2 Corinthians 1

Pol ramokrən huvə irəriə

  • Yo Pol, yame Kughen rɨmɨrpen yo mə yo aposol kɨrik kape Yesu Kristo, yakarərai nəkwəkwə e kɨmru piautawə Timoti. Nəkwəkwə e raurə kɨmi əmiə, niməhuak kape Kughen apa Korin mɨne narmamə mɨnə fam kape Kughen apa Provins a Akaea.
Pəh Kughen Rɨmtawə mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə, tukwautə-pre kɨn nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen kɨmi əmiə.

Kughen raməgkiar vivi kɨmi narmamə yamə mɨne kɨsarə ye nɨpɨg əutən

Pəh khani vi vi Kughen e in Rɨm Yermaru kapətawə Yesu Kristo. In Tatə yame rɨkin rehuə tuk narmamə, mɨne In Kughen yame in nuknei norien kape nəgkiar-vivi-yen kɨmi narmamə. a  In raməgkiar vi vi kɨmi ətawə ye nɨpɨg əutən mɨnə fam kapətawə, mə kɨtawə tukharkun nəgkiar-vivi-yen kɨmi narmamə ye nɨpɨg əutən pɨsɨn pɨsɨn mɨnə yamə mɨne kamharəpɨkɨn. Kɨtawə tuksəgkiar vi vi kɨmi əriə rəmhen kɨn yame Kughen In ramor kɨmi ətawə. Nəmhəyen yame Kristo rɨmnərɨg, nəmhəyen kɨrikianə yame kɨtawə kasərɨg ai taktəkun. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, kɨtawə kasofugɨn-pən ye Kristo, Kughen raməgkiar vi vi kɨmi ətawə, kɨni norien a ramehuə mamvən mɨn tuk narmamə. b  Nɨpɨg kɨmawə yaksərɨg nəmhəyen ramuə tuk əmawə nɨpɨg yakamhani-ərhav nəvsaoyen huvə, kɨni nəvsaoyen huvə a rafəhsi-haktə nərɨgien kapəmiə mavəh mɨragh əmiə. Nɨpɨg Kughen raməgkiar vi vi kɨmi əmawə, ramor mə kɨmawə jakharkun nəgkiar vi viyen kɨmi əmiə. Kwənkwai norien a ramkuə ye nɨmraghien kapətawə, kɨni nɨpɨg nakasarə ye nɨpɨg əutən rəmhen əmə kɨn yame kɨmawə yɨmnɨsarə iran, ramasitu irəmiə mə takamharpɨn əmə ye nərer-tɨm-tɨmien. Kɨmawə yaksərəhu-pən tɨm tɨm nərɨgien kapəmawə ye Kughen mə kɨmiə taksərer tɨm tɨm. Meinai kɨtawə fam kɨsarə əmə ye narəyen kɨrikianə, kɨmiə taksarə ye nəmhəyen rəmhen kɨn yame kɨmawə yakasarə iran. Kɨni Kughen raməgkiar vi vi kɨmi əmiə rəmhen kɨn yame raməgkiar vi vi kɨmi əmawə.

Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yaksorkeikei mə takharkun huvə nɨpɨg əutən yamə mɨnə yɨmnɨsarə iran apa provins a Tarki. Nahasien ehuə mɨnə kɨmnhauə tuk əmawə, rapita nəsanɨnien kapəmawə, mamor rɨkimawə raməsɨk mə to yakhapəh nhamraghien. c  Nəfrakɨsien, kɨmawə yɨmɨsərɨg mə kɨneighan-pən ta kɨn əmawə mə jakhamhə. Mərɨg nɨpɨg əutən mɨnə a kɨmnhauə mə jakhapəh nɨsətəgtə-atukien irəmawə, mə jaksətəgtə əmə ye Kughen yame ramor narmamə yamə mɨne kɨmnhamhə khamragh mɨn. 10 Ipakə əmə yakhamhə, mərɨg Kughen rɨmɨvəh mɨragh əmawə. In rɨrkun nɨvəhsi-tayen nɨpɨg əutən mɨnə a tuk əmawə. Kɨni yakasərəhu-pən nərɨgien kapəmawə iran mə tukrɨvəhsi-ta nɨpɨg əutən mɨnə a tuk əmawə. d  11 Kɨni In mamor əfrakɨs məknakɨn nɨpɨg naksəhuak tuk əmawə. Narmamə khapsaah tuksəgnəgɨn Kughen tuk narɨmnar huvə yamə mɨne In ramor kɨmi əmawə, meinai kɨmiə nakhapsaah nakasəhuak tuk əmawə.

