Galatians 1

Pol ramokrən huvə irəriə

  • Piak mɨne nowinɨk yamə mɨne naksəhuak yerkwanu pɨsɨn pɨsɨn mɨnə apa provins Galesia. Yo Pol, yo aposol kɨrik kape Kughen, yakamrai nəkwəkwə e mamher-pre kɨn kɨmi əmiə. Yo mɨne piautawə mɨnə tɨksɨn yamə mɨne kasəhuak eikɨn e yaksorkeikei mə jakhani rhuvə pre tuk əmiə. Yo e yermamə yame Yesu Kristo mɨne Tata Kughen kɨmɨrəvəhsi-haktə yo mə yo aposol kapəriu. Kughen e in e yame rɨmɨvəh mɨragh Yesu ye nɨmhəyen kafan. Pəh nien mə yermamə apnapɨg əmə kɨrik yame rɨmɨvəhsi-haktə yo, mərɨg Kughen.
Pəh Kughen e Rɨmtawə mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə iriu tukwautə-pre kɨn nɨhuvəyen kapəriu kɨmi əmiə kɨni mwərəhu-pre nəmərinuyen raməmɨr tuk əmiə. Yesu Kristo rɨmneighan atuk kɨn nɨmraghien kafan mə tukrɨmhə tuk norien has kapətawə, kɨni mɨvəhsi-ta ətawə ye norien has mɨnə mɨne nətərɨgien has mɨnə kape tokrei tanə. In rɨmamhə meinai Tata Kughen rɨmnorkeikei mə tukror məkneikɨn. 1:4 Gal 2:20 Ror pən, rhuvə mə kɨtawə tuksəgnəgɨn Kughen kapətawə mamhavən, mhapəh nɨsorien infamien. Amen.

Nəvsaoyen Huvə, kɨrikianə əmə

Yakakur pɨk tuk əmiə meinai Kughen rɨpiokrən pə pə əmə kɨn əmiə kwuse, mɨvəhsi-pre apnapɨg əmə nɨhuvəyen kape Yesu kɨmi əmiə, mərɨg taktakun ai nɨmɨsəpəh Kughen, mɨsap, mhakwasɨg kɨn nəgkiarien eikuə yamə mɨne pəh nien mə Nəvsaoyen Huvə kape Kughen. Narmamə tɨksɨn kamhaukreikɨn Nəvsaoyen Huvə kape Kughen mamhani nar pɨsɨn, mhani mhamə in e nəvsaoyen huvə, mamhavi karɨn nətərɨgien kapəmiə tukun, masor əmiə naksətəwao. a  Mərɨg nar apnapɨg tukmə kɨmawə, uə agelo kɨrik kape rao ye neai ramni-ərhav nəgkiarien pɨsɨn kɨrik mɨn, yame rɨpəh nəmhenien kɨn yame yɨmɨni-ərhav-pre ta tuk əmiə kupan, pəh Kughen tukrɨvəh-sipən in ye nap ehuə. b  Yakwənhani-pre ta, mərɨg yakmə jaksɨm atuk mɨn mamni mə tukmə yermamə kɨrik ramni-ərhav nəgkiarien pɨsɨn yame rɨpəh nəmhenien kɨn Nəvsaoyen Huvə yame nakwənharkun ta, pəh Kughen tukrɨvəh-si pən in ye nap ehuə.

10 Kafak nəgkiarien e in rɨskai, kɨni nar apnapɨg əmə tukmə narmamə tɨksɨn rɨkiriə rɨpəh nagienien tuk yo, meinai yakorkeikei əmə mə Kughen rɨkin tukragien tuk nəgkiarien kafak. Tukmə yakaməgkiar əmə mə narmamə tɨksɨn rɨkiriə tukragien tuk yo, to rɨpəh norien mə yo yorwək əfrakɨs kɨrik kape Kristo. c 

Kughen rɨmnokrən kɨn Pol

11 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yakorkeikei mə jakni-pre atuatuk kɨmi əmiə mə Nəvsaoyen Huvə yame yakavəhsi-ərhav nɨpɨg mɨfam pəh nien mə nar kɨrik yame ramsɨ-pən ye nətərɨgien kape narmamə əmə. d  12 Kɨni Nəvsaoyen Huvə e, pəh nien mə yermamə kɨrik rɨmɨvəhsi-pə kɨmi yo, mamhajoun yo kɨn, mərɨg Yesu Kristo əmə In rɨmnor əpu kɨn kɨmi yo.

