John 15

Yesu ramni nuhpɨkɨnien kɨn In, mə In rəmhen kɨn nukne nai

Kɨni Yesu rɨmɨni mɨmə, “Yo e nuknei nai əfrakɨs. Rɨmɨk In yəsim. a  Kɨni kwermɨ nai mɨnə fam yamə mɨne khapəh nhakuəyen, In tukrərəru ta əriə. Kɨni kwermɨ nai mɨnə fam yamə mɨne kamhakuə, In tukrəspir əriə mə tukhakuə kɨn kwənkwairiə rɨpsaah. b  Kɨni kɨmiə naksəmhen kɨn kwermɨ nai. Yakaməspir huvə əmiə kɨn nəgkiarien yame yakamni-pre tuk əmiə. c  Səpit-pə irak, kɨni jakəpit-pre irəmiə. To kwermɨ nai rɨpəh nəpit-pənien ye nɨpran, to rɨpəh nɨkuəyen. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, tukmə nakhapəh nɨsəpit-pəyen irak, to nɨmraghien kapəmiə rɨpəh norien kwənkwan. d 

“Yo e nuknei nai. Kɨni kɨmiə rəgrəgɨn mɨnə. Yermamə yame rəpit-pə irak, kɨni jakəpit-pən iran, nɨmraghien kafan tukror kwənkwan rɨpsaah. Mərɨg tukmə naksəpəh Yo, to nakhapəh nɨsorien nar kɨrik. e  Yermamə yame rɨpəh nəpit-pəyen irak in rəmhen kɨn kwermɨ nai yame kərəru, kamarakikɨn, ramswiin mɨmsiə. Kwermɨ nai yamə mɨne kɨsor məknakɨn, kampɨk, kamarakikɨn-pən ye nap, kavaan əru. f  Tukmə naksəpit-pə tuk Yo, kɨni nəgkiarien kafak raməmɨr irəmiə, naha nhagɨn yame kɨmiə naksorkeikei mɨsaiyoh kɨn, Kughen tukrɨvəhsi-pre kɨmi əmiə. g  Nɨmraghien kapəmiə tukror kwənkwan rɨpsaah; nar a tukravəh-si haktə nhag Tatə, kɨni mamhajoun mə kɨmiə kafak mɨnə narmamə. h 

“Tatə Kughen In rorkeikei pɨk Yo. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Yo yakorkeikei əmiə. Haraptərəkɨn tɨm tɨm kafak norkeikeiyen. 10 Tukmə nakasor kafak nəgkiarien, takamharəh tɨm tɨm kafak norkeikeiyen, rəmhen əmə kɨn yame yakamor nəgkiarien kape Tatə Kughen, mamraptərəkɨn tɨm tɨm norkeikeiyen kafan. i  11 Yo yɨmnamni-ərhav-pre nəgkiarien e tuk əmiə mə rɨkimiə tukragien, rəmhen kɨn yame Yo, rɨkik ramagien. Kɨni rɨkimiə tukragien magien pɨk. j  12 Yakamərəhu-pre natuakəmien kɨrik kɨmi əmiə mə takasəkeikei mɨsorkeikei əmiə mɨnə, rəmhen kɨn yame Yo yakorkeikei əmiə. k  13 Yermamə yame rameighan-pən kɨn kafan nɨmraghien mə tukrɨvəh mɨragh in mɨnə tɨksɨn, norkeikeiyen kafan rehuə rapita norkeikeiyen kape narmamə mɨnə tɨksɨn. l  14 Tukmə nakasor kafak nəgkiarien, ramhajoun-pən mə kɨmiə kafak tɨksɨn fren mɨnə. 15 To yakpəh nokrən-mɨnien kɨn əmiə mə yorwok mɨnə kafak, meinai yorwok ramor əmə wok meinein nərɨgien kape yamehuə kafan. Mərɨg taktakun ai, yakamokrən kɨn əmiə mə kafak mɨnə fren, meinai yakamni-ərhav-pre fam nəgkiarien yame Tatə Kughen ramni-pə tuk Yo. m  16 Pəh nien mə kɨmiə nɨmnharpen Yo; mərɨg Yo yɨmɨrpen əmiə. Kɨni Yo yakamɨrpen əmə mə takhavən masor wok, kɨni pəh wok kapəmiə tukror kwənkwan. Kɨni kwənkwai wok kapəmiə tukraməmɨr kape rerɨn. Kɨni ai, tukmə naksaiyoh kɨn naha nhagɨn kɨmi Tatə Kughen ye nhagɨk, kɨni In tukrɨvəhsi-pre kɨmi əmiə. n  17 Yakamərəhu-pre natuakəmien kɨrik kɨmi əmiə mə takasəkeikei mɨsorkeikei əmiə mɨnə.” o 