Narmamə kɨmnhani hah Pol, mərɨg in ramni-ərhav mə kafan norien rhuvə

12 Nar kɨrik yame rɨkimawə ramagien tukun. Ye norien yame yakasor kɨmi narmamə apnapɨg mɨnə ye tokrei tanə, mɨne kɨmi əmiə, yakasor ye swatuk yame Kughen ramhajoun. Norien kapəmawə ratuatuk əmə, maməmɨr əmə ikɨn rakhak ikɨn. Kɨni taktəkun e, ye nərɨgien kapəmawə, yakasərɨg mə yakhapəh nɨsorien nar kɨrik yame rahas. Pəh nien mə norien kapəmawə ratuatuk məknakɨn meinai yakhavəh nɨrkunien kape narmamə, mərɨg mə Kughen ramasitu irəmawə yerkin agien. 13 Yakamhani məkneikɨn meinai yɨmnhapəh nharai-pənien nəgkiarien kɨrik yame rɨskai tuk nəvhekɨnien uə tuk nɨrkunien nɨpran. Taktəkun ai nakwənharkun kəskəh nərɨgien kapəmawə, mərɨg yakorkeikei mə takhauə mharkun fam. Kɨni ye norien a, ye nɨpɨg Yesu Yermaru tukruə mɨn iran, kɨmiə taksagien tuk əmawə rəmhen kɨn yame kɨmawə jaksagien tuk əmiə. e 

Pol rɨmnarar ye nərɨgien kafan tuk nəriwəkien kafan

15 Yakharkun mə rɨkimiə ragien tuk əmawə, rɨkik rɨmnaməsɨk mə nɨpɨg yakmavən Masedonia, jakəkupən murə məm əmiə, kɨni nɨpɨg yakamtərhav Masedonia, rɨkik rɨmnaməsɨk mə jakrerɨg-pre mɨn məm əmiə. Ror məkneikɨn mə takhavəh nɨhuvəyen mɨkɨraru. Kɨni ai, rɨkik rɨmnaməsɨk mə taksasitu irak mɨsher-pən kɨn yo apa ye provins a Judia. f  17 Apa kupan, yakmə jakurə məm əmiə. Kɨni ai yɨmnarar ye nərɨgien kafak ye nɨkarɨn kape nəriwəkien kafak. ?Kɨni nakhamə ta mə yakaməgkiar apnapɨg əmə ye nəriwəkien kafak uə? Nɨkam. Nərɨgien kafak rɨpəh nɨsɨ-pənien tuk norien kape tokrei tanə, rəmhen kɨn yame narmamə kaseighan kɨn nar kɨrik mamhani hah mɨn ye nɨpɨg kɨrikianə. 18 Kughen raməfrakɨs nɨpɨg m-fam; kɨni yakamhakwasɨg kɨn norien kafan nɨpɨg yaksəgkiar kɨmi əmiə. Yakhapəh nɨsorpirh-pirh-ien nəgkiarien mir e “Ǝwəh” mɨne “Nɨkam” ye nɨpɨg kɨrikianə. 19 Kɨmasɨr Saelas
1:19Saelas, nhag pɨsɨn kɨrik e “Silvanus.”
mɨne Timoti yɨmɨrhurə mɨrhɨni-ərhav-pre Ji Kughen e Yesu Kristo tuk əmiə, kɨni In to rɨpəh nɨniyen “Ǝwəh” mɨne “Nɨkam” ye nɨpɨg kɨrikianə. Nɨkam. Nɨpɨg mɨfam, nəgkiarien kafan kɨrikianə əmə. h 
20 Ror məkneikɨn meinai nar apnapɨg Kughen rɨmɨni promes kuvhuun, iriə kɨmnhauə mɨsor nəfrakɨsien kɨn ye Yesu Kristo. Kɨni kɨtawə kamhavəh-si haktə nhag Kughen mhani-pən tukun mhamə, “Amen. Ǝwəh.” i  21 Kughen əmə ramor əmawə yaksərer tɨm tɨm ye Kristo kɨtawə-m kɨmiə. In rɨmɨrpen ətawə, 22 kɨni mɨvəh-si pə Nanmɨn kafan yerkitawə mamor nɨmtətien ye nɨmraghien kapətawə mə In, kafan e kɨtawə. Kɨni taktəkun ai, kɨtawə kwənharkun mə kafan promes mɨnə tukhauə mɨsor nəfrakɨsien kɨn tuk nɨpɨg kɨrik ye nɨmraghien kapətawə. j 

23 Kɨni yakvəh kwəsu ye nhag Kughen mə yɨmnəpəh nɨrerɨg-pre-mɨn-ien Korin məm əmiə meinai to yakpiurə, mɨpiəgkiar skai pre kɨmi əmiə, kɨni moriah əmiə. 24 Pəh nien mə yaksarkut tuk nehuəyen irəmiə mə jakhavəhsi-pre əmə nəgkiarien kɨmiə əmiə mə taksəri-pən, mərɨg kɨmiə nakwəsərer tɨmtɨm ta ye nhatətəyen kapəmiə. Kɨni kasor wok kwis kɨtawə-m kɨmiə mə rɨkimiə tukragien. k 

Copyright information for `NWI