Hebrews 6

Ror məknei, rhuvə mə kɨtawə tukasəkeikei mɨsarkut pəh rɨkitawə rɨmruə; pəh khapəh nharerɨg-pənien tuk nuknei a  nhajounien kape Nəgkiarien Huvə kape Yesu Kristo yame kwəsərɨg ta. To khapəh nhavirəkɨn-əməyen nuknei nimə nɨpɨg m-fam. In e, tukhapəh nhani-əməyen mə narmamə tukasəkeikei mɨsəpəh swatuk yame ramkɨr-pən əriə ye nɨmhəyen, b  mamhani nəfrakɨsien ye Kughen. Kɨni pəh khapəh nɨshajounien nar kɨrikianə əmə rəmhen kɨn baptaes, uə norien kape nərəhu-pənien kwermɨ jir ye kapən kapə yermamə məhuak tukun, uə nɨpɨg yame narmamə tukhamragh mɨn ye nɨmhəyen kapəriə, uə nɨpɨg yame Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien rerɨn kɨmi narmamə. Nɨkam. Pəh Kughen tukrasitu irətawə mor ətawə kharkun fam.

Mərɨg narmamə tɨksɨn kwənhauə ta ye nɨkhakien, c  mwəsən əsɨgəvɨn ta nəvɨgɨnien yame ramsɨ-pən ye rao ye neai, d  mɨnhavəh ta Nanmɨn kape Kughen yerkiriə e  mɨne nɨhuvəyen ye Nəgkiarien kape Kughen, f  mwəsəm ta nəsanɨnien kape narmaruyen kape Kughen yame tukrɨpiuə, məkneikɨn, mhamɨr mɨsəpəh. Kɨni swatuk rɨrkək tuk əriə tuk nararien ye nərɨgien kapəriə tuk nɨrerɨg-pəyen tuk Kughen. g  Meinai iriə kwəsəri-pən swatuk kɨrikianə kape narmamə yamə mɨne kɨmɨsəsɨk-pən Ji Kughen ye nai kamarkwao kɨn, mɨsarh iakei iran ye nɨmrɨ mɨrh.

Nɨmoptanə yame ravəhs-huvə nəhig yame ramɨp nɨpɨg m-fam, mamor nəvɨgɨnien ramor kwənkwan, nɨmoptanə a ravəh mɨragh narmamə yamə mɨne kasəsim aikɨn a. Kɨni Kughen ravəhsi-pən nɨvhuəyen iran. Mərɨg nɨmoptanə yame nar huvə kɨrik rɨkək iran, mamor əmə kapɨr-iapɨr mɨne mənvhirɨk has mɨnə, nɨmoptanə a rɨpəh nɨhuvəyen tuk nar kɨrik. Kughen ravəhsi-pən nahasien iran, kɨni tuk Nɨpɨg Kwasɨg, tukrɨvaan əru.

Eh, kɨmiə yame yaksorkeikei pɨk əmiə. Nar apnapɨg mə yaksəgkiar məknakɨn kɨmi əmiə, mərɨg yakharkun huvə mə kɨmiə nakhapəh nɨsəmhenien kɨn nɨmoptanə has a. Yakharkun huvə mə kɨmiə nakamhavəh narɨmnar mɨnə e yame rhuvə rapita, yame Kughen ravəhsi-pre kɨmi əmiə meinai In rɨmɨvəh mɨragh əmiə. 10 Kughen tukrɨpəh nərukɨnien wok yamə mɨne nɨmnasor, meinai Kughen, kafan norien ratuatuk əmə nɨpɨg m-fam. Kɨni In tukrɨpəh norien nar apnapɨg ye norien huvə kape norkeikeiyen yame nɨmɨsor kɨmin, masor ai taktakun, nɨpɨg naksasitu ye kafan narmamə mɨnə. h  11 Yaksorkeikei mə kɨmiə m-fam takharpɨn ye norkeikeiyen yame nakasor mamhavən infamien rɨkək, mə takhavəh nar yame naksərəhu-pən tɨm tɨm nətərɨgien kapəmiə iran. i  12 Yakhapəh nɨsorkeikeiyen mə kɨmiə taksarpah, mərɨg yaksorkeikei mə takhavəh norien j  kape narmamə yamə mɨne kɨmɨsaiyu kupan. Iriə kɨmɨshatətə tɨm tɨm ye Kughen kɨni masor nətərɨgien kapəriə rapomh. k  Masor məknakɨn, taktakun ai, iriə kwənhavəh ta narɨmnar yamə mɨne Kughen rɨmɨrpen ta mə kapəriə. l 

