John 17

Yesu rɨmnəhuak tuk kafan nɨmraghien

Yesu rɨnamni narɨmnar mɨnə a, mɨvaag haktə ye neai, mamni mɨmə,

  • “Kafak Tatə. Nɨpɨg ruauə ta. Vəh-si haktə nhagɨk pəh rehuə, mə Yo mɨn jakvəh-si haktə nhagɨm pəh rehuə, a 
meinai Ik nɨmɨvəhsi-pə nəsanɨnien mɨne nehuəyen kɨmi Yo e kafam Kwajikovə; mə jakamarmaru ye narmamə mɨnə fam, kɨni mɨrkun mɨn nɨvəhsi-pənien nɨmraghien rerɨn kɨmi narmamə yamə mɨne nɨmɨvəhsi-pə əriə kɨmi Yo. b  Kɨni nɨmraghien rerɨn e, nɨpran e mə narmamə tukharkun Ik, yame Ik pɨsɨn əmə Ik Kughen əfrakɨs, mharkun Yo, Yesu Kristo, yame Ik nɨmnher-pə kɨn Yo. c  Yo yɨmnavəh-si haktə nhagɨm ye tokrei tanə e, kɨni mɨnor ta infamien ye wok yame Ik nɨmɨvəhsi-pə kɨmi Yo mə jakor. d  Tatə, taktakun ai, takvəh Yo yakurə mamarə kɨrau mik. Vəh-si haktə Yo mɨvəhsi-pə nehuəyen kɨmi Yo, rəmhen əmə kɨn yame yakwəvəh ta kupan nɨpɨg tokrei tanə e rɨmnamrɨkək hanə. 17:5 Jon 1:1-2 ; 8:58 ; 16:28 ; Fil 2:6-11

Yesu raməhuak tuk aposol mɨnə kafan

  • “Narmamə yamə mɨne Ik nɨmɨvəh-si ta əriə ye tokrei tanə mɨvəh-si pə kɨmi Yo, Yo yakamhajoun əriə kɨn Ik. Kupan, iriə kafam narmamə mɨnə; mərɨg taktakun ai, Ik nakamərəhu-pən əriə ye kwermɨk, mə iriə kafak mɨnə narmamə. Iriə kasəri-pən kafam nəgkiarien, e 
kɨni taktakun ai, iriə kharkun mə narɨmnar yame nɨmɨvəhsi-pə kɨmi Yo, ramsɨ-pre əmə tuk Ik. Iriə kharkun narɨmnar mɨnə e meinai Ik nakwəni-pə ta nəgkiarien iran kɨmi Yo, kɨni Yo yakməni-ərhav-pən tuk əriə, kɨni iriə kamhavəh yerkiriə, mharkun mə nəfrakɨsien əgkap mə Yo yɨmasɨ-pre tuk Ik, mamhani nəfrakɨsien mə Ik nɨmnher-pə kɨn Yo.
  • “Yo yakaməhuak tuk əriə. Yakpəh nəhuakien tuk narmamə kape tokrei tanə. Yakaməhuak əmə tuk narmamə yamə mɨne Ik nɨmɨvəh-si-pə əriə kɨmi Yo, meinai iriə kafam narmamə mɨnə.
10 Narmamə mɨnə e yɨmɨpɨk əriə, iriə fam mɨne e, iriə kafam narmamə mɨnə. Kɨni narmamə mɨfam e nɨmɨpɨk əriə, kafak mɨnə fam. Kɨni Ik nɨmnor narmamə mɨnə e mə nɨmraghien kapəriə ravəh-si haktə nhagɨk. f  11 Taktakun ai, yaknauvrə tuk Ik, kɨni pəh nien mə tuktu, jakpəh narə-mɨnien ye tokrei tanə e. Mərɨg narmamə mɨnə e kasarə hanə ye tokrei tanə e. Tatə, Ik nakatuatuk əgkap. Takəpkətərəkɨn narmamə mɨnə e pəh tukasarə huvə ye nəsanɨnien kafam, yame Ik nɨmɨvəh-si pə kɨmi Yo, mə iriə tukasarə kɨrikianə əmə, rəmhen kɨn yame kɨrau kwarə kɨrikianə. g  12 Nɨpɨg yɨmnamarə kɨmawə miriə, kɨni yɨmnarha huvə tuk əriə ye nəsanɨnien kafam yame Ik nɨmɨvəhsi-pə kɨmi Yo. Yɨmnaməm huvə əriə, mɨpəh nəpəhyen kɨrik. Iriə kɨrikianə əmə rɨmnerwei, yermamə e in e yame tukraməkeikei mɨvəh narpɨnien. Nar a rɨmatərhav-pə mor nəgkiarien ye Nəkwəkwə Imərhakə ruə mor nəfrakɨsien kɨn. h  13 
  • “Taktakun ai, yaknavruə tuk Ik, mərɨg yakamarə hanə ye tokrei tanə mamni nəgkiarien mɨnə e, mə narmamə mɨnə e tukhavəh fam nagienien e raməmɨr yerkik.
14 Yo yɨmɨni-ərhav-pən kafam nəgkiarien kɨmi əriə. Kɨni ror məkneikɨn, narmamə kape tokrei tanə kasəməkɨn əriə, meinai iriə pəh nien mə narmamə kape tokrei tanə, rəmhen kɨn yame pəh nien mə Yo yermamə kape tokrei tanə. i  15 Pəh nien mə yakamaiyoh Ik mə takvəh-si ta əriə ye tokrei tanə. Mərɨg yakorkeikei mə Ik takərer əswasɨg kɨn yemə has e Setan, mə in tukrɨpəh nuəyen moriah əriə. Ik takamarha huvə tuk əriə. j  16 Pəh nien mə Yo yermamə kape tokrei tanə. Ror pən, iriə mɨn, pəh nien mə narmamə kape tokrei tanə. 17 Kafam nəgkiarien raməfrakɨs. Ik takor kafam nəgkiarien pəh ramor wok ye nɨmraghien kapəriə mə iriə tukhauə narmamə əfrakɨs mɨnə kafam, mɨsəmərhakə mɨsatuatuk. k  18 Ik nɨmnher-pə kɨn Yo yakuə ye tokrei tanə e; kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Yo yakamher-ərhav kɨn əriə mə tuksarkurao ye tanɨmtanə. l  19 Kɨni Yo yakvəh-si pre atuk Yo mə jakamərhakə, mə jakasitu ye narmamə mɨnə e, mə iriə mɨn tuksəmərhakə mɨsatuatuk, mə iriə tukhauə narmamə əfrakɨs kafam. 17:19 Dut 15:19,21; Mak 14:24 ; Luk 22:19 ; Jon 6:51 ; 1 Kor 11:24 ; Taetas 2:14 ; Hib 9:14 ; 10:10 20 

