Jude 1

Nəgkiarien kupən

  • Yo Jud, yo yor atuəkɨn kape Yesu Kristo. Yo, piak e Jemes. Yakamni “rhuvə” tuk əmiə yamə mɨne Kughen rɨmɨrpen-ta əmiə. Kughen, Rɨmtawə rorkeikei əmiə, kɨni Yesu Kristo ramarha huvə tuk əmiə. a 
Copyright information for `NWI