Colossians 1

Pol rɨmɨrikakun kafan nəgkiarien

  • Yo Pol, Kughen rɨmɨrpen-ta yo mə yo aposol kɨrik kape Yesu Kristo. Kɨmru piautawə Timoti
kɨmru yakarərai mwher-pre kɨn kɨmi əmiə narmamə kape Kughen apa Kolosi. Kɨmiə e piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə ye Kristo yame nakshatətə tɨmtɨm iran. Kɨmru yakawəhuak mə nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen kape Rɨmtawə Kughen In tukraməkeikei marə yerkimiə.

Pol ramni vi vi Kughen tuk nəmə Kolosi

Nɨpɨg yakasəhuak tuk əmiə kɨmi Kughen e rɨm Yesu Kristo Yermaru kapətawə, nɨpɨg mɨfam yakamhani vi vi In tuk kafan wok ye nɨmraghien kapəmiə, meinai yɨməsərɨg mə kapəmiə nhatətəyen ramskai tuk Yesu Kristo, mɨne norkeikeiyen kapəmiə ramvən tuk narmamə kape Kughen mɨnə. a  Nhatətəyen mɨne norkeikeiyen kapəmiə ror məkneikɨn meinai nakharkun huvə mə Kughen tukrɨvəhsi-pre naha nhagɨn kɨmi əmiə yame In rɨmnor apnəpeinə-ta iran apa ye rao ye neai. Nakwəsərɨg ta narɨmnar mɨnə e ye nəgkiarien əfrakɨs, in e nəvsaoyen huvə kape Yesu Kristo. Ikɨn mɨnə ye tanɨmtanə mɨ-fam, nəvsaoyen huvə e ramuə mamor kwənkwan mamor vi nɨmraghien kape narmamə. b  Kɨni nəvsaoyen huvə e rɨnor məknakɨn ye nɨmraghien kapəmiə rɨrikakun ye nɨpɨg yame kɨmiə nɨmɨsərɨg nəgkiarien əfrakɨs kape nɨhuvəyen kape Kughen mharkun. In e kwən e Epafras ruɨni ta nəgkiarien e tuk əmiə. In yermamə huvə kɨrik yame ravəh nəgkiarien kapəmru, mamərer tɨmtɨm tuk norien wok kape Kristo kɨni mamasitu mɨn irəmiə. In məvsao-pə kɨmi əmru kɨn norkeikeiyen kapəmiə yame Nanmɨn kape Kughen rɨvəhsi-pre kɨmi əmiə. c 

Ror məkneikɨn mə rɨrikakun ye nɨpɨg kɨmawə yɨmɨsərɨg nəvsaoyen kɨn əmiə, yaksəhuak ye nɨpɨg mɨfam tuk əmiə. Mɨsaiyoh Kughen mə Nanmɨn kafan tukrɨkwar irəmiə, nakharkun rɨkin, mɨvəhsi-pre mɨn nɨrkunien ehuə kɨmi əmiə. d  10 Yakasəhuak məkneikɨn mə kɨmiə takharkun nɨsiaiyen Yermaru kapətawə ye nɨmraghien kapəmiə, pəh rɨkin tukragien tukun. Mə nɨmraghien kapəmiə tukraurə mamor kwənkwan rhuvə tuk wok m-fam kape Kughen yamə mɨne nakasor. Kɨni pəh Kughen tukrasitu irəmiə mə takharkun huvə mɨn In. 11 Yakasəhuak mə nəsanɨnien ehuə kape Kughen tukror əmiə naksəusɨk-əusɨk ye nɨpɨg nahasien ramuə tuk əmiə. Pəh taksərer tɨm tɨm, kɨni nərɨgien kapəmiə tukrəpomh, kɨni pəh rɨkimiə tukramagien əmə, e  12 kɨni pəh takamhani vi vi Kughen Rɨmtawə meinai In rɨmnor əmiə naksatuatuk mə takharkun nɨsarəyen ye rao ye neai, aikɨn ramraan ghan əmə ikɨn, kɨmiə mɨne kwajikovə mɨnə fam kape Kughen, iriə e narmamə kape Kughen mɨnə. f  13 Kughen rɨmnor məknakɨn ye nɨpɨg rɨmɨrəhsi-ta ətawə ye narmaruyen kape Setan yame ramarə ye nəpɨgnapien mɨvəhsi-pə ətawə ye narmaruyen kape Tɨni keikei g  14 yame rɨmnarpɨn nɨmraghien kapətawə, kɨni mɨrɨsɨn ətawə ye narpɨnien kape təvhagə hah. h 