Yesu raməhuak tuk narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien iran

  • “Pəh nien mə yakaməhuak əmə tuk narmamə kafak mɨnə, mərɨg yakaməhuak mɨn tuk narmamə tɨksɨn mɨn yamə mɨne kafak narmamə mɨnə tukhani-ərhav pən kafak nəgkiarien kɨmi əriə, pəh iriə tukshatətə irak.
21 Tatə, yakaməhuak tuk əriə, mə iriə m-fam tukhauə kɨrikianə əmə, rəmhen əmə kɨn yame kɨrau kwarə kɨrikianə əmə. Kafak nɨmraghien raməmɨr iram, kɨni kafam nɨmraghien raməmɨr irak. Yakaməhuak tuk əriə mə tukhauə kɨrikianə kɨtawə mik, mə narmamə kape tokrei tanə tukhani nəfrakɨsien irak mə nɨmnher-pə kɨn Yo. m  22 Ik nakwəvəh-si-pə ta nehuəyen kɨmi Yo, kɨni Yo yakamautə-pən kɨn kafak nehuəyen kɨmi əriə, mə iriə tuksarə kɨrikianə rəmhen kɨn yame kɨrau kwarə kɨrikianə. n  23 Kafak nɨmraghien raməmɨr yerkiriə; kɨni kafam nɨmraghien raməmɨr irak. Ror pən, yakaməhuak mə iriə tukhauə kɨrikianə ye narɨmnar fam, mə narmamə kape tokrei tanə tuksəm əriə, kharkun mə Ik nɨmnher-pə kɨn Yo, mharkun mə Ik nakorkeikei kafam narmamə mɨnə rəmhen əmə kɨn yame Ik nakorkeikei Yo. o  24 
  • “Tatə. Ik nɨmnərəhu-pə əriə ye kwermɨk mə iriə kafak narmamə mɨnə. Kɨni Yo yakorkeikei mə iriə tukharkun nɨvənien aikɨn Yo yakamvən ikɨn, mə iriə tuksəm nehuəyen kafak yame jakpivəh. Nehuəyen e, Ik nɨmɨvəhsi-pə kɨmi Yo, meinai Ik nɨmnorkeikei Yo məkupan, nɨpɨg tokrei tanə rɨmnamrɨkək hanə. p 
25 
  • “Tatə. Ik nakatuatuk pɨk. Narmamə kape tokrei tanə, iriə kɨseinein Ik, mərɨg Yo yakɨrkun Ik. Kɨni narmamə kafak mɨnə, iriə kharkun mə Ik nɨmnher-pə kɨn Yo. q 
26 Yo e yɨmnor əpu Ik kɨmi əriə, mə iriə tukharkun huvə Ik, kɨni Yo, jakaməkeikei mamor əpu Ik mamrɨpɨn, mə norkeikeiyen kafam tukramarə yerkiriə, mə Yo mɨn jakamarə yerkiriə.” 17:26 Jon 15:9 ; 17:6 ; Rom 5:5
Copyright information for `NWI