Narmamə kape tokrei tanə kasəməkɨn narmamə kape Yesu mɨnə

18 Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Tukmə narmamə kape tokrei tanə kasəməkɨn əmiə, rɨkimiə tukraməkeikei maməsɨk mə apa kupan, iriə kɨmɨsəməkɨn məkneikɨn Yo. p  19 To rɨpi mə kɨmiə narmamə kape tokrei tanə, to narmamə kape tokrei tanə kɨsorkeikei əmiə; mərɨg pəh nien mə kɨmiə narmamə kape tokrei tanə e. Yo yakwɨrpen ta əmiə, kɨni mɨvəh-si ta əmiə tuk narmamə kape tokrei tanə. Ror pən, narmamə kape tokrei tanə kasəməkɨn əmiə. q  20 Rɨkimiə tukraməkeikei məsɨk nəgkiarien yame yakwəni-pre ta tuk əmiə mə, ‘Yorwok kɨrik to rɨpəh nehuəyen rapita kafan yemehuə.’
15:20Yesu rɨmɨni məkneikɨn ye Jon 13:16.
Kɨni tukmə narmamə kape tokrei tanə kasor ahas pə pɨk kɨmi Yo, ye norien kɨrikianə əmə mɨn, iriə tukasəkeikei masor ahas pre tuk əmiə. To iriə kɨpisor nəgkiarien kafak, to kɨpisor mɨn nəgkiarien kapəmiə. s 
21 Iriə tuksor məknakɨn irəmiə, meinai kɨmiə kafak mɨnə narmamə, kɨni iriə kaseinein Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo. t 

22 “To yakpipəh nuəyen məgkiar kɨmi əriə, to kɨpəh nəm-pənien nar kɨrik irəriə. Mərɨg taktakun ai, yakwauə ta; to khapəh nɨserkwaigien kɨn təvhagə has kapəriə. u  23 Yermamə yame raməməkɨn Yo, In raməməkɨn mɨn Rɨmɨk. 24 Yɨmauə mor nɨmtətien mɨnə e ye nɨmrɨriə, yame to yermamə pɨsɨn kɨrik rɨpəh norien. Ror pən, iriə kharkun mə Yo e pa. Kharkun pawk Yo, mərɨg kasəməkɨn Yo, masəməkɨn mɨn Rɨmɨk. Kɨni taktakun ai, tuksəm-pən nar has irəriə. v  25 Mərɨg narɨmnar mɨnə e tukasəkeikei mɨsor məknakɨn, mor mə nəgkiarien yame kɨmnharai ta ye nəkwəkwə kape Loa kapəriə tukruə mor nəfrakɨsien kɨn, yame ramni mə,

“‘Yɨmɨpəh nor-pawk-əyen nar has kɨrik irəriə,
mərɨg iriə kasəməkɨn Yo.’ w 
26 “Mərɨg nɨpɨg Yasitu tukruə, in tukrɨni-ərhav Yo. Nanmɨn kape Nəfrakɨsien tukrɨsɨ-pən tuk Tatə Kughen. Kɨni Yo jakher-pre kɨn rurə tuk əmiə. x  27 Kɨni kɨmiə mɨn, takasəkeikei mhani-ərhav Yo, meinai kɨtawə-m kɨmiə kɨmnɨsarə kwis ye nɨrikakunien ye wok kafak muə meriaji-pə ai taktakun. y 

Copyright information for `NWI