Yesu Kristo In yerpɨrɨg rapita narɨmnar m-fam

15 Ji Kughen yame narmamə kɨmɨsəm, In rəmhen əmə kɨn Rɨmni yame kɨtawə khapəh nɨsəmien.
Kupən kupən əgkəp, nɨpɨg nɨmoptanə mɨne neai mɨne narɨmnar fam kɨmnamharkək hanə, mərɨg Tɨni, In rɨnarə rerɨn ta. Ror məkneikɨn mə In nɨrmɨn nupan ye narɨmnar mɨnə fam. i 
16 In yerpɨrɨg meinai In rɨmnor narɨmnar m-fam ye tanɨmtanə, mɨne neai, narɨmnar yame kaməm əriə mɨne yamə mɨne kɨpəh nəmien əriə, iriə e agelo mɨnə, mɨne yarmhə mɨnə, mɨne nanmɨn has mɨnə, mɨne yermaru mɨnə fam.
In rɨmnor narɨmnar fam; kɨni narɨmnar fam, kafan əmə.
17 Kwasɨg ikɨn narɨmnar m-fam ramswin, kɨni In rɨnarə rerɨn ta. j 
Narɨmnar mɨfam ramswin meinai In raməpkəfugɨn əriə.
18 Kɨni In əmə ramərer əkupən ye niməhuak. In kapən kapə niməhuak. Kɨni nəməhuak mɨnə, iriə nɨpran.
In nuknei niməhuak. In e, In yermamə yame rɨmnəkupən mɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan mamarə rerɨn.
Ror məkneikɨn mə In yerpɨrɨg ye narɨmnar m-fam. k 
19 Meinai Kughen rɨkin ragien pɨk mə nɨmraghien mɨne nəsanɨnien m-fam kafan ramswin mɨn ye Kristo, l 
20 mə tukrərəhu-pə nəmərinuyen ye nɨpɨg nɨtaw Kristo rɨmnaiyu ye nai kamarkwao kɨn. Kɨni narmamə, mɨne nar mɨragh mɨnə, mɨne agelo mɨnə, mɨne narɨmnar fam kwənharerɨg-pə fam mɨn ye kwermɨn. m 
21 In apa kupən, kɨmiə nɨmɨsərer isok tuk Kughen. Nərɨgien mɨne norien kapəmiə rahas pɨk, naksor tɨkmɨr kɨmiə Kughen. n  22 Mərɨg taktəkun ai, Kughen rɨmnor əmiə nakwənhauə mɨsor kɨrikianə kɨmiə min ye nɨmhəyen kape Kristo yame nɨpran rɨmnəker ye nai kamarkwao kɨn. Kughen rɨmnor məkneikɨn mə tukrɨvəh əmiə nakhauə ipakə tukun, naksatuatuk ye nɨmrɨn, norien has kapəmiə rɨrkək, kɨni nar has kɨrik rɨrkək irəmiə yame to Kughen rɨni-hah əmiə tukun. o  23 Narɨmnar mɨnə e tukror məkneikɨn tukmə naksarer tɨm tɨm ye kapəmiə nhatətəyen ye Yesu. Nɨmɨsərɨg nəvsaoyen huvə yame ramhajoun narɨmnar yame Kughen tukror kɨmi əmiə apa ye rao ye neai, kɨni kapəmiə nətərɨgien tukraməkeikei marer tɨmtɨm ye narɨmnar mɨnə e. Nəvsaoyen huvə e, yame nakwəsərɨg ta, kamhani-ərhav ikɨn mɨnə ye tanɨmtanə. Kɨni Kughen rɨmnokrən kɨn yo, Pol, mə jakni-ərhav mɨn.

Pol in ramasitu ye niməhuak

24 Rɨkik ragien mə yakərɨg nəmhəyen ye nɨprak tuk nasituyen irəmiə. Kristo rɨmnərɨg nəmhəyen ye nɨpran mə niməhuak tukrurə. Kɨni ye swatuk kɨrikianə əmə mɨn, yo mɨn yakərɨg nəmhəyen ye nɨprak tuk Kristo, in e niməhuak, mə tukrurə mɨskai. 25 Kughen əmə rɨvəhsi-haktə yo mə jakor wok ye niməhuak kafan. Kɨni taktəkun ai, yakɨrkun nasituyen irəmiə tuk wok yame Kughen rɨmnərəhu-pə ye kwermɨk. Kafak e wok mə jakamni-ərhav nəgkiarien m-fam kape Kughen pəh nakharkun huvə 26 nərɨg-məniwən-ien kape Kughen yame rɨnamerkwaig tuk kaha mɨnə mɨne rao mɨnə kupən. Mərɨg taktəkun ai In rɨmnhoprai nɨpran kɨmi kafan narmamə mɨnə. p  27 Kughen rɨmə tukrhajoun narmamə mɨfam mə nəgkiarien kafan ramni mə In tukrɨvəhsi-pən nɨhuvəyen rɨpsaah kɨmi əmiə narmamə yamə mɨne pəh nien mə kwənərəus kape Isrel. Nəgkiarien kafan ramni mə Kristo ramarə yerkimiə, in e nakharkun nɨniyen nəfrakɨsien mə takhavəh nɨmraghien rerɨn.

28 Kɨni kɨtawə kamhani-ərhav Kristo kɨmi narmamə m-fam. Masəvhag kɨmi əriə, mamhasɨg ihaktə rɨkiriə ye nɨrkunien fam kapətawə, mə narmamə mɨnə fam tukhauə ye nɨmrɨ Kughen, masofugɨn-pən ye Kristo, mhaurə mɨsehuə ye nhatətəyen kapəriə. 29 Yakamarkut pɨk tuk nar e, kɨni nɨpɨg m-fam yakamor wok ye nəsanɨnien ehuə kape Kristo yame ravəhsi-pə kɨmi yo. q 

Copyright information for `NWI