1 Thessalonians 1

Pol rɨmnokrən huvə ye nəməhuak mɨnə apa Tesalonaeka

  • Yo Pol, mɨne Saelas, mɨne Timoti, yakarhɨni rhuvə tuk əmiə ye niməhuak apa Tesalonaeka. Kɨmiə nɨmnhauə kɨrikianə tuk Rɨmtawə Kughen mɨne Yermaru Yesu Kristo. a 
  • Pəh Kughen tukrautə-pre kɨn kafan nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen kɨmi əmiə.
Nɨpɨg m-fam, yakarhɨni-pən tuk Kughen mɨrhmə rɨkimasɨr ramagien tuk əmiə m-fam, kɨni marhəhuak tuk əmiə ye nəhuakien kapəmasɨr. Nɨpɨg yakarhəhuak kɨmi Rɨmtawə Kughen, rɨkimasɨr ramagien meinai nɨpɨg mɨfam rɨkimasɨr raməsɨk kapəmiə wok yame ramsɨ-pən ye nhatətəyen kapəmiə. Kɨni rɨkimasɨr raməsɨk mə norkeikeiyen kapəmiə rehuə, naksasitu ye narmamə. Kɨni rɨkimasɨr raməsɨk mɨn narer-tɨm-tɨmien kapəmiə ye nɨpɨg əutən yamə mɨne kamhauə ye nɨmraghien kapəmiə. Kɨni naksor məknakɨn meinai nɨmɨsərəhu-pən tɨm tɨm nərɨgien kapəmiə ye Yesu Kristo Yermaru kapətawə. b 

Piak mɨnə, mɨne nowinɨk yamə mɨne Kughen rorkeikei əmiə: Rɨkimasɨr ramagien mɨn tuk əmiə meinai yakrhɨrkun mə Kughen rɨmɨrpen əmiə. Kɨni yakrhɨrkun mə Kughen rɨmɨrpen əmiə meinai nəvsaoyen huvə yame yakarhɨni tuk əmiə, pəh nien mə ramuə ye nəgkiarien əmə, mərɨg Nanmɨn kape Kughen rɨmnor nar apsɨpɨs tɨksɨn irəmiə, ramor nɨmtətien mə nəgkiarien kafan ror nanmɨn, kɨni kɨtawə kharkun huvə mə in nəfrakɨsien. Kɨni nɨpɨg kɨmnɨsarə kɨtawə-m kɨmiə, nakharkun mə norien kapəmasɨr in rhuvə əmə mə tukrasitu irəmiə. c  Kɨni kɨmiə nɨmnhasɨgovɨn norien kapəmasɨr mɨne Yermaru kapətawə. In e ye nɨpɨg yame nɨmnhavəh pawk nəmhəyen ehuə, mərɨg nɨmnhavəh nəvsaoyen huvə kape Kughen yerkin agien yame Nanmɨn kape Kughen ravəhsi-pə. d  Ror məkneikɨn, ye norien kapəmiə, nɨmɨshajoun swatuk huvə kɨrik kɨmi nəməhuak mɨnə ye provins e Masedonia mɨne apa Provins Akaea, mə tukhasɨgovɨn əmiə. Nɨmnhani-ərhav nəgkiarien kape Kughen rəmhen kɨn yame naiyuk ramasək kamərɨg ikɨn mɨnə fam. Kɨni pəh nien mə nəmə Masedonia mɨne Akaea əmə, mərɨg narmamə ikɨn mɨnə fam kharkun kapəmiə nhatətəyen ye Kughen, kɨni rɨpəh nəmhenien mə to yakarhɨni mɨn nhatətəyen kapəmiə, meinai narmamə mɨnə fam kwəsərɨg ta nəvsaoyen kɨn. Meinai nəmə Masedonia mɨne Akaea, iriə atuk kamhani-ərhav mə nɨpɨg yɨmɨrhuə mɨrhəm əmiə, rɨkimiə ragien tuk nɨwəhyen nəgkiarien kapəmasɨr. Iriə kamhani-ərhav mə kɨmiə nɨmnhaukreikɨn-pən nɨmetaimiə kɨmi nanmɨ kughen eikuə mɨnə, mhauə mhakwasɨg kɨn Kughen yame ramragh, kɨni in Kughen əfrakɨs. 10 Mamhawhin mɨn Ji Kughen yame tukrɨsɨ-faktə ye rao ye neai, yame Kughen rɨmɨvəh mɨragh In ye nɨmhəyen kafan. Kɨni In tukrɨrəhsita ətawə tuk narpɨnien mɨne niemhaa kape Kughen yame tukrɨpiuə.

Copyright information for `NWI