John 13

Yesu rɨmneiwaiyu rəmhen kɨn yor wok kɨrik, məkwi nɨhu narmamə kafan mɨnə kɨn nu

Rɨnor nɨpɨg atuatuk kape nəmə Isrel tuk norien lafet kape Pasova. Kɨni Yesu ruɨrkun mə kafan nɨpɨg ruauə ta mə tukrəpəh kafan nɨmraghien ye tokrei tanə mɨvən mamarə iriu Rɨmni Kughen. Nɨpɨg m-fam In rorkeikei pɨk kafan narmamə yamə mɨne kɨsarə ye tokrei tanə, kɨni mərɨg taktakun ai in ramhajoun norkeikeiyen mɨnə fam kafan kɨmi əriə. a  Rɨnamenaiyu, kɨni Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə kɨnasəvɨgɨn. Kɨni Setan rɨmɨvəhsi-pən vəh-si-pən ta kɨmi Judas ji Saemon Iskariot, mə tukreighaan-pən kɨn Yesu ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafan. Yesu rɨmɨrkun mə Tata Kughen rɨmnərəhu-pən ta narɨmnar fam ye kwermɨn, kɨni muɨrkun mɨn mə In rɨmasɨ-pən ye Kughen, kɨni tukrɨpirerɨg-pən mɨn tuk Kughen. b  Məkneikɨn, rhekɨmter, mɨrəhsi-ta kafan kot, kɨni mətəut kɨn neipən kɨrik. Kɨni mɨrəh besin kɨrik, mɨruk-pən nu iran. Kɨni mɨvən mokwi nɨhu kafan kɨn narmamə mɨnə. Məspir nɨhuriə kɨn neipən yame rɨmnətəut kɨn.

Mor məknakɨn, mɨvən meriaji-pən Saemon Pita, kɨni Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “Yermaru. ?Rhawor? Rɨpəh nəmhenien mə Ik takəkwi nɨhuk kɨn nu.”

Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Ik nakpəh nɨrkunien nɨprai nar e yakamor ai taktakun. Mərɨg tuk nɨpɨg kɨrik, takpirkun nɨpran.”

Kɨni Pita ramni-əhu In mɨmə, “Nɨkam. To nakpəh nəkwi-əfrakɨsien nɨhuk tuk nɨpɨg kɨrik.”

Mərɨg Yesu rɨmə, “To yakpipəh nəkwiyen nɨhum, ik nakpəh nuəyen kafak yermamə.”

Kɨni Saemon Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “Yermaru. Tukmə ror məkneikɨn, kɨni takpəh nəkwi-əməyen nɨhuk, mərɨg əkwi mɨn kapək kapə mɨne kwermɨk.”

10 Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Nɨkam. Narmamə yamə mɨne kwəsar ta, kwəshawən. To khapəh nɨsar-mɨn-ien. Mərɨg Yo jakaməkeikei məkwi əmə nɨhum. Kɨmiə nakwəshawən ta. Mərɨg pəh nien mə kɨmiə fam. c  11 Yesu ruɨrkun mə iriə pa nhagɨn tukreighaan-pən kɨn in ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafan. Ror pən, In rɨmɨni mɨmə, “Pəh nien mə kɨmiə fam nakwəshawən.”

12 Kɨni Yesu rɨmnəkwi fam əriə, mɨvən mɨvəh-si-pən kafan kot, mɨvən məkwətə-pən ye kwənmhaan yame rɨnamkwətə-pən ikɨn. Mamaiyoh əriə mɨmə, “?Kɨmiə nakharkun nɨprai nar e yɨmnor irəmiə ai taktakun uə? 13 Kɨmiə naksokrən kɨn Yo mə Yhajoun mɨne Yermaru, kɨni ratuatuk. Meinai nəfrakɨsien mə Yo Yhajoun kapəmiə mɨne kapəmiə Yermaru. 14 Meinai nar apnapɨg Yo e kapəmiə Yermaru mɨne Yhajoun kapəmiə, mərɨg yɨmnəkwi nɨhumiə, kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, kɨmiə mɨn takasəkeikei masəkwi nɨhumiə mɨnə. d  15 Yo yɨmnor mhajoun əmiə kɨn, mə takasor əmə norien kɨrikianə əmə irəmiə mɨnə. 16 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə yorwok kɨrik to rɨpəh nehuəyen rapita kafan yemehuə; kɨni yermamə yame ravəh nəgkiarien mameriwək to rɨpəh napitayen yermamə yame ravəhsi-pən nəgkiarien kɨmin. e  17 Taktakun ai, kɨmiə nakwənharkun huvə nar e. Ror pən, tukmə nakasor məkneikɨn irəmiə mɨnə, Kughen tukrɨvəhsi-pre nɨhuvəyen kɨmi əmiə. f 

18 “Mərɨg pa rɨmə yakamni əmiə m-fam. Yakɨrkun əmiə mə nɨ-pa mɨnə e yakmɨrpen əriə. Mərɨg nəgkiarien e kape Nəkwəkwə kape Kughen tukraməkeikei muə mor nəfrakɨsien kɨn yame ramni mə,

“‘Yermamə yame jakwən kwis bred kɨmru min,
in tukrukreikɨn-pə nɨmeitaan kɨmi Yo, muə tɨkmɨr kafak.’ g, h 
19 Yakamni-pre tuk əmiə, mə narɨmnar mɨnə e rɨpəh hanə nɨtərhav-pəyen; mərɨg nɨpɨg tukmə khatərhav-pə, takhani nəfrakɨsien irak, mə Yo e Kristo.

