Philemon 1

Pol rɨmə nəkwəkwə e, ramvən kɨmi Filimon

  • Filimon. Yo Pol, yame kɨmɨvəhsi-pən yo ye kalabus tuk nɨni-ərhavyen Yesu Kristo, kɨmru piautawə Timoti, yakarərai nəkwəkwə e kɨmik.
  • Filimon, ik kɨmru kɨrik, kɨni kɨtasɨr karhor wok kɨrikianə əmə kape Kughen.
Copyright information for `NWI