Promes yame Kughen ramni raməmɨr rerɨn

13 Nɨpɨg Kughen rɨmɨni-pən promes tuk Ebraham, nhag kɨrik mɨn rɨkək yame tukrɨvəh kwəsu iran, meinai nhagɨn Kughen In yerpɨrɨg pɨk rapita nhag mɨnə fam. Ror pən rɨmɨvəh atuk əmə kwəsu ye nhagɨn mɨmə,

14 “Yo jakvəhsi-pre kafak nɨvhuəyen kɨmik, rehuə.
Yo jakor kafam kwənərəus tukrɨpsaah.” m 
15 Meinai Ebraham, kafan nətərɨgien rapomh, in rɨmɨwhin mɨvən meriaji nɨpɨg rɨmɨvəh narɨmnar yamə mɨne Kughen rɨmɨrpen ta mə tukrɨvəhsi-pən kɨmin. n 

16 Nɨpɨg yermamə ravəh kwəsu ye nhag yemehuə kɨrik kafan, kɨni kwəsu a ramərkɨs kafan nəgkiarien rɨpam. Kɨni narmamə tukasəkeikei mamhani nəfrakɨsien ye kafan nəgkiarien. To khapəh nɨsotgoh-mɨnien tukun. o  17 Ye swatuk kɨrikianə əmə mɨn, Kughen rɨmɨvəh atuk kwəsu ye nhagɨn p  meinai In rorkeikei mə tukror narmamə yamə mɨne tukhavəh narɨmnar yame In rɨmɨrpen əriə mə tukharkun huvə mə kafan nətərɨgien tukrɨpəh nukreikɨnien tuk nɨpɨg kɨrik. q  18 Kughen ravəh kwəsu məkna mə tukrɨvəhsi-haktə nətərɨgien kapətawə, yamə mɨne kɨmɨsaiyu ətgɨn In. Kɨni pəh kɨtawə tukharaptərəkɨn tɨm tɨm norien a yame Kughen rɨmɨvəhsi-pə ta kɨmi ətawə, mə kɨtawə tuksətɨgtə ye promes mɨnə kafan. Nɨpɨg tukmə Kughen rɨmɨrpen nar kɨrik mə tukror, mɨvəh kwəsu tukun, to rɨpəh mɨn nukreikɨnien tuk nɨpɨg kɨrik, meinai,

“Kughen to rɨpəh neikuəyen nɨpɨg kɨrik.” r 

19 Kɨtawə kwəsərəhu-pən tɨm tɨm kapətawə nətərɨgien mə tukhavəh narɨmnar mɨnə a, ror məkneikɨn mə in rəmhen kɨn angka kɨrik yame ravi tɨm tɨm kapətawə nɨmraghien, s  mə nar kɨrik tukrɨpəh nəsuə-əsuəyen kɨn mɨvi ta ətawə. Rəmhən əmə mə angka e raməmɨr hanə apa Ikɨn Ramərhakə Ikɨn, apa ye rao ye neai, ikɨn neipən raməker əswasɨg ikɨn. t  20 Ikɨn a, Yesu rɨmavən atuə kɨn kapətawə ikɨn, mə tukrəhitə ye swatuk kapətawə. u  In ruauə ta rəmhen kɨn hae pris, v  rəmhen əmə kɨn pris e Melkisedek w  kupan. Kɨni In ravəh wok e kape rerɨn.

Copyright information for `NWI