20 “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə tukmə yakher-pən kɨn yermamə kɨrik tuk nəvsaoyen kɨn kafak nəgkiarien kɨmi narmamə, kɨni narmamə rɨkiriə ragien tukun, rəmhen əmə kɨn yame rɨkiriə ramagien tuk Yo. Kɨni tukmə narmamə rɨkiriə ragien tuk Yo, rəmhen əmə kɨn yame rɨkiriə ragien tuk Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo.” i 

Yesu rɨmɨni-ərhav mə Judas tukreighaan-pən kɨn in ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafan

(Mat 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)

21 Nɨpɨg Yesu rɨmɨni nəgkiarien a, rɨkin rəmhə, kɨni In mɨmə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə kɨmiə kɨrik irətawə tukreighaan-pən kɨn Yo ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafak.”

22 Kɨni kafan narmamə mɨnə kɨsarha-pən mɨsəm əriə mɨnə. Rɨkiriə raməsɨk mə, “?Ramni pa?” 23 Kɨni iriə kɨrik, yame Yesu rorkeikei pɨk, ramkwətə ipakə əmə tukun. 24 Kɨni Saemon Pita rəsiwən-apsapɨs-pən kɨmin mɨmə, “Aiyoh-pən-ru In mə pa nhagɨn e ramni.”

25 Kɨni kwən a rɨmneiwaiyu-pən ipakə tuk Yesu maiyoh In mɨmə, “Yermaru. ?Pa e nhagɨn?”

26 Kɨni Yesu rɨmə, “Kwən a in e yame jakakapɨr bred meires ye sup mɨvəh-si-pən kɨmin.” Məkneikɨn In rəkapɨr bred, meires ye sup, mɨvəh-si-pən kɨmi Judas, ji Saemon Iskariot. 27 Kɨni Judas rɨvəh bred ai. Məkneikɨn Setan rɨvən yerkin.

Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Nar e nakmə takor, yuvən aihuaa əmə mor.”
28 Mərɨg narmamə mɨnə kape Yesu kɨsəkwətə rarkurao ye tebol masəvɨgɨn, kɨmnhapəh nharkunien nɨprai nəgkiarien kape Yesu. 29 Judas, in ramərer tuk nɨtɨp kapəriə, kɨni iriə tɨksɨn, rɨkiriə rəsɨk mə Yesu rɨmɨni-pən tukun mə tukrɨvən mɨvəh nɨmrɨ nəvɨgɨnien kɨrik nəriə kape lafet, uə mə tukrɨvən mɨvəh-si-pən mane tɨksɨn kɨmi yavən has mɨnə. j  30 Rɨnəpɨgnəp ta. Kɨni nɨpɨg Judas rɨvəh bred, kɨni mərer, mɨtərhav. k 

Yesu rɨmɨni nəgkiarien vi kɨrik mə tuksor

31 Judas ruatərhav, kɨni Yesu rɨmə, “Taktakun ai, Kughen tukrɨvəhsi-haktə nhagɨk e Ji Yermamə. Kɨni Yo, Ji Yermamə, yakvəhsi-haktə nhag Kughen. l  32 Mərɨg nɨpɨg Yo, Ji Yermamə, jakor əpu nehuəyen kape Kughen, kɨni Kughen pɨsɨn əmə tukror əpu atuk nehuəyen kafak. Kɨni In tukror aihuaa əmə. m 

33 “Kafak kwajikovə mɨnə, kɨtawə to khapəh nɨsəmɨr kwisien ror tu. Kɨni kɨmiə takpisarha-kɨn Yo. Mərɨg Yo yakamni-pre nəgkiarien kɨrikianə əmə kɨmi əmiə yame yakwəni-pən ta tuk nəmehuə kape nəmə Isrel, mɨmə, ‘Ikɨn yakamvən ikɨn, kɨmiə to nakhapəh nhavənien ikɨn.’ n 

34 “Yakamərəhu-pre natuakəmien vi kɨrik kɨmi əmiə mə takasəkeikei mɨsorkeikei əmiə mɨnə. Yɨmnorkeikei əmiə, kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, kɨmiə takasəkeikei mɨsorkeikei əmiə mɨnə. o  35 Kɨni tukmə naksorkeikei məknakɨn əmiə mɨnə, narmamə mɨfam tukharkun mə kɨmiə kafak narmamə mɨnə.” p 

Yesu rɨmɨni-ərhav mə Pita tukrɨpini mə in reinein Yesu

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36 Kɨni Saemon Pita rɨmnaiyoh In mɨmə, “Yermaru. ?Nakmə takvən hiə?”

Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Ik to nakpəh nɨkwasɨgien kɨn Yo ai taktakun, kɨravən ikɨn yakamvən ikɨn. Mərɨg tuk nɨpɨg kɨrik, nakpivən.” q 

37 Kɨni Pita raiyoh-pən mɨmə, “Yermaru. ?Jakpəh nɨkwasɨgien kɨn ik tuk naha? Yakmə jakɨkwasɨg kɨn Ik nar apnapɨg tukmə kɨmə tukhopni Ik, tukhopni kwis ərau.”

38 Mərɨg Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “?Ik nakmə takɨkwasɨg kɨn Yo nar apnapɨg tukmə kɨmə tukhopni kwis ərau? Yakamni-pre əfrakɨs tuk ik mə, man tukrɨpəh nəkakə-hanəyen, ik takni m-kɨsisər mə nakeinein Yo.” r 

Copyright information for `NWI