13 Kɨmiə nakwənharkun ta norien yamə mɨne yɨmnor kupan ye nɨpɨg yɨmɨkwasɨg kɨn nhatətəyen kape nəmə Isrel mɨmə jakhopni fam narmamə kape Yesu, moriah fam niməhuak mɨnə, kɨni mor narpɨnien əusɨk-əusɨk kɨmi əriə. e  14 Ye nɨpɨg a yo yɨmnamərer tɨm tɨm tuk nuknei norien kape nəmə Isrel, yame kafak kaha mɨnə kɨmɨshajoun yo kɨn kupan. Yakɨrkun mɨn rapita mɨn yo mɨnə tɨksɨn yame yɨmɨsarha kwis kwis. f 

15 Yɨmnoriah pawk kafan narmamə mɨnə, mərɨg Kughen rɨkin rehuə tuk yo. Kupan, nɨpɨg yɨmnaməmɨr hanə ye tɨp nɨsɨnɨk, Kughen ruɨrpen ta yo. Kɨni rɨmauə ye nɨpɨg atuatuk kafan, kɨni In rɨmnokrən kɨn yo mə jakuə kafan atuatuk yermamə. g  16 Kɨni məhitə ye nɨrkunien kafak mhajoun yo kɨn Tɨni Yesu, mə jakɨrkun huvə In, kɨni mɨvən mɨpiəvsao-ərhav kɨn Nəvsaoyen Huvə kafan kɨmi narmamə yamə mɨne pəh nien mə nəmə Isrel. Ye nɨpɨg a, yɨmɨpəh nɨvənien məm yermamə kɨrik mə tukrhajoun yo kɨn Nəvsaoyen Huvə e. 17 Kɨni yɨmɨpəh nɨvənien apa Jerusalem mə jakəm narmamə yamə mɨne kɨmɨvəhsi-haktə əriə kupan mə iriə aposol mɨnə. Yɨmɨpəh nɨvənien mə iriə tukshajoun yo kɨn Nəvsaoyen Huvə kape Yesu. Ye nɨpɨg a, yo yɨmnəsok pihiu mɨvən ikɨn kɨrik kamni kɨmə Arebia, kɨni mamarə, mɨrerɨg-pə mɨn mɨvən apa yerkwanu a Damaskes. 18 Mamvən, mamvən meriaji newk kɨsisər kɨmɨrhuə mɨrhɨvən ta, kɨni yo yɨmnarə mɨrerɨg-pən mɨn Jerusalem mə jakəm Pita
1:18 Gris ramni mə nhag aposol a “Sefas.”
. Kɨni yɨmɨpəh narəyen aikɨn ror tu. Yɨmɨwarə mɨrəvəh əmə nɨpɨg fiftin. i 
19 Kɨni ye nɨpɨg a, yɨmnəm əmə Jemes, naorahi Yesu Yermaru, mərɨg yɨmɨpəh nəmien aposol mɨn kɨrik. 20 Yakavəh kwəsu ye Kughen mə nəgkiarien yame yakamni in nəfrakɨsien.

21 Yɨmɨpəh narəyen rapomh pɨk apa faktə Jerusalem. Kɨni kwasɨg ikɨn, yɨmɨvən apa tanə Siria mɨne Silisia. Kɨni ye nɨpɨg a, narmamə yamə mɨne kasəhuak kɨmi Kristo yerkwanu pɨsɨn pɨsɨn mɨnə apa provins a Judia, kɨmnhapəh nɨsəmien yo, mɨseinein nɨmrɨk. j  23 Mərɨg kɨmnasərɨg əmə nəvsaoyen kɨrik mə, “Yermamə kɨrik e rɨmauə, in kapətawə tɨkmɨr. In rɨmoh ətawə tuk nəhuakien, mamoriah nɨmraghien kapətawə, kɨni mamarkut mə tukroriah mɨn kapətawə nhatətəyen. Mərɨg taktakun ai, in mɨn ramni-ərhav nhatətəyen e.” 24 Kɨmɨsərɨg mhani vi vi Kughen tuk narɨmnar yamə mɨne In rɨmnor ye kafak nɨmraghien.

Copyright information for `NWI