Hebrews 1

Kristo rɨmnor əpu Kughen kɨmi ətawə

Apa kupan, Kughen rɨmɨvəhsi-pən nəgkiarien kafan kɨmi profet mɨnə ye nɨpɨg pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, mɨne swatuk pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, kɨmnhani-pən tuk rɨptawə mɨnə. Mərɨg taktakun ai kɨtawə kwəsəviə-pən tuk Nɨpɨg Kwasɨg, kɨni Kughen raməgkiar atuatuk əmə kɨmi ətawə kɨn Tɨni. Tɨni a Kughen rɨmɨrpen in mə tukror neiai mɨne tokrei tanə, mɨrpen In mə tukmə ror infamien, narɨmnar fam, rəmɨr tukun. a  Tɨni e In nɨkhakien kape nɨhuvəyen mɨne nəsanɨnien kape Kughen. b  In rhai atuatuk rɨmni ye narɨmnar fam. c  In mampɨk ətərəkɨn narɨmnar fam ye nəsanɨnien kape nəgkiarien kafan. d  Nɨpɨg In rɨmamhə tuk nəspir-tayen norien has kapətawə, e  In rɨmavən ye rao ye neai məkwətə-pən ye nɨkar Kughen Yermaru matuk. f 

Ji Kughen e In yerpɨrɨg rapita agelo mɨnə

Kughen rɨmɨvəh-si haktə Tɨni e, kɨni In yerpɨrɨg rapita agelo mɨnə rəmhen kɨn mə nhag e yame Kughen rɨvəhsi-pən kɨmin in yerpɨrɨg rapita nhag agelo mɨnə fam. g  Kughen rɨpəh nɨni-pənien tuk agelo kɨrik kafan mɨmə,

“Ik narɨk.
Taktakun ai yakwauə rɨmɨm atuatuk.” h 
Mərɨg in rɨmnəgkiar məknakɨn kɨmi Yesu. Kɨni Kughen rɨpəh nɨni-pənien tuk agelo kɨrik mɨmə,

“Yo rɨmɨm atuatuk,
kɨni ik nakuauə narɨk.” i 
Mərɨg In raməgkiar məknakɨn kɨmi Yesu.
Meinai nɨpɨg Kughen rɨmnher-pən kɨn Nɨmrɨn Nupan kafan ruə ye tokrei tanə, kɨni In mamni mɨmə,

“Pəh agelo m-fam kafan tuksəgnəgɨn In.” j 

Nɨpɨg Kughen raməgkiar ye nɨkarɨn kape agelo mɨnə mamni mɨmə,

“Yo yakamor kafak agelo mɨnə kɨsəmhen kɨn nɨmətag yame ramavən ikɨn mɨnə fam, mamor kafak wok.
Iriə kɨsəmhen kɨn nap.” k 
Mərɨg In raməgkiar kɨmi Tɨni mɨmə,

“Kughen, kafam narmaruyen tukraməmɨr rerɨn, infamien rɨkək.
Nakamehuə ye narmamə ye norien yame ratuatuk.
Ik nakorkeikei əmə natuatukien
maməməkɨn norien iko iko mɨnə.
Ror pən, Yo e, kafam atuatuk Kughen,
Yo yakamərəhu kupan ik, kɨni ik yerpɨrɨg rapita ik mɨnə tɨksɨn.” l 
10 Kɨni Kughen ramni-pən mɨn tukun mɨmə,

“Yermaru. Ye nɨrikakunien, Ik nɨmnor tanɨmtanə,
Kɨni Ik nɨmnor narɨmnar fam yamə mɨne kasəmɨr-pən ye neai kɨn kwermɨm.
11 Narɨmnar fam mɨnə e tukharkək,
kɨsəmhen kɨn neipən yame tukrəmətɨt,
mərɨg Ik takamarə kape rerɨn.
12 Takarakikɨn narɨmnar fam ye tokrei tanə mɨne ye neai rəmhen kɨn yame yermamə ramarakikɨn neipən mətɨt.
Takukreikɨn narɨmnar fam rəmhen kɨn yame yermamə raməviruə kɨn neipən.
Mərɨg Ik nakpəh nəviruəkɨnien,
Kɨni Ik nakamarə kape rerɨn.” m 
13 Kɨni pəh nien mə agelo e yame Kughen rɨmɨni-pən nəgkiarien tukun e mɨmə,

“Ik əkwətə-pə ye kwermɨk matuk,
Meriaji nɨpɨg jakor ik takehuə ye tɨkmɨr kafam mɨnə.” n 
14 Mərɨg agelo mɨnə, iriə yorwok mɨnə əmə. Iriə nanmɨn yamə mɨne Kughen ramher-pə kɨn mə tuksarha huvə tuk narmamə yamə mɨne In ravəh mɨragh əriə.

Copyright information for `NWI