Kughen.

Kɨnor əpu Yesu

Yesu Kristo rɨtərhav-pə ye nu mɨne nɨtə. Pəh nien mə ye nu əmə, mərɨg rɨmauə ye nu mɨne nɨtə. i  Kɨni Nanmɨn kape kughen ramni-ərhav mə nəfrakɨsien, meinai Nanmɨn kape Kughen in nuknei nəfrakɨsien. Nar misɨr e in e kɨsisər karhor əpu Yesu: j  Irisɨr e: Nanmɨn Imərhakə, mɨne nu, mɨne nɨtə
5:8 Nɨpɨg Jon ramni “nu” nɨpran ramni “baptaes,” kɨni nɨprai “nɨtə” nɨpran ramni “nɨmhəyen kape Yesu.” Nar misɨr e baptaes, mɨne nɨmhəyen kape Yesu, mɨne Nanmɨn Rhakə, karhaor əpu Yesu.
. Nar misɨr e kɨsisər karhajoun Yesu.
Nɨpɨg kɨrik, kɨtawə kɨsərɨg nəgkiarien yamə mɨne narmamə kamhani-ərhav, kɨni kɨtawə kamhani nəfrakɨsien irəriə. l  Mərɨg nəgkiarien yame Kughen ramni-əhrav ye nɨkarɨn kape kafan Kwajikovə, in rehuə pɨk mapita, meinai Kughen m  a in a ramni-ərhav. 10 Narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Ji Kughen, ramhajoun mə nəgkiarien yame Kughen ramni-ərhav rɨnəmɨr ta yerkiriə. Mərɨg narmamə yamə mɨne khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Kughen, rəmhen kɨn iriə khamə Kughen In yeikuə kɨrik. n  Meinai khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye nəgkiarien yame Kughen ramni-ərhav ye nɨkarɨn kape kafan Kwajikovə.

11 In e nəgkiarien yame Kughen ramni-ərhav, mə Kughen rɨvəhsi-pə nɨmraghien rerɨn o  kɨmi ətawə, kɨni nɨmraghien e, kɨvəh tuk Tɨni. p  12 Narmamə yamə mɨne kamhavəh Ji Kughen yerkiriə, iriə kamhavəh nɨmraghien. Mərɨg narmamə yamə mɨne khapəh nhavəhyen Ji Kughen yerkiriə, khapəh nhavəhyen nɨmraghien. q 

Nəgkiarien infamien

13 Yakamrai nəgkiarien mɨnə e kɨmi əmiə yamə mɨne nakshatətə ye nhag Ji Kughen, mə kɨmiə takharkun huvə mə nakwənhavəh ta nɨmraghien rerɨn. r  14 Kɨni tukmə kɨtawə khauə ye nɨmrɨ Kughen, rɨkitawə ramərinu, s  meinai kɨtawə kharkun mə tukmə kɨsaiyoh kɨn naha nhagɨn ratuatuk ye nərɨgien kape Kughen, In tukrərɨg nəhuakien kapətawə. t  15 Kharkun mə In ramərɨg ətawə, mharkun mɨn mə tukpihavəh naha nhagɨn yamə mɨne kɨtawə kɨsaiyoh In kɨn. u 

16 Tukmə kɨtawə kasəm yeməhuak kɨrik ramor təvhagə has, mərɨg pəh nien mə təvhagə has yame rɨrkun nɨkɨr-pənien ye nɨmhəyen, pəh kɨsəhuak tukun, kɨni Kughen tukrɨvəhsi-pən nɨmraghien kɨmin. v  Mərɨg təvhagə hah kɨrik aikɨn yame ramkɨr-pən narmamə ye nɨmhəyen, w  kɨni yakpəh nɨniyen mə tuksəhuak tuk narmamə yamə mɨne kasor təvhagə hah ai yame ramkɨr-pən narmamə ye nɨmhəyen.
5:16 Tukmə ror “təvhagə hah yame ramkɨr-pən narmamə ye nɨmhəyen” nɨpran ramni “kamni hah Nanmɨn Rhakə.” Yesu rɨmɨni ye Mak 3:28-29 mə, “Ror pən, yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə, mə Kughen rɨrkun nɨwəhsi-tayen nahasien mɨnə fam yame nakasor, uə nɨni-hasien yame nakasor iran. Mərɨg tukmə nakhani has Nanmɨn Imərhakə, to Kughen rɨpəh nɨwəhsi-tayen nɨpɨg kɨrik. Təvhagə hah a tukraməmɨr kape rerɨn.”
17 Norien has mɨnə fam e, in təvhagə has, y  kɨni mərɨg təvhagə has mɨnə tɨksɨn aikɨn khapəh nhakɨr-pənien narmamə ye nɨmhəyen. z 

18 Kɨtawə kharkun mə narmamə yamə mɨne kwəsarha vi mhauə kwajikovə mɨnə kape Kughen aa  khapəh nharpɨnien ye təvhagə hah, meinai Ji Kughen rampɨk ətərəkɨn əriə, kɨni yemə has e Setan reinein nɨrap-rapien əriə. ab  19 Kɨni kharkun mə kɨtawə e kwajikovə kape Kughen mɨnə, ac  mərɨg narmamə m-fam kape tokrei tanə, iriə kasəmɨr ye kwermɨ Setan. ad  20 Kɨtawə kharkun mɨn mə Ji Kughen rɨmauə kɨni mɨvəhsi-pə nɨrkunien kɨmi ətawə, ae  mə tukharkun Yermamə e yame In nəfrakɨsien. af  Kɨni kɨtawə kasofugɨn-pən tuk Kughen yame In nəfrakɨsien, mɨsofugɨn-pən mɨn tuk Tɨni, Yesu Kristo, yame In Kughen əfrakɨs, mɨne nuknei nɨmraghien rerɨn. ag 

21 Kwajikovə mɨnə kafak, səmɨr isok tuk nanmɨ nar yamə mɨne kamhavəh tamhek Kughen yerkimiə. ah 

Copyright information